Sabado, Agosto 6, 2022

August 6, 2022

Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon (K)

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

Panginoo’y maghahari,
lakas n’ya’y mananatili.

2 Pedro 1, 16-19
Lucas 9, 28b-36


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of the Transfiguration of the Lord (White)

UNANG PAGBASA
Daniel 7, 9-10. 13-14

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Habang ako’y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya’y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya’y isang milyon bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos, at di babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

Panginoo’y maghahari,
lakas n’ya’y mananatili.

Ang Poon ay maghahari, magalak ang kalupaan!
Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang!
Ang paligid niya’y ulap na lipos ng kadiliman,
kaharian niya’y tapat at salig sa katarungan.

Panginoo’y maghahari,
lakas n’ya’y mananatili.

Yaong mga kabunduka’y natutunaw, parang pagkit,
sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig.
Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran,
sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan.

Panginoo’y maghahari,
lakas n’ya’y mananatili.

Ikaw, Poon, ay Dakila at hari ng buong lupa,
dakila ka sa alinmang mga diyos na ginawa.

Panginoo’y maghahari,
lakas n’ya’y mananatili.

IKALAWANG PAGBASA
2 Pedro 1, 16-19

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, na puspos ng kapangyarihan, ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito’y nangyari nang marinig ang tinig mula sa Dakilang Kaluwalhatian ng langit. “Ito ang pinakamamahal kong Anak; siya ang lubos kong kinalulugdan.” Narinig namin ito sapagkat kami’y kasama niya sa banal na bundok.

Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito’y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang Araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umaga’y maglagos sa inyong puso.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 17, 5k

Aleluya! Aleluya!
Sabi ng D’yos ay pakinggan
ang Anak n’yang minamahal
na lubhang kinalulugdan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 28b-36

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, umakyat si Hesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya’y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsa’y lumitaw ang dalawang lalaki – sina Moises at Elias na napakitang may kaning-ningan – at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Hesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila’y biglang nagising at nakita nila si Hesus na nagniningning at dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Hesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, “Guro, mabuti pa’y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol: isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias.” Ang totoo’y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap, at sila’y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, “Ito ang aking Anak, ang aking Hinirang. Siya ang inyong pakinggan.” Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Hesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kaninuman ang kanilang nakita.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 4, 2019 at 9:10 pm

PAGNINILAY: Ang Pagbabagong-Anyo ng Panginoon ay isang kaganapan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo na nagbago hindi lang sa kanyang buhay, kundi pati rin sa ating mga buhay. Kaya ang salitang ‘transfiguration’ ay nagmula sa wikang Latino, na ibig sabihin nito ay “pagbabago sa buhay”. Nais kong bigyan pansin ang tatlong punto ng pangyayaring ito gamit ang motto ng mga Katipunero: KKK.
1.) KALUWALHATIAN. Pag-akyat ng Bundok ng Tabor kasama ang tatlong Apostol na malapit sa kanya, nagbagong-anyo si Hesus, at nagliwanag ang kanyang mga damit na parang sumisikat ang araw.
2.) KATUPARAN. Nagpakita sina Moises at Elias sa kanya. Si Moises ay kumakatawan sa Kautusan, habang si Elias naman ay kumakatawan sa mga propeta. Dito natin mamasdan na si Hesus ay ang katuparan ng Kautusan at turo ng mga propeta. Tumatalima siya sa kalooban ng Ama dahil nakikita niya at tinatanggap na siya’y magpapakasakit, mamamatay, at mabubuhay na mag-uli sa Jerusalem para sa ating kaligtasan.
3.) KABUTIHANG-LOOB. Pagkatapos ang lahat ng mga ito, tumakip ang isang malalaking ulap na lumibot kina Hesus at ang kanyang tatlong alagad. At biglang nagsalita ang tinig ng Panginoong Diyos, at ibinunyag na si Kristo ay ang kinalulugdang Anak, kaya making tayo sa kanya. Ganun din ginawa nina San Pedro, Santiago, at San Juan nang pinakiusapan sila na huwag sabihin ang mga pangyayari hanggang mamuhay na mag-uli ng Panginoon. Kaya may dalang kabutihang-loob ang pangyayari ito sa ating buhay dahil sa Panginoong Hesus na sumunod sa dakilang kalooban ng Diyos Ama para sa ating kaligtasan mula sa ating mga pagkakasala upang balang araw tayo’y iako niya sa kaluwalhatiang ng Kaharian ng Langit.
Mga kapatid, dahil sa Pagbabagong-Anyo ng Panginpon, dito natin makikita at matutuo ang tunay na pagbabago sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, at makinig sa kanyang Salita, lalo na sa mga turo ng kanyang Bugtong na Anak, na ating binabasa sa Banal na Bibliya at pinapakinggan sa Banal na Misa. Isabuhay natin ang mga ito upang makita natin ang kaluwlahatian ng langit sa kataupusan ng ating pamumuhay sa daigdig. Sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y maranasan din natin ang pagbabago ng ating mga puso’t kaisipan sa pamamagitan ng pagtalima sa kalooban ng Panginoong Diyos at pakikinig sa at pagpapahayag ng Mabuting Balita ng Panginoong Hesukristo.

Reply

Jose M. Javier August 6, 2019 at 5:26 am

Ipinakita Ng Panginoon Ang kanyang kaluwalhatian dahil Ang Anginoon ay “omnipotent” we to follow Him how? Open our hearts and read or attend the Mass daily para every day ay refresh Ang holy spirit natin. Kung mangyari Yun ay Wala Ng puwang so Taning

Reply

Mylene Farinas August 6, 2019 at 7:32 am

Ang pagbabagong anyo mo, O Panginoong Hesus, at ang tinig ng Ama na nag-kumpirma na ikaw nga ay kanyang anak ay nagpawi sa anumang agam-agam sa puso ng tatlong apostol na kasama mo sa bundok ng Tabor. Sila ang naging masugid mong tagasunod. Ito rin ang nagbigay katatagan sa kanilang pananampalataya na inihayag sa amin.

Kami rin Panginoon ay kailangan ng pagbabago, hindi sa aming anyo, kundi sa aming maling ugali, asal, at pag-iisip. Hiling namin O Hesus, ang iyong tulong upang aming makamit ang inaasam na pagbabago sa aming mga sarili para sa ikapupuri, ikararangal at ikasisiya mo. Maghari ka nawa sa aming mga puso sa tuwina. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: