Miyerkules, Nobyembre 16, 2022

November 16, 2022

Miyerkules ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay Santa Margarita ng Escosia
o kaya Paggunita kay Santa Gertrudes, dalaga

Pahayag 4, 1-11
Salmo 150, 1-2. 3-4. 5-6

Banal ka, Poong Maykapal,
D’yos na Makapangyarihan.

Lucas 19, 11-28


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Margaret of Scotland, Queen (White)
or Optional Memorial of St. Gertrude, Virgin (White)

UNANG PAGBASA
Pahayag 4, 1-11

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit.

At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trumpeta, na ang sabi, “Umakyat ka rito, at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari.” Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang isang trono, at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya’y maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang dalawampu’t apat pang trono. Nakaluklok ang dalawampu’t apat na matatanda; puti ang kanilang kasuutan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono’y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May pitong nagniningas na sulo sa harap ng trono; ito ang pitong espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal.

Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito, ang apat na nilalang na buhay na punung-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad naman ng baka ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad ang pang-apat. Tig-aanim na pakpak ang apat na nilalang na buhay; at tadtad ng mga ang bawat isa, sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi:

“Banal, banal, banal, ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat,
Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating.”

At habang umaawit sila ng papuri, parangal, at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang dalawampu’t apat na matatanda nama’y nagpapatirapa sa harap ng trono, at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono, at sinasabing:

“Aming Panginoon at Diyos! Karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang, at kapangyarihan;
Pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay,
At ayon sa iyong kagustuhan, sila’y nilalang mo at pinananatili.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 150, 1-2. 3-4. 5-6

Banal ka, Poong Maykapal,
D’yos na Makapangyarihan.

Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan,
purihin sa langit ang lakas na taglay;
Siya ay purihin sa kanyang ginawa,
Siya ay purihin, sapagkat dakila.

Banal ka, Poong Maykapal,
D’yos na Makapangyarihan.

Purihin sa tugtog ng mga trompeta,
awitan sa saliw ng alpa at lira!
Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin,
mga alpa’t plauta, lahat ay tugtugin!

Banal ka, Poong Maykapal,
D’yos na Makapangyarihan.

Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiyang,
sa lakas ng tugtog siya’y papurihan;
purihin ang Poon ng mga nilalang!

Banal ka, Poong Maykapal,
D’yos na Makapangyarihan.

ALELUYA
Juan 15, 16

Aleluya! Aleluya!
Hinirang tayo ni Kristo
upang mamungang totoo
bilang mabubuting tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 19, 11-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem, at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya: “May isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ‘Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko.’ Poot na poot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya’t pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan: ‘Ayaw naming maging hari ang taong ito!’

“Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos, at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto, upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, ‘Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng sampu.’ ‘Magaling,’ sagot niya. ‘Mabuting alipin! Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa sampung bayan.’ Lumapit ang ikalawa at ang sinabi, ‘Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng lima.’ At sinabi niya sa kanya, ‘Mamamahala ka sa limang bayan.’ Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, ‘Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo, sapagkat napakahigpit ninyo; kinukuha ninyo ang hindi sa inyo, at inaani ang hindi ninyo inihasik.’ Sinagot siya ng kanyang panginoon, ‘Masamang alipin! Sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako’y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana’y may tinubo ang puhunang ito.’ At sinabi niya sa mga naroroon, ‘Kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto, at ibigay sa may sampu.’ ‘Panginoon, siya po’y mayroon nang sampung salaping ginto!’ wika nila. ‘Sinasabi ko sa inyo: ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako’y maghari sa kanila – dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko!’”

Pagkasabi nito, nagpauna si Hesus patungong Jerusalem.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 20, 2018 at 5:02 pm

Pagninilay: Ang Parabula ng Sampung pilak dito sa Ebanghelyo ni San Lucas ay kaparehas ng Parabula ng mga Talento sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ibinahagi ni Hesus itong parabula na ito upang ipahiwatig sa atin na ang buhay ay may hangganan. Hangga’t tayo’y namumuhay, tayo ay may tungkuling pahalagahan ang bawat buhay na ibinigay ng Panginoon. Kaya hindi tayo ay pwedeng mag-angkin na may-ari ng buhay dahil alam po natin na ito’y nagmula sa Diyos. Kaya po tayo’y namumuhay sa daigdig na ito sapagkat mayroong dahilan na ibinigay ang Panginoon upang gawin ang nakasaad sa kanyang dakilang kalooban. Kaya ang ating pamumuhay ay katulad ng talinghaga na ang hari ng bayan ay inatasan ang kanyang 3 lingkod na gagamitan ang mga pilak na ibinigay para mas lumago pa ito. Ang isang lingkod na inatasan ng 5 pilak ay mas dumami sa 10, at ang isa namang lingkod na inatasan ng 2 pilak ay mas dumami sa 4. Subalit ang lingkod namang ito na inatasan ng 1 pilak ay nagdesisyon na ibalot sa kanyang panyo. At sa pagbalik ng hari, may gantimpala ang 2 lingkod, samantala ang 1 naman ay parusa. Kaya ipinakuha ang 1 salapi upang ibigay sa may 10, at dito’y sinasabi ng talinhaga na ang mga may maraming ambag ay may maraming pagpapalang naghihintay, ngunit ang mga walang ambag kahit katiting lang ay mababawian ng pagpapala. Kaya makikita natin sa Unang Pagbasa kung paano ang mga banal ng Panginoon ay nagkaroon ng maraming pinagdaanan habang sila’y namumuhay sa daigdig. At nakita ni San Juan na sila’y naging matagumpay sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kahit na sila’y nasa langit na, patuloy silang sumasamba sa Panginoong Diyos ay kay Kristo Hesus, na Kordero ng Diyos. Kaya nawa’y gawing nating makabuluhan ang buhay na ibinigay sa ating ng Panginoon sa pagbabahagi ng mga biyaya at paggawa ng kabutihan sa isa’t isa. Nawa’y isaisip natin ang pagiging masunurin sa dakilang kalooban ng Panginoon.

Reply

Cristy Guarin November 21, 2018 at 6:54 pm

Panginoon salamat sa talentong ipinagkaloob mo sa akin. Magamit ko nawa ito sa pagpapalago ko at maibahagi sa iba ang bunga nito. Patawad sa mga pagkakataon na ako’y talunin ng takot at mas pinipili ang manahimik sa halip na magtiwala na kaagapay ng talentong nasa akin ang iyong pag-gabay. Ipaalala mo sa akin na magsusulit ako kung ano ang ginawa ko sa talentong binigay mo sa akin pagdating ng panahon

Reply

Melba G. De Asis November 22, 2018 at 6:12 am

Panginoon ako’y nalulungkot sa nangyari sa akin dahil ang ipinagkaloob mong talento ay hindi ko nagamit ng naaayon sa Iyong utos, na nagamit ko ito para lang sa ikatutuwa ng mga mapag-imbot sa kayamanan. Nawa’y magamit ko muli sa mabuti ang talentong ipinagkaloob mo sa akin at mas magawa ko ang mga bagay na ikalulugod Mo. Amen

Reply

Raul November 15, 2022 at 10:53 am

Patawad at salamat.Diyos ko!

Reply

VICTORIO A. CATAYLO November 16, 2022 at 4:42 am

Papuri at parangal sa iyo Dakilang Ama. Maraming salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Magampanan ko nawa ang lahat kung dapat gagawin na naayon sa Iyong Kalooban. Patawarin ako sa mga panahon na ako ay hindi nakagawa ng mga bagay na ayon sa Iyong Kalooban.
Amen.

Reply

Alfred Sugayan November 16, 2022 at 5:21 am

Salamat po Panginoon at Diyos Hesus, sa mga pagpapala at pag-iingat po ninyo sa amin. Nawa’y patuloy na mangyari ang iyong mga kalooban para sa aming ikabubuti, ikakapanuto at ika-gagaling, amen. ??

Reply

Guendolyn Chiong November 16, 2022 at 10:50 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: