Lunes, Abril 22, 2024

April 22, 2024

Lunes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 11, 1-18
Salmo 41, 2. 3; Salmo 42, 3. 4

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

Juan 10, 1-10


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Fourth Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 11, 1-18

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga Hentil ang salita ng Diyos. Kaya’t nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya’y pinuna ng mga kapatid na Judio. “Nakituloy ka sa mga Hentil, at nakisalo sa kanila!” sabi nila. Kaya’t isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula:

“Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop: lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap, at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, ‘Tumindig ka, Pedro. Magpatay ka’t kumain!’ Subalit sinabi ko, ‘Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat.’ Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, ‘Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos!’ Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay, at sinabi sa kanya, ‘Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan.’ Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, ‘Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo.’ Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos?” Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna, at sa halip ay nagpuri sa Diyos. “Kung gayun,” sabi nila, “ang mga Hentil ma’y binigyan din ng pagkakataong magsisi’t magbagong-buhay upang maligtas!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 41, 2. 3; Salmo 42, 3. 4

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa;
gayun hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa.

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba;
kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba?

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

Ang totoo’t ang liwanag, buhat sa ‘yo ay pakamtan,
upang sa Sion ay mabalik, sa bundok mong dakong banal
sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan.

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog,
yamang galak at ligaya ang sa aki’y iyong dulot;
sa saliw ng aking alpa’y magpupuri akong lubos
buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos!

Aking kinasasabikan
ang Diyos na nabubuhay.

ALELUYA
Juan 10, 14

Aleluya! Aleluya!
Ako’y pastol na butihin
kilala ko’ng tupang akin;
ako’y kilala nila rin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 10, 1-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo ito: ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay-pinto, at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan, at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya’y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga’y patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig.”

Sinabi ni Hesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin.

Kaya’t muling sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo: ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko’y maliligtas. Papasok siya’t lalabas, at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa’y magkaroon ng buhay – isang buhay na ganap at kasiya-siya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 8, 2022 at 5:49 pm

PAGNINILAY: Kahapon ay ipinagdiriwang natin ang Linggo ng Mabuting Pastol. Ngayong araw at bukas, patuloy nating pagninilayan ang diskurso ni Hesus tungkol sa Mabuting Pastol. Kahapon ay pinagnilayan natin ang papel ng Mabuting Pastol na nangangalaga sa kanyang tupa, at hindi niya sila’y pababayaan. Ganun din aakayin niya ang mga tupang nawawalay at nawawaglit upang pag-isahin ang kawan. Higit sa lahat, iaalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa, isang pagpapahayag ng kanyang Misteryong Paskwal para sa kaligtasan ng kanyang kinalulugdan at ng buong sangkatauhan.

Ngayong araw na ito, bumabalik tayo sa pinakasimula ng ika-10 kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan. Sinabi ng Panginoon na ang dumadaan sa mga ‘di dapat daanan ay mga magnanakaw at tulisan, ngunit ang pumapasok sa pintuan ng pastulan ay tunay na pastol sa mga tupa. Makikita natin rito ang pahayag ng Panginoong Hesus tungkol sa pamumunuan ng tao, kung sino nga ang mabuti sa masasama. Ang kahalagahan ng pagiging isang pinuno ay pagkakaroon ng buhay katulad ni Hesus, at ginamit ni Hesus ang larawan ng Mabuting Pastol bilang paglalarawan sa kanyang sarili upang maging halimbawa ng bawat namumuno sa pamilya, pamayanan, organisasyon, barangay, lungsod, bayan, at bansa. Ganun din ang hamon ng Simbahan sa mga pastol na maging mabuti at banal upang pangalagaan ang kawan sa mga komunidad na nakatakda nilang pamunuan at paglingkuran. Kaya ikinuwento ni Hesus ang isang talinghaga tungkol sa pastol na umaakay at nangangalaga nang mabuti ang kawan nito, upang maiwasan ang mga tupa na magkawaglit o kumalat sa mga darating na panganib tulad ng mga asong-gubat. Kaya ang pastol ay kinakailangang mabuti, at hindi huwad. Bagamat ang pagiging mabuti ay kaparehas na positibong katangian sa pagiging mabati, ang mabuti ay mas malalim na kalakaran dahil sa tiyak na pagtugon sa kapakanan sa ibang tao.

Sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo, hinikayat naman ni Hesus ang mga tupa na pumasok sa pinto patungo sa luntian at mapayapang pastulan. Ang pinto ay sumisimbolo sa kanya, at ang pastulan naman ay ang kanyang Kabiyak, ang Simbahan. Kaya ito’y pahiwatig na ang daan ng kaligtasan ay makikita sa katauhan ni Hesus. At ang tugon nito ay ang pagkakaroon ng mabuting relasyon sa kanya sa pamamagitan ng kanyang Simbahan. Ang pamana ng Simbahan ay panananampalataya, na dapat nating ipagdiwang sa pamamagitan ng mga Sakramento (lalung-lalo na ang Banal na Eukaristiya), at ganun din na dapat isabuhay natin ang ating pananampalataya sa pagsunod sa mga moralidad at turo ng ating Inang Simbahan, na nanggaling sa ating Panginoong Hesukristo. At tayong lahat ay inaanyayahang makibahagi sa buhay ni Kristo sa pagiging tao sa kapwa tao at sa ibang nilalang ng Diyos. Ang pinakahuling pangako ni Kristo bunga ng mga mabubuting gawaing ito ay kaligayahan sa buhay na walang hanggan, at ito ay ganap na paghihimlay at pagiging mapayapa sa Kaharian ng Langit.

Mga kapatid, tayo ay inaanayayahan ng Panginoon na maging mga mabuting pastol at mabuting tupa. Tayo ay dapat matulad sa kanya, na nangalaga sa atin bilang kanyang kawan, umakay sa patungo sa Diyos Ama, at nag-alay ng kanyang buhay sa Krus at muling nabuhay mula sa kamatayan upang hindi lang mailigtas mula sa kasalanan, kundi pati na rin ang pagpatuloy ng kanyang misyon sa pamamagitan ng ating pagiging mabuting saksi. At tayo nawa ay maging katulad ni San Pedro sa Unang Pagbasa na tanggapin, salubungin, at akayin ang bawat isa—maging siya ay mananapalataya man o hindi—tungo sa landasin ng Panginoon na mamuhay nang naayon sa dakilang kalooban at maging mabuting saksi ng dakilang pagmamahal sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Hilingin natin sa Panginoon na isugo niya sa atin ang mga tunay na mabuting pastol sa ating bansa ngayong isinasagawa ang mga halalan, nang sa gayon ay magkaroon tayo ng mga tunay na pinuno na talagang susunod sa pagpapastol ng Mabuting Pastol.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 9, 2022 at 10:36 am

Ano ang hamon at aral ng ebanghelyo ngayon?

Sumusunod ang mga tupa sa pastol sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Ngunit patakabo nmang lumalayo kapag ibang tinig ang naririnig nila.

Tularan natin ang mga tupa sa kwento ng ebanghelyo ngayon.
Sa lahat ng ating iispin, sa lahat ng ating sasabihin at sa lahat ng ating gagawin ay ang pakinggan natin ay ang tinig ng Mabuting Pastol na si Hesus. Ata kapag nman bumubulong sa atin ang tinig ng demonyo o boses ni Satanas ay patakbo din tayong lumayo at tumanggi sa mga alok nyang masarap ngunit mapanganib.

Ngayon ay suriin natin ang ating mga sarili, tumahimik rayo sandali at isipin ang mga pinag gagagawa natin. Kaninong tinig palagay mo ang sinunod mo?

Reply

Malou Castaneda April 21, 2024 at 10:08 pm

PAGNINILAY
Kung ano ang nagpapasigla sa ating espiritu, nagbibigay-kasiyahan sa ating kaluluwa, nagbibigay sa atin ng pangmatagalang kapayapaan at pumupuno sa atin ng buhay, kung ano ang tila angkop para sa atin- ito ang mga sandali na nagmumula sa presensya ni Kristo sa atin. Sa kabilang banda, kung ano ang nag-uubos sa atin, nagnanakaw ng ating enerhiya, nag-iiwan sa atin na walang buhay at walang laman, pumapatay sa ating espiritu, tinatrato tayo bilang isang istatistika sa halip na isang natatanging tao- ito ay mga sandali na nagpapahiwatig ng magnanakaw, ang kaaway ng ating kalikasan bilang tao. Ang kuwento ng dalawang lobo ay nagsasabi na malalim na nakatanim sa ating mga puso ang dalawang lobo bawat isa na gustong pumatay sa isa’t isa – ang labanan sa pagitan ng ating mabuti at masasamang pag-iisip. At sino ang mananalo? Ito ang ‘pinakakain natin’. Kapag tayo ay kay Hesus, kinikilala natin ang Kanyang tinig, ang Kanyang pagtuturo, at sumusunod sa Kanya ng tapat, at hindi sumusunod sa ibang mga pastol na tumatawag sa atin at nagsisikap na iligaw tayo.

Panginoon, tulungan Mo kaming sumunod sa Iyo habang ginagabayan Mo kami sa araw-araw. Amen.
***

Reply

Joshua S. Valdoz April 22, 2024 at 7:48 am

REFLECTION: Kung ano ang nagpapasigla sa ating espiritu, nagbibigay-kasiyahan sa ating kaluluwa, nagbibigay sa atin ng pangmatagalang kapayapaan at pumupuno sa atin ng buhay, kung ano ang tila angkop para sa atin- ito ang mga sandali na nagmumula sa presensya ni Kristo sa atin. Sa kabilang banda, kung ano ang nag-uubos sa atin, nagnanakaw ng ating enerhiya, nag-iiwan sa atin na walang buhay at walang laman, pumapatay sa ating espiritu, tinatrato tayo bilang isang istatistika sa halip na isang natatanging tao- ito ay mga sandali na nagpapahiwatig ng magnanakaw, ang kaaway ng ating kalikasan bilang tao. Ang kuwento ng dalawang lobo ay nagsasabi na malalim na nakatanim sa ating mga puso ang dalawang lobo bawat isa na gustong pumatay sa isa’t isa – ang labanan sa pagitan ng ating mabuti at masasamang pag-iisip. At sino ang mananalo? Ito ang ‘pinakakain natin’. Kapag tayo ay kay Hesus, kinikilala natin ang Kanyang tinig, ang Kanyang pagtuturo, at sumusunod sa Kanya ng tapat, at hindi sumusunod sa ibang mga pastol na tumatawag sa atin at nagsisikap na iligaw tayo.

PRAYER: Panginoon, tulungan Mo kaming sumunod sa Iyo habang ginagabayan Mo kami sa araw-araw. Amen.
***

Reply

Rex Barbosa April 22, 2024 at 3:26 pm

ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON
ayon kay San Juan 10, 1-10

PAGNINILAY / ARAL ng Ebanghelyo

“Salvation is through Jesus alone”

Kailangan nating ipagkatiwala ang ating sarili kay Hesus
sapagkat Siya ang Ating Kaligtasan, ang Mabuting Pastol.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: