Martes, Abril 23, 2024

April 23, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Ikaapat na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Martes

Pinagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang pagtitiwala na hindi tayo mawawalay sa kanyang pangangalaga.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Banal na Pastol, panatilihin Mo kaming
kabilang sa iyong kawan.

Ang Santo Papa at mga obispo nawa’y maging mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiang pastulan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan nawa’y maakay pabalik sa kawan ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kabataan nawa’y marinig ang tinig ng Mabuting Pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y maranasan ang kabutihan ng Mabuting Pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa nawa’y akayin ni Kristo, ang Mabuting Pastol upang sila ay makarating nang ligtas sa tahanang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, dinggin mo ang aming mga panalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang ikaw ang higit na nakababatid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 10, 2022 at 5:31 am

PAGNINILAY: Patuloy natin pinagninilayan ang pagdeklara ni Hesus sa kanyang sarili bilang Mabuting Pastol. Narinig natin kung paanong inilarawan ang kanyang sarili bilang pintuan para pangalagaan ang mga tupa sa loob ng kulungan. Siya ang Mabuting Pastol na iniaalay rin ang kanyang buhay upang ang mga kawan ay mabigyan ng buhay, at siya ang may karapatang bawiin ito sa hantungan ng buhay ng tao.

Ngayon sa ating Ebanghelyo (Juan 10:22-30), pumunta si Hesus sa Templo para sa Pista ng pagkakatalaga nito. Umupo siya sa may Portiko ni Solomon, at maraming Hudyong lumapit sa kanya upang itanong kung siya nga ba ang Kristo, o dapat silang maghintay umaasa sa ibang tao. Kaya sinagot ni Hesus ang tanong nila na matagal na niyang pinanindigan ito, subalit ayaw nilang maniwala. Maraming beses nang sinabi niya na ang kanyang mga gawain ay galing sa Ama, na siya namang sumusunod sa dakilang kalooban. Kaya ang tugon sa mga magandang ginawa ni Hesus ay pakikinig at pagsunod. Ito ang larawan ng mga tupang kilala ang tinig ng Mabuting Pastol, at sila’y susunod sa kanya upang ipagkaloob niya sa kanila ang buhay na walang hanggan. At ang patotoo ni Hesus na siya at ang Ama ay iisa.

Ang pistang ito ng mga Hudyo ay katumbas sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan ng Pagsilang tuwing ika-25 araw ng Disyembre. Kaya pala ang ating masayang pagdiriwang ng Pasko ay isang pagdiriwang ng pagdating ng Diyos sa ating abang kalagayan sa pamamagitan ng katauhan ni Hesus. At ngayong Panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, patuloy nating sinasariwa ang diwa ng Muling Pagkabuhay ni Kristo, na tunay na Diyos na nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Kaya ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos ay may kaakibat na makabuluhang gawain.

At ang paggawa ng kabutihan at katuwiran sa buhay, lalung-lalo na tungo sa kapwa, ay ang ating paraan upang pakinggan natin ang tinig ng Mabuting Pastol at sumunod sa landas niya. Kahit tayo ay nagdurusa at naghaharap sa maraming pagsubok, sikapin pa rin natin na maging mabuti at matatag upang sa bandang huli ng ating buhay, makakamtan natin ang kaligayan ng buhay na walang hanggan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 10, 2022 at 9:25 am

Ano ang aral at hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon?

Makinig tayo sa tinig ng Mabuting Pastol at kailanma’y hindi tayo mapapahamak.

Dalawa lamang nman ang tinig na bumubulong sa atin. Tinig ni Hesus at tinig ng demonyo. Kaya’t tularan natin ang mga tupa, Sa lahat ng ating iisipin, sa lahat ng ating sasabihin at sa lahat ng ating gagawin ay ang tinig ni Hesus ang ating pakinggan.

Reply

Malou Castaneda April 23, 2024 at 7:09 am

PAGNINILAY
Ang paghahangad na sundin ang Panginoong Hesus ng mas lubusan sa ating buhay ay hindi madali. Ito ay maaaring tumawag sa atin na manindigan para sa kung ano ang alam nating tamang gawin, kahit na ito ay hindi komportable para sa mga mahal natin. Maaaring kailanganin nating gumawa ng mga desisyon na mahirap, tunay na mapagmahal na mga desisyon, kahit na hindi ito nagdadala ng magandang damdamin. Maaaring makatagpo tayo ng mga taong nagpapahina sa atin dahil hinahamon natin ang maling pag-uugali at nagdudulot ng alitan sa pagitan ng pamilya at mga kaibigan. Ang mga desisyong iyon ay ang mabuting bagay na dapat gawin, ang mapagmahal na bagay na dapat gawin, ang Kristiyanong bagay na dapat gawin. Kailangan nating maging handa na hatulan ang makasalanan, maling mga aksyon ng iba, habang minamahal ang taong gumagawa ng mali. Mas madaling balewalain ang maling aksyon at subukang mamuhay ng mapayapa kasama ang iba. Mas madali ding hatulan ang makasalanan kasama ang kanilang mga makasalanang aksyon, ngunit hindi iyon ang laging hinihiling ng Diyos sa atin. Ang puwersang nagtutulak sa ating mga aksyon ay ang maging tapat sa mga pinahahalagahan ng Ebanghelyo, kahit na ang ating mga kilos ay nagdudulot ng hindi komportable at nakakasakit na damdamin sa ating sarili at sa iba. Nawa’y patuloy nating pakinggan ang tinig ng Mabuting Pastol habang tinatawag Niya tayong sumunod sa Kanya at nawa’y gumawa tayo para sa ikabubuti ng lahat.

Panginoon muling nabuhay, tulungan Mo kaming makilala ang Iyong tinig mula sa mga tinig ng mga taong umaakay sa amin. Amen.
***

Reply

Joshua S. Valdoz April 23, 2024 at 2:48 pm

REFLECTION: Ano ang aral at hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon?

Makinig tayo sa tinig ng Mabuting Pastol at kailanma’y hindi tayo mapapahamak.

Dalawa lamang nman ang tinig na bumubulong sa atin. Tinig ni Hesus at tinig ng demonyo. Kaya’t tularan natin ang mga tupa, Sa lahat ng ating iisipin, sa lahat ng ating sasabihin at sa lahat ng ating gagawin ay ang tinig ni Hesus ang ating pakinggan

Reply

Celine loveko April 23, 2024 at 3:15 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: