Lunes, Agosto 8, 2022

August 8, 2022

Play

Paggunita kay Santo Domingo, pari

Ezekiel 1, 2-5. 24-28k
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

Mateo 17, 22-27


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Dominic, Priest (White)

Mga Pagbasa mula sa
Lunes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon

UNANG PAGBASA
Ezekiel 1, 2-5. 24-28k

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan ng ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Joaquin. Ako na saserdote at anak ni Buzi ay nasa Caldea sa baybayin ng Ilog Kebar nang kausapin ng Panginoon.

Nang ako’y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay na anyong tao.

Nang sila’y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak; parang ugong ng tinig ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila’y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad ang apat na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak.

Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong animo’y tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw, na ang kulay ay parang bahaghari.

Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

o kaya: Aleluya.

Purihin ang Diyos, nitong kalangitan,
kayo sa itaas siya’y papurihan.
Ang lahat ng anghel, magpuri’t magdiwang,
kasama ang hukbo roong karamihan!

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

Pupurihin siya ng lahat ng tao,
hari at prinsipe, lahat ng pangulo,
babae’t lalaki, mga kabataan,
matatandang tao’t kaliit-liitan.

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

Sa ngalan ng Poon lahat ay magpuri,
ang kanyang pangala’y pinakamaigi;
sa langit at lupa’y walang kasimbuti.

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

Siya’ng nagpalakas sa sariling bansa,
kaya pinupuri ng piniling madla,
ang bayang Israel, mahal niyang lubha!

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

ALELUYA
2 Tesalonica 2, 14

Aleluya! Aleluya!
Tayo’y tinawag ng Diyos
upang magningning na lubos
sa aral ni Kristo Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 17, 22-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Hesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, “Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.” At sila’y lubhang nagdalamhati.

Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, “Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong Guro?” “Opo,” sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Hesus, “Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan?” “Sa mga dayuhan po,” tugon niya. Sinabi ni Hesus, “Kung gayun, hindi pinapagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 8 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste July 31, 2022 at 7:00 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 8, 2022 at 4:29 am

PAGNINILAY: Sinisimulan ng Unang Pagbasa ngayon ang pangangaral ni Propeta Ezekiel, anak ni Buzi. Makikita natin si Ezekiel sa mga pangitain na ipinapahayag sa kanya ng Panginoon, at sa kanyang pagpapangaral, ang madalas na binabanggit dito ay ang pagpapanibago na gagawin ng Diyos sa kanyang bayang hinirang na nalugmok at nabulok sa kasalanan. Narinig natin sa pagbasa ang pangitain ni Ezekiel ukol sa apat na nabubuhay na nilalang, at pagkatapos ang isang anyo na parang anak ng tao na nakaupo sa isang trono. Ito ang pangitain tungkol sa Panginoong Hesus, Anak ng Diyos, na magpapahayag ng kanyang salita balang araw, at maihahayag ito sa pamamagitan ng apat na Ebanghelyo (bawat nilalang ay sinisimbolo ang mga Ebanghelista).

Itinuturo sa atin ni Hesus sa Ebanghelyo ngayon ang tamang pamumuhay ng isang tao bilang mamamayan ng lipunan at higit pa bilang mananampalataya ng Diyos. Sa panahon ng mga Hudyo, bawat mamamayan ay kinakailangang bayaran ang buwis ng templo maliban nga lang sa mga relihiyosong pinuno ng Judaismo. Nang lapitan si Simon Pedro ng mga maninigil, tinanong nila siya kung nagbabayad ba ng buwis ang kanyang Guro, at tugon naman niya ay Opo. Ngunit ipinahiwatig ni Hesus na sa mga dayuhan nanggaling itong sistema at pinatutunguhan ng mga buwis na kinokolekta. Subalit upang hindi sila’y masaktan, iniutos niya na bumalik sa pangigisda si Pedro at kapag naghuli siya ng isang isda, bubuksan niya ang bibig nito na ang laman ay isang salaping pilak. At iyan nga ang natuklasan ng Apostol bilang pambayad ng kanyang buwis at ni Hesus sa Templo.

Tinuturan tayo ni Kristo na ang pagiging tao ay pagiging mamamayan ng lipunan na kung saan sinusundan natin ang mga batas ng ating bansa. Higit pa diyan, nais din ni Hesus na tayo’y maging mga mabubuting Kristiyano sa paggawa ng kabutihan bilang mga miyembro ng kanyang Katawan, ang Simbahan. Sa unang bahagi ng Ebanghelyo ay hinula na ng Panginoon ang kanyang darating na Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. Ito’y nangyari dahil bagamat siya ay Diyos ay nagpakumbaba at narasan ang mga buhay ng tao maliban sa pagkakasala. Sa pag-aalay ng kanyang buhay sa Krus, natupad ang planong pangkaligtasan ng Diyos nang dahil sa pagiging masunurin niya.

Sa ating buhay, nawa’y sikapin nating maging mga mabubuting tao na sumusunod at isinasabuhay ang mga alintuntunin ng lipunan at mas mahalaga ay ang pagiging anak ng Diyos.

Reply

Daisy Esplana August 8, 2022 at 6:12 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesuskristo!

Reply

Chiara Antonio August 8, 2022 at 6:35 am

Salamat awitatpapuri.com sa paghahatid ng mabuting balita ng Panginoon..

Papuri sa iyo Hesus na aming tagapalaglitas..
Amen…

Reply

Chiara Antonio August 8, 2022 at 6:36 am

Salamat awitatpapuri.com sa paghahatid ng mabuting balita ng Panginoon..

Papuri sa iyo Hesus na aming tagapagligtas..
Amen…

Reply

Awit at Papuri Communications August 8, 2022 at 5:17 pm

God bless you!

Reply

Celine loveko August 8, 2022 at 1:29 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo August 8, 2022 at 9:29 pm

Salamat sa Diyos. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: