Linggo, Nobyembre 13, 2022

November 13, 2022

Ika-33 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Malakias 3, 19-20a
Salmo 97, 5-6. 7-8. 9a. 9bk

Poong Hukom ay darating,
taglay katarungan natin.

2 Tesalonica 3, 7-12
Lucas 21, 5-19

UNANG PAGBASA
Malakias 3, 19-20a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Malakias

“Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila,” sabi ng Panginoon. “Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 5-6. 7-8. 9a. 9bk

Poong Hukom ay darating,
taglay katarungan natin.

Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog,
ang Panginoo’y purihin ng tugtuging maalindog.
Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli,
magbunyi tayo sa harap ng Panginoong s’yang Hari.

Poong Hukom ay darating,
taglay katarungan natin.

Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy,
umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon.
Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman;
umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan.

Poong Hukom ay darating,
taglay katarungan natin.

Sa harap ng Panginoon masaya tayong umawit,
pagkat siya’y dumarating maghahari sa daigdig.

Poong Hukom ay darating,
taglay katarungan natin.

Panginoo’y s’yang huhukom, tanan sa kanya’y lalapit,
taglay niya’y katarungan at paghatol na matuwid.

Poong Hukom ay darating,
taglay katarungan natin.

IKALAWANG PAGBASA
2 Tesalonica 3, 7-12

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami’y nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kaninuman nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong kundi upang kayo’y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo: “Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa.”

Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila’y maghanapbuhay at mamuhay nang maayos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 21, 28

Aleluya! Aleluya!
Naririto, malapit na
ang kaligtasang pag-asa
upang ating matamasa.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 5-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo – ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato.”

Tinanong nila si Hesus, “Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito’y magaganap na?”

Sumagot siya, “Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman! Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ‘Ako ang Mesiyas!’ at, ‘Dumating na ang panahon!’ Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karaka-raka ang wakas.” At sinabi pa niya, “Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian laban sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba’t ibang dako. May lilitaw na mga kakila-kilabot na bagay at mga kagila-gilalas na tanda buhat sa langit.

“Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo’t uusigin. Kayo’y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili; sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PAGNINILAY

“Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian laban sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba’t ibang dako. May lilitaw na mga kakila-kilabot na bagay at mga kagila-gilalas na tanda buhat sa langit.” (Lucas 21, 5-19)

Napakalungkot na pangitaain ang nasaad sa ating Ebanghelyo ngayon. Ang paglindol, pananalasa ng bagyo at pagsabog ng bulkan ay ilan lamang sa mga sakuna na naranasan ng aming pamilya. Akala ko katapusan na at mamamatay kaming buong pamilya. Nakakapag-alala, nakakabahala ang mga pangyayari. Paano na ang aking mga mahal sa buhay?

Ano ang pwede kong gawin sa harap ng sakuna? Magtiwala lang sa Panginoon! Manalig sa kanyang pamamaraan at ibibigay niya ang nararapat. Wala ka namang ibang magagawa sa ganitong pagkakataon kung hindi ang magdasal sapagkat si Jesus ay nasa atin. Siya ay nasa piling natin.

Sa ganitong pagkakataon tanging ang pananalig sa Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas para makatayo at harapin ang mga pinakamalalang pangyayari sa ating buhay.

Sa bawat sakuna, maniwala tayong mga sumasapalataya kay Jesus na darating ang kaligtasan at maihahango Niya tayo sa hinagpis. Nakalahad ang kanyang mga palad para sa tulong na kaloob ng Diyos.

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez November 14, 2019 at 10:21 pm

Reflection: The 33rd Sunday in Ordinary Time precedes before the last Sunday of the Liturgical Year, which is the Solemnity of our Lord Jesus Christ, the King of the Universe. In fact, the number “33” symbolises the age of our Lord Jesus Christ during his earthly life and the year of his Passion, Death, Resurrection, and Ascension. That is why the liturgy for today invites to reflect on the Lord of history, the Lord of the Beginning and the End, and the Lord of our everyday lives.
In the First Reading (Malachi 3:19-20), the Old Testament concludes with an apocalyptic prophecy from Malachi. The Old Testament serves as God’s preparation for the fulfilment of salvation history. In the past, God has revealed himself in various ways through the patriarchs, judges, kings, prophets, and wise men, in order that his people may turn away from their wickedness and live by his commands. That is why the Prophet Malachi reminds us that there will a time the Lord will judge the evil and deprive them, but the faithful he will save them and give them their rewards in heaven. This prefigures the Second Coming of our Lord Jesus Christ, when he would declare that whatever we do unto others, we do unto him. No wonder when Christ came, he showed us acts of kindness to anyone he meets, setting aside for us an example to follow in our everyday lives. The reality here is that God does not want to destroy us in spite of our sins because he is patient, gentle, and merciful for our own inner conversion, which does not only focus on our attitude and personality, but on our mindset and viewpoint of the world. And in that conversion, we are to devote our relationship with him by means of worship through both religiosity and spirituality.
In the Gospel (Luke 21:5-19), Jesus speaks of the forthcoming destruction of the Temple in Jerusalem. It happened already in 70 A.D. when the Romans seized the city and destroyed every infrastructure, leaving Jerusalem in ruins, including the Temple. He already prophesied this because he knew that the people would not welcome God’s visitation, even the Jewish leaders who continue to plot against them. No wonder he died outside the city by the citizens living in it, showing how the message of salvation was rejected utterly. In the next part of this passage, Jesus reminds the people of the signs of the times that are to happen before the day and hour of his Second Coming, and they are occurring right now. We remember 3 years ago how Yolanda devasted the lives of our kababayans in the Visayas, and no one ever expected that kind of tragedy. We also remember a year ago when a group of suicide bombers let out explosives and triggered gun shots in 3 parts of Paris, which affected 130 lives, and the world was shocked to see how such act of terrorism would happen like that in a very popular city with the popular landmark of the Eiffel Tower. Moreover, Christ also speaks of persecutions. Since the past until now, a lot of people are being persecuted and discriminated by highly ambitious groups. Christians had been persecuted during the time of the Roman Empire, eventually throughout the course of history in many regions and places wherein the Evangelization of the Good News is strictly prohibited, and even until now by radical extremists. These tragedies that occur would make us ponder on why are they occurring continuously. But what is important here is our faith in the Lord that will help us overcome these trials. Yet we have to endure them all throughout our lives without losing faith in him. The Lord assures that that through our perseverance amidst these tragedies, not a hair on our heads would be counted, for as long as we hold on him tightly with ardent hearts.
My dear brothers and sisters, the Lord is the God of history, the Beginning and End of our lives. He is eternal because he already existed before the creation of the world, and he will live forever so that when he returns in glory and majesty, he may find us vigilant and faithful to inherit the beatific vision in heaven. That’s what Saint Paul is telling us in the Second Reading (2 Thessalonians 3:7-12), that we should work and not act like busybodies, minding others’ business. And our mission is to work for the cultivation of God’s vineyard, to bring an abundant fruit of goodness, and kindness that will enable others to become faithful to God and his teachings. So as we journey down this end of this road, may we see the Lord as a God of faith, hope, and love, and recognize those virtues as we encounter the signs of the times and the realities of the world, so that we may respond with concrete and faithful word and action.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: