Biyernes, Agosto 5, 2022

August 5, 2022

Play

Biyernes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan ng Mahal na Birheng Maria sa Roma

Nahum 2, 1. 3; 3, 1 – 3. 6-7
Deuteronomio 32, 35kd-36ab. 39abkd. 41

Nasa pasya ng Maykapal
ang buhay at kamatayan.

Mateo 16, 24-28


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of the Dedication of St. Mary Major in Rome (White)

UNANG PAGBASA
Nahum 2, 1. 3; 3, 1 – 3. 6-7

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Nahum

Masdan mo’t dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita, at magpapahayag ng kapayapaan! Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Juda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama, siya’y ganap nang naparam.

Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel. Sapagkat hinuburan sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan.

Kawawa ka, lungsod na mamamatay-tao,
bayang sinungaling at mangangamkam; walang katapat sa sama!
Lumalagapak ang mga latigo,
Rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo!
Humahaginit ang mga karwahe.
Sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak,
Kumikislap ang dulo ng sibat; di mabilang ang patay.
Naghambalang ang mga bangkay,
natitisod ng nagdaraan.
Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak, at iismiran.
Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo.
Sasabihin nila, “Hayan ang Ninive!
Sino ang tatangis sa kanya?”
At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya?

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Deuteronomio 32, 35kd-36ab. 39abkd. 41

Nasa pasya ng Maykapal
ang buhay at kamatayan.

Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti,
hanggang sa sila’y humapay at mabuwal
pagkat ang wakas nila ay malapit na.
Ililigtas ng Poon ang kanyang bayan
siya’y mahahabag sa mga maglilingkod sa Kanya.

Nasa pasya ng Maykapal
ang buhay at kamatayan.

“Malalaman ngayong ako ay ako nga,
at maliban sa akin, wala nang Diyos.
Ako’y pumapatay at maaaring bumuhay,
napapagaling ko ang aking sinusugatan.

Nasa pasya ng Maykapal
ang buhay at kamatayan.

Ihahasa ko itong aking tabak
at ang katarunga’y aking igagawad
ang parusa’y ibabagsak ko sa mga kaaway
at sisingilin ko ang sa aki’y nagsusuklam.”

Nasa pasya ng Maykapal
ang buhay at kamatayan.

ALELUYA
Mateo 5, 10

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang inuusig
sa gawang puspos ng bait,
pagkat may kakamting langit.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 16, 24-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito’y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang Anak ng Tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yao’y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo: may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hangga’t di nila nakikita ang Anak ng Tao na pumaparito bilang Hari.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 4, 2020 at 12:55 am

PAGNINILAY: Sa ating Ebanghelyo (Mateo 16:24-28), nais ipahayag ni Hesus ang tatlong hamon upang tayo’y maging mga alagad niya araw-araw:

1.) LIMUTIN ANG SARILI. Ibig sabihin nito ay ang lahat ng tinatanggap nating mga biyaya at pagpapala ay hindi lang mula sa kalikasan at sa tao, kundi sa Panginoon. Kaya dapat tayo’y magpakumbaba at magtiwala sa kanya na susundin natin ang kanyang kalooban.

2.) PASANIN ANG KRUS. Binuhat ni Kristo ang kanyang Krus mula sa Praetorio hanggang sa Golgota. Binuhat niya sa kanyang mga balikat ang pag-iinsulto ng mga tao at mga pinuno ng mga Hudyo, pagngungutya ng mga kawal na Romano, at higit sa lahat ang pagkakasala ng tao laban sa Diyos. Sa ating buhay, maraming pagsubok at paghihirap ang ating dinadanas araw-araw. Pero ang hamon ng Panginoon sa atin ay pagtitiis at pagtitiyaga sa gitna ng mga ito. At habang ginagawa natin iyan, patuloy tayong gumagawa ng mga mabubuting bagay. Kaya ang krus ay hindi na simbolo ng parusa, kundi simbolo ng tagumpay dahil kay Hesus na namatay para tayo’y mailigtas mula sa kasalanan.

3.) SUMUNOD SA AKIN. Ang pagiging tunay na alagad ng Panginoon ay hindi palaging madali. Minsan ito’y mahirap sapagkat hindi ito gawa ng Diyos at hindi siya tumatawa, kundi nakasalalay ang ating mga pagdurusa sa mga kontemporaryong sitwasyon. Ang ating misyon bilang mga Kristiyano ay ang pagpapalaganap ng Mabuting Balita at pakikisalamuha sa pamumuhay ng mga tao. Kaya nga napakahalaga ang dalawang hamon sa itaas dahil sa karanasan (experience). Kapag dinanas natin ang mga bagay na ito at naging matatag sa ating pananampalataya sa Panginoon, napakahalaga ang ating matutunan bilang mga alagad niya.

Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa tayo’y maging mga alagad ng Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay kahit sa mga mabubuti at di-inaasahang pangyayari. At huwag natin kalimutan na magtiwala at sumampalataya sa kanya upang tayo’y maging matatag sa pasunod sa kanyang kalooban.

Reply

Flor August 7, 2020 at 11:43 pm

Kay Buti Mo Ama! Sa Amin, Sa Kabila Ng Aming Mga Kasalanan Ay Patuloy Po Ninyo Kaming Minamahal, Dahil Ibinigay Po Ninyo Sa Amin Ang Inyong Buktong Na Anak Na Si Hesus, Upang Kami Ay Tubusin Sa Aming Mga Kasalanan, Pangioon! Tulungan Po Ninyo Kaming Maging Bukas Palad Sa Mga Taong Nangangailangan Ng Awa At Habag At Turuan Po Ninyo Kaming Maging Matatag, Matapang Upang Makayanan Po Namin Ang Mga Pagsubok Na Darating Sa Aming Buhay. Sapagkat Hindi Namin Kaya Ito Kung Wala Po Kayo Sa Amin. AMEN

Reply

Mark Jefferson Criste July 31, 2022 at 6:59 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Celine loveko August 5, 2022 at 3:54 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo August 5, 2022 at 7:39 pm

Salamat sa Diyos. Amen

Reply

Guendolyn Chiong August 5, 2022 at 11:22 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: