Martes, Abril 23, 2024

April 23, 2024

Martes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Adalberto, obispo at martir
o kaya Paggunita kay San Jorge, martir

Mga Gawa 11, 19-26
Salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7

Purihin ng tanang bansa
ang Panginoong Dakila.

Juan 10, 22-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Fourth Week of Easter (White)

or Optional Memorial of St. George, Martyr (Red)
or Optional Memorial of St. Adalbert, Bishop and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 11, 19-26

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula nang patayin si Esteban. May nakarating sa Fenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Judio lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Cirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng Mabuting Balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon.

Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya’t sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya’y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon.

Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasa-kasama ng simbahan, at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7

Purihin ng tanang bansa
ang Panginoong Dakila.

Sa Bundok ng Sion,
itinayo ng Diyos ang banal na lungsod,
ang lungsod na ito’y
higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob.
Kaya’t iyong dinggin
ang ulat sa iyong mabubuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Purihin ng tanang bansa
ang Panginoong Dakila.

“Pag itinala ko
yaong mga bansang sa iyo’y sasama,
aking ibibilang ang bansang Egipto at ang Babilonia;
ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Etiopia.
“At tungkol sa Sion,
yaong sasabihi’y, “Ang lahat ng bansa ay masasakupan,
siya’y palalakasin at patatatagin ng Kataas-taasan.”

Purihin ng tanang bansa
ang Panginoong Dakila.

Ang Poon ay gagawa,
ng isang talaan ng lahat ng taong doo’y mamamayan,
ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw.

Purihin ng tanang bansa
ang Panginoong Dakila.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 10, 22-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Taglamig na noon. Kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang Pista ng Pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Hesus sa templo, sa Portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Judio at sinabi sa kanya, “Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na nang tiyakan.” Sumagot si Hesus, “Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa; nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanma’y di sila mapapahamak; hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama, na nagbigay sa kanila sa akin, ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 10, 2022 at 5:31 am

PAGNINILAY: Patuloy natin pinagninilayan ang pagdeklara ni Hesus sa kanyang sarili bilang Mabuting Pastol. Narinig natin kung paanong inilarawan ang kanyang sarili bilang pintuan para pangalagaan ang mga tupa sa loob ng kulungan. Siya ang Mabuting Pastol na iniaalay rin ang kanyang buhay upang ang mga kawan ay mabigyan ng buhay, at siya ang may karapatang bawiin ito sa hantungan ng buhay ng tao.

Ngayon sa ating Ebanghelyo (Juan 10:22-30), pumunta si Hesus sa Templo para sa Pista ng pagkakatalaga nito. Umupo siya sa may Portiko ni Solomon, at maraming Hudyong lumapit sa kanya upang itanong kung siya nga ba ang Kristo, o dapat silang maghintay umaasa sa ibang tao. Kaya sinagot ni Hesus ang tanong nila na matagal na niyang pinanindigan ito, subalit ayaw nilang maniwala. Maraming beses nang sinabi niya na ang kanyang mga gawain ay galing sa Ama, na siya namang sumusunod sa dakilang kalooban. Kaya ang tugon sa mga magandang ginawa ni Hesus ay pakikinig at pagsunod. Ito ang larawan ng mga tupang kilala ang tinig ng Mabuting Pastol, at sila’y susunod sa kanya upang ipagkaloob niya sa kanila ang buhay na walang hanggan. At ang patotoo ni Hesus na siya at ang Ama ay iisa.

Ang pistang ito ng mga Hudyo ay katumbas sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan ng Pagsilang tuwing ika-25 araw ng Disyembre. Kaya pala ang ating masayang pagdiriwang ng Pasko ay isang pagdiriwang ng pagdating ng Diyos sa ating abang kalagayan sa pamamagitan ng katauhan ni Hesus. At ngayong Panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, patuloy nating sinasariwa ang diwa ng Muling Pagkabuhay ni Kristo, na tunay na Diyos na nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Kaya ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos ay may kaakibat na makabuluhang gawain.

At ang paggawa ng kabutihan at katuwiran sa buhay, lalung-lalo na tungo sa kapwa, ay ang ating paraan upang pakinggan natin ang tinig ng Mabuting Pastol at sumunod sa landas niya. Kahit tayo ay nagdurusa at naghaharap sa maraming pagsubok, sikapin pa rin natin na maging mabuti at matatag upang sa bandang huli ng ating buhay, makakamtan natin ang kaligayan ng buhay na walang hanggan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 10, 2022 at 9:25 am

Ano ang aral at hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon?

Makinig tayo sa tinig ng Mabuting Pastol at kailanma’y hindi tayo mapapahamak.

Dalawa lamang nman ang tinig na bumubulong sa atin. Tinig ni Hesus at tinig ng demonyo. Kaya’t tularan natin ang mga tupa, Sa lahat ng ating iisipin, sa lahat ng ating sasabihin at sa lahat ng ating gagawin ay ang tinig ni Hesus ang ating pakinggan.

Reply

Malou Castaneda April 23, 2024 at 7:09 am

PAGNINILAY
Ang paghahangad na sundin ang Panginoong Hesus ng mas lubusan sa ating buhay ay hindi madali. Ito ay maaaring tumawag sa atin na manindigan para sa kung ano ang alam nating tamang gawin, kahit na ito ay hindi komportable para sa mga mahal natin. Maaaring kailanganin nating gumawa ng mga desisyon na mahirap, tunay na mapagmahal na mga desisyon, kahit na hindi ito nagdadala ng magandang damdamin. Maaaring makatagpo tayo ng mga taong nagpapahina sa atin dahil hinahamon natin ang maling pag-uugali at nagdudulot ng alitan sa pagitan ng pamilya at mga kaibigan. Ang mga desisyong iyon ay ang mabuting bagay na dapat gawin, ang mapagmahal na bagay na dapat gawin, ang Kristiyanong bagay na dapat gawin. Kailangan nating maging handa na hatulan ang makasalanan, maling mga aksyon ng iba, habang minamahal ang taong gumagawa ng mali. Mas madaling balewalain ang maling aksyon at subukang mamuhay ng mapayapa kasama ang iba. Mas madali ding hatulan ang makasalanan kasama ang kanilang mga makasalanang aksyon, ngunit hindi iyon ang laging hinihiling ng Diyos sa atin. Ang puwersang nagtutulak sa ating mga aksyon ay ang maging tapat sa mga pinahahalagahan ng Ebanghelyo, kahit na ang ating mga kilos ay nagdudulot ng hindi komportable at nakakasakit na damdamin sa ating sarili at sa iba. Nawa’y patuloy nating pakinggan ang tinig ng Mabuting Pastol habang tinatawag Niya tayong sumunod sa Kanya at nawa’y gumawa tayo para sa ikabubuti ng lahat.

Panginoon muling nabuhay, tulungan Mo kaming makilala ang Iyong tinig mula sa mga tinig ng mga taong umaakay sa amin. Amen.
***

Reply

Joshua S. Valdoz April 23, 2024 at 2:48 pm

REFLECTION: Ano ang aral at hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon?

Makinig tayo sa tinig ng Mabuting Pastol at kailanma’y hindi tayo mapapahamak.

Dalawa lamang nman ang tinig na bumubulong sa atin. Tinig ni Hesus at tinig ng demonyo. Kaya’t tularan natin ang mga tupa, Sa lahat ng ating iisipin, sa lahat ng ating sasabihin at sa lahat ng ating gagawin ay ang tinig ni Hesus ang ating pakinggan

Reply

Celine loveko April 23, 2024 at 3:15 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: