Lunes, Nobyembre 14, 2022

November 14, 2022

Lunes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 1, 1-4; 2, 1-5a
Salmo 1, 1-2. 3. 4. at 6

Kakain ang magwawagi
sa puno ng buhay lagi.

Lucas 18, 35-43


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Pahayag 1, 1-4; 2, 1-5a

Ang simula ng aklat ng Pahayag

Ito ang paghahayag ng Diyos kay Hesukristo, at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya, sa pamamagitan ng anghel. Ang layon ng paghahayag na ito’y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit nang maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya – tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito, at tumutupad sa nasusulat dito! Sapagkat ang lahat ng ito’y malapit nang maganap.

Buhat kay Juan –
Sa pitong simbahan sa Asia:
Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos – Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating – at mula sa pitong espiritung nasa harap ng kanyang trono.

Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, “Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Efeso:

“Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay, ang lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol, at napatunayan mong sila’y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin, at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo: nanlalamig ka sa akin – hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4. at 6

Kakain ang magwawagi
sa puno ng buhay lagi.

Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama,
upang sundan niya ang kanilang payo’t maling halimbawa;
hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika’y
pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos ng dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral,
ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw.

Kakain ang magwawagi
sa puno ng buhay lagi.

Ang katulad niya’y isang punongkahoy sa tabing batisan,
sariwa ang daho’t laging namumunga sa kapanahunan,
at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay.

Kakain ang magwawagi
sa puno ng buhay lagi.

Ngunit ibang-iba ang masamang tao; ipa ang kawangis,
siya’y natatangay at naipapadpad kung hangi’y umihip.
Sa taong matuwid ay Panginoon ang s’yang mag-iingat,
ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.

Kakain ang magwawagi
sa puno ng buhay lagi.

ALELUYA
Juan 8, 12

Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
“Ako ang ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.”
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 18, 35-43

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Malapit na si Hesus sa Jerico, at doo’y may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. “Nagdaraan si Hesus na taga Nazaret,” sabi nila. At siya’y sumigaw, “Hesus, Anak ni David! Mahabag po kayo sa akin!” Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw: “Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!” Kaya’t tumigil si Hesus, at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Hesus, “Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?” “Panginoon, ibig ko po sana’y manumbalik ang aking paningin,” sagot niya. At sinabi ni Hesus, “Mangyari ang ibig mo! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.” Noon din, nakakita siya at sumunod kay Hesus, at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 18, 2018 at 11:21 pm

Pagninilay: Ang ating Unang Pagbasa ay hango sa huling aklat ng Bibliya, ang Pahayag. Ito ay sinulat ni San Juan Apostol kasunod ng di umano’y mga pangitain na kanyang nasaksihan. Nagsisimula ang aklat sa mga pangitain tungkol sa mga kaganapan sa kinabukasan, kaya hinimok ng Apostol ang mga taga-Efeso na maging matatag sa pananampalataya at tapat sa bawat mensahe ng Panginoon. Ang ating Ebanghelyo naman ay narinig natin kamakailan noong Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (Oktubre 28, 2018). Ito ay isang pagpapagaling ni Hesus sa isang bulag na lalaki. Bagamat hindi ipinangalan ni San Lucas ang lalaking iyon, alam po natin na ang lalaking bulag ayon kay San Marcos ay walang iba kundi si Bartimeo. Siya’y nagkaupo sa tabi ng daan habang naglilimos. Nang marinig niya na si Hesus ay lumagpas na sa lugar na kanyang pinaroroonan, bigla siyang sumigaw na kaawaan siya ng Anak ni David. Kahit siya’y pinagsabihan na tumahimik, siya’y patuloy sa panawagan ng awa hanggang sa inutos ni Hesus na ilapit si Bartimeo. At nang buong pag-asa’t pananampalataya sinabi ng lalaki na nais niyang makakita, binigyan muli siya ng paninigin at nagpuri ito sa Panginoon. Ang pagtatagpo ni Hesus kay Bartimaeo ay isang hakbang sa ating buhay upang tayo’y maging mulat hindi lang sa pisikal na paraan, kundi higit pa riyan sa espirituwal na paraan. Maraming bagay ang nagpapabulag sa tao dahil sa tuksong pang-akit katulad ng karangyaan, kayabangan, kasakiman, atpb. Minsan dahil sa masyadong mataas ng ating paningin sa ating sarili, nabubulag tayo agad sa mga pangangailangan ng ibang tao. Nawa’y tularan natin si Bartimeo sa pagkakaroon ng buong pananampalataya sa Panginoon na mangyari ang mga bagay na kinakailangan natin sa esprituwal na paglalakbay. At nawa’t tularan natin si Hesus sa pagkakaroon ng pagmamahal sa ibang tao sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan.

Reply

Carla Chariz Duncil November 14, 2022 at 6:41 am

Purihin at pasalamatan ang Panginoon!

Reply

Cristy Guarin November 19, 2018 at 6:43 am

Panginoon tulad mo nawa’y hindi ako maging bingi sa panawagan ng ibang nangangailangan. Hindi lamang sa materyal na bagay bagkus ay makinig sa mga pagkakataong naghahanap sila ng taong handang making at dumamay sa kanilang pinagdadaanan. Huwag nawa akong unahan ng panghuhusga at baliwalain ang kanilang pagsamo na pakingan at damayan.

Reply

Melba G. De Asis November 19, 2018 at 11:32 am

Panginoon, nawa’y hangarin kong makita ang higit at totoong pangangailangan ng aking kapwa. Hiling ko po at dalangin ay pagkalooban Mo po ako ng kagalingan sa pisikal na karamdaman ng aking mga mata at patuloy na ako’y makakita ng liwanag. Inaangkin ko po ang aking paggaling ng may lubos na pagtitiwala sa Iyong kapangyarihan at sa mga biyayang patuloy na nakalaan para sa amin. Amen!

Reply

Guendolyn Chiong November 14, 2022 at 10:45 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: