Sabado, Agosto 6, 2022

August 6, 2022

PANALANGIN NG BAYAN
Agosto 6
Pagbabagong-Anyo ng Panginoon

Sa pagbabagong-anyo, inihayag ng Ama ang kaluwalhatian ng kanyang Anak. Hindi natin nakikita ngayon ang kanyang kaluwalhatian, subalit sa ating paghihintay sa Kaharian, manalangin tayo sa Ama sa ngalan niya.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Loobin Mong sumikat sa amin
ang Iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon.

Sa pamamagitan ng Simbahan nawa’y magningning ang kaluwalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa kanya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga bansa nawa’y maakay ng minamahal na Anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y lumago sa biyaya at sa gayo’y mamasdan ng iba ang “liwanag ni Kristo” sa ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga taong nagdurusa nawa’y makita ang kanilang hinaharap sa nagbagong-anyong Manunubos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y magkaroon ng bagong-anyo at makatulad ng niluwalhating Katawan ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong Diyos, nakamamanghang narito kami! Tanggapin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito, natitipon upang marinig ang iyong mga salita at mag-alay ng sakripisyo ng iyong Anak, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 4, 2019 at 9:10 pm

PAGNINILAY: Ang Pagbabagong-Anyo ng Panginoon ay isang kaganapan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo na nagbago hindi lang sa kanyang buhay, kundi pati rin sa ating mga buhay. Kaya ang salitang ‘transfiguration’ ay nagmula sa wikang Latino, na ibig sabihin nito ay “pagbabago sa buhay”. Nais kong bigyan pansin ang tatlong punto ng pangyayaring ito gamit ang motto ng mga Katipunero: KKK.
1.) KALUWALHATIAN. Pag-akyat ng Bundok ng Tabor kasama ang tatlong Apostol na malapit sa kanya, nagbagong-anyo si Hesus, at nagliwanag ang kanyang mga damit na parang sumisikat ang araw.
2.) KATUPARAN. Nagpakita sina Moises at Elias sa kanya. Si Moises ay kumakatawan sa Kautusan, habang si Elias naman ay kumakatawan sa mga propeta. Dito natin mamasdan na si Hesus ay ang katuparan ng Kautusan at turo ng mga propeta. Tumatalima siya sa kalooban ng Ama dahil nakikita niya at tinatanggap na siya’y magpapakasakit, mamamatay, at mabubuhay na mag-uli sa Jerusalem para sa ating kaligtasan.
3.) KABUTIHANG-LOOB. Pagkatapos ang lahat ng mga ito, tumakip ang isang malalaking ulap na lumibot kina Hesus at ang kanyang tatlong alagad. At biglang nagsalita ang tinig ng Panginoong Diyos, at ibinunyag na si Kristo ay ang kinalulugdang Anak, kaya making tayo sa kanya. Ganun din ginawa nina San Pedro, Santiago, at San Juan nang pinakiusapan sila na huwag sabihin ang mga pangyayari hanggang mamuhay na mag-uli ng Panginoon. Kaya may dalang kabutihang-loob ang pangyayari ito sa ating buhay dahil sa Panginoong Hesus na sumunod sa dakilang kalooban ng Diyos Ama para sa ating kaligtasan mula sa ating mga pagkakasala upang balang araw tayo’y iako niya sa kaluwalhatiang ng Kaharian ng Langit.
Mga kapatid, dahil sa Pagbabagong-Anyo ng Panginpon, dito natin makikita at matutuo ang tunay na pagbabago sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, at makinig sa kanyang Salita, lalo na sa mga turo ng kanyang Bugtong na Anak, na ating binabasa sa Banal na Bibliya at pinapakinggan sa Banal na Misa. Isabuhay natin ang mga ito upang makita natin ang kaluwlahatian ng langit sa kataupusan ng ating pamumuhay sa daigdig. Sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y maranasan din natin ang pagbabago ng ating mga puso’t kaisipan sa pamamagitan ng pagtalima sa kalooban ng Panginoong Diyos at pakikinig sa at pagpapahayag ng Mabuting Balita ng Panginoong Hesukristo.

Reply

Roy Angelo B. Villarico August 6, 2022 at 7:03 pm

Sa Diyos Lahat Ang Kapurihan…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Jose M. Javier August 6, 2019 at 5:26 am

Ipinakita Ng Panginoon Ang kanyang kaluwalhatian dahil Ang Anginoon ay “omnipotent” we to follow Him how? Open our hearts and read or attend the Mass daily para every day ay refresh Ang holy spirit natin. Kung mangyari Yun ay Wala Ng puwang so Taning

Reply

Mylene Farinas August 6, 2019 at 7:32 am

Ang pagbabagong anyo mo, O Panginoong Hesus, at ang tinig ng Ama na nag-kumpirma na ikaw nga ay kanyang anak ay nagpawi sa anumang agam-agam sa puso ng tatlong apostol na kasama mo sa bundok ng Tabor. Sila ang naging masugid mong tagasunod. Ito rin ang nagbigay katatagan sa kanilang pananampalataya na inihayag sa amin.

Kami rin Panginoon ay kailangan ng pagbabago, hindi sa aming anyo, kundi sa aming maling ugali, asal, at pag-iisip. Hiling namin O Hesus, ang iyong tulong upang aming makamit ang inaasam na pagbabago sa aming mga sarili para sa ikapupuri, ikararangal at ikasisiya mo. Maghari ka nawa sa aming mga puso sa tuwina. Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste July 31, 2022 at 7:00 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Francisco Azupardo August 6, 2022 at 8:00 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko August 7, 2022 at 4:28 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: