Martes, Nobyembre 15, 2022

November 15, 2022

Martes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Dakilang San Alberto, obispo at pantas ng Simbahan

Pahayag 3, 1-6. 14-22
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Luluklok ang nagtagumpay,
kasalo ko habambuhay.

Lucas 19, 1-10


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Albert the Great, Bishop and Doctor of the Church (White)

UNANG PAGBASA
Pahayag 3, 1-6. 14-22

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Ako’y si Juan, narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, “Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Sardis:

“Ito ang sinasabi ng may pitong espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo; ipinalalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka, at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo, nang di tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon, pagsisihan mo’t talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw – hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan diyan sa Sardis na nag-ingat at napanatiling malinis ang kanilang damit, kaya’t magiging kasama-sama ko silang naka-suot ng puti sapagkat sila’y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti, at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

“Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan!

“Isulat mo sa anghel ng simbahan sa Laodicea:

“Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit! Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga – hindi mainit ni malamig – isusuka kita! Sasabihin mo, ‘Ako’y mayaman at sagana sa lahat ng bagay!’ Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad, at bulag. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran, at ng gamot sa mata nang ikaw ay makakita. Tinuturuan ko’t sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka; pagsisihan mo’t talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumututok. Kung diringgin ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako’y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan, kung paanong ako’y nagtagumpay, at nakaupo ngayon sa tabi ng aking Ama sa kanyang luklukan.

“Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Luluklok ang nagtagumpay,
kasalo ko habambuhay.

Yaong mga masunurin na sa iyo’y nakikinig,
at ang laging ginagawa’y naaayon sa matuwid,
kung mangusap ay totoo, sa lahat at bawat saglit,
yaong gawang paninira’y hindi niya naiisip.

Luluklok ang nagtagumpay,
kasalo ko habambuhay.

Kailanman, siya’y tapat makisama sa kapwa,
sa kaniyang kaibiga’y wala siyang maling gawa;
hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita.
At itinatampok niya ang matapat sa lumikha.

Luluklok ang nagtagumpay,
kasalo ko habambuhay.

Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang,
at kahit na anong gawi’y hindi siya masuhulan,
upang yaong walang sala’y patawan ng kasalanan.
Ang ganitong mga tao’y mag-aani ng tagumpay.

Luluklok ang nagtagumpay,
kasalo ko habambuhay.

ALELUYA
1 Juan 4, 10b

Aleluya! Aleluya!
Inibig tayo ng Ama,
isinugo ang Anak n’ya
bilang panubos sa sala.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 19, 1-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa Jerico, at naglakad sa kabayanan. Doo’y may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaqueo. At pinagsikapan niyang makita si Hesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya’y napakapandak, at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Hesus. Kaya’t patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Hesus na magdaraan doon. Pagdating ni Hesus sa dakong iyon, siya’y tumingala at sinabi sa kanya, “Zaqueo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo.” Nagmamadali siyang bumaba, at tuwang-tuwang tinanggap si Hesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulung-bulungan. “Nakikituloy siya sa isang makasalanan,” wika nila. Tumayo si Zaqueo at sinabi, “Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako’y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya.” At sinabi sa kanya ni Hesus, “Ang kaligtasa’y dumating ngayon sa sambahayang ito; lipi rin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 19, 2018 at 10:09 pm

Pagninilay: Ang Panginoon ay dakila sa kanyang pagmamahal sa atin na bagamat tayo ay nagkakalasa at nagkukulang ay patuloy pa rin tayong minamahal. Ang Ebanghelyo ay isang pagtatagpo ni Hesus sa isang publikanong si Zaqueo. Ang mga publikano/maniningil ng buwis noong kapanahunan ni Hesus ay itinuturing na mga makasalanan at traydor: makasalanan sapagkat sila’y nandadaya sa pangongolekta ng buwis, at mga traydor sapagkat sila’y nangongolekta ng buwis mula sa kanilang mga kapwa-Hudyo bilang bahagi ng sistema ng mga Romano. Si Zaqueo na taga-Jerico ay isang publikano na sinasabi rito na siya’y maliliit. Ang pagiging pandak niya ay hindi lang pisikal, kundi maaring pandak rin siya sa mga espirituwal na bagay. Siya’y ikinagagalit ng kanyang mga kababayan dahil sa kanyang pandaraya at pagtratrabaho para sa mga Romano. Pumasok sa loob niya’y nais niyang makita ang Panginoon, ngunit dahil siya’y maliliit ay umakyat siya sa puno ng sikamoro. Hindi niyang akalaing sa paghahanap niya kay Kristo, si Kristo pala ang humahanap sa kanya. Napansin siya ni Hesus at iniutos na bumaba mula sa puno upang makituloy ito sa bahay ni Zaqueo. Ito’y nagkaroon ng mainit na reaksyon mula sa taongbayan na isang itinuturing na banal na tao ay papasok sa tahanan ng isang makasalanan. Kaya buong kababaang-loob nangaki si Zaqueo na kalahati ng kanyang ari-arian ay ibibigay sa mga mahihirap at ang mga dinaya niya ay kanyan isasauli ng apat na beses. Kaya ipinahayag ng Panginoon na dumating ang kaligtasan sa kanyang tahanan, at ito’y nagpapatunay ang misyon ni Hesus na tawagin ang mga makasalanan tungo sa pagpapanumbalik ng kalooban sa Diyos. Kaya ang disposiyon natin bilang mga Kristiyano ay paging magpakumbaba sa pag-aamin na tayo’y mga tao lamang na may pagkakataong magkukulang at magkakamali. Subalit tayo rin ay may kakayahan na ipagmalaki ang ating pananampalataya sa Panginoon. Katulad ni Zaqueo, minsan inaakyat natin ang mga puno ng sikamoro na sumisimbolo sa mga pagkakataong hinahanap natin ang Panginoon. At mahalaga rin na bumaba tayo mula sa mga punong ito sa pagiging magpakumbaba sa paagawa ng kabutihan sa kapwa. At nawa’y mabuksan rin ang aming mga puso sa misyon ng awa ng Diyos na bukas para sa lahat, lalung-lalo na sa mga makasalanan. Huwag po natin hadlangan ang mga masasamang tao na lumapit sa presensiya ng Banal na Awa. Bagkus tulungan natin sila na makapanumbalik muli sa Panginoon.

Reply

Melba G. De Asis November 20, 2018 at 4:18 am

Ang Panginoon ay pumarito para iligtas ang mga makasalanan at may nakalaang pagpapatawad sa mga nagkasala na nagsisisi at umaamin sa mga nagawang kasalanan at nagbabslik loob sa Kaniya.

Panginoon pinupuri kita at pinasasalamatan sa Iyong kabutihan at pagmamahal na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin.Panginoon nawa’y mapatawad mo ako sa mga nagawa kong pagkakasala at kamalian sa aking buhay lalung lalo na sa mga nagawa kong kasalanan sa aking mga magulang. Ako’y naniniwala na sa kabila ng mga pagkakasala ko ay may nakalaan kang kapatawaran at inaangkin ko na ako ay pinatawad mo na. Salamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin sa araw araw. Mahal na Birheng Maria at lahat ng mga Santo at mga Anghel ipanalangin nyo kami. Amen

Reply

Cristy Guarin November 20, 2018 at 6:08 am

Panginoon tulad ni Zaqueo, magkaroon ako ng maalab na pagnanais na makita at makilala ka. Huwag kong gawing dahilan ang mga balakid tulad ng mga kaabalahang idinudulot ng pagkataon. Bagkus ay gumawa rin ako ng paraan upang makaniig at makilala ka. Patawarin mo ako sa mga pagkakataon na nandaya ako sa aking kapwa at inisip na mas nakahihigit ako sa kanila. Tulungan mo akong magpakababa at mahalin maging ang mga taong nakakasakit sa akin. Patuloy kong maibahagi ang mga kayamanan, oras at talento na ipinagkakaloob mo sa akin. Maraming salamat Panginoon sa mga pagkaataong ipinag kakaloob mo sa akin upang ikaw ay mapaglingkura sa pamamagitan ng aking kapwa.

Reply

Daisy Esplana November 15, 2022 at 6:43 am

pinupuri at pinasasalamatan
ka namin Panginoon Hesuskristo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: