Miyerkules, Abril 24, 2024

April 24, 2024

Miyerkules sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Fidel ng Sigmaringen, pari at martir

Mga Gawa 12, 24 – 13, 5a
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

Juan 12, 44-50


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Fourth Week of Easter (White)

or Optional Memorial of St. Fidelis of Sigmaringen, Priest and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 12, 24 – 13, 5a

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos.

Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin, at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos.

May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga-Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila’y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, “Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila’y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila.” Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila’y pinayaon.

Kaya’t bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat doo’y naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Judio roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

o kaya: Aleluya!

O Diyos, pagpalain kami’t kahabagan,
kami Panginoo’y iyong kaawaan,
upang sa daigdig mabatid ng lahat
ang iyong kalooban at ang pagliligtas.

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

Nawa’y purihin ka ng mga nilikha,
pagkat matuwid kang humatol sa madla;
ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao,
purihin ka nila sa lahat ng dako.
Ang lahat sa ami’y iyong pinagpala,
nawa’y igalang ka ng lahat ng bansa.

Nawa’y magpuri sa iyo
ang lahat ng mga tao.

ALELUYA
Juan 8, 12

Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
“Ako ang ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 12, 44-50

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Hesus, “Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako’y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ninuman ang aking mga salita ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita; ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya’t ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez May 11, 2022 at 6:45 am

PAGNINILAY: Ipinapakilala ni Hesus ang kanyang sarili bilang buhay na naparito upang tayo’y bigyan ng buhay na walang hanggan sa kabilang banda ng mundong ito. At upang ito’y mangyari, siya’y naparito sa sanlibutan upang sundin ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng kanyang pangangaral at kababalaghan. At sinabi niya na sinumang sumasampalataya sa kanya ay sumasampalataya rin sa Diyos Amang nagsugo sa kanya. At bilang katuparan ng ating pananampalataya ay inialay niya ang kanyang buhay sa Krus upang tayo’y mailigtas mula sa kasalanan. Subalit siya’y muling nabuhay upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay at bagong pag-asa na sundin siya bilang ilaw ng sanlibutan. Bago siyang umakyat ng langit, nag-iwan siya sa atin ng misyon na dapat nating tudpin alang-alang sa Mabuting Balita. At sa kanyang pag-akyat sa kalangitan, ito’y isang tanda na ipaghahandaan niya tayo ng isang tahanan upang makapiling natin ang Diyos Ama.

Kaya ang inaasahan niya sa atin na gawing makabuluhan ang ating buhay dito sa lupa upang makamtan natin ang kaligayan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Subalit binalaan din niya tayo na magkakaroon ng hatol, at alam natin ito ang Huling Paghuhukom na magaganap sa katapusan ng mundo. Ngunit hindi ito bilang pananakot sa atin, kundi isang paalala na habang tayo’y nabubuhay, dapat manaig sa atin ang kabutihan at pagmamahal, alang-alang sa ginawa ni Kristo nang siya’y mamatay sa Krus at muling nabuhay mula sa libingan. Kaya itong ating pananampalataya sa Panginoon ay nawa’y maging matatag at mabunga sa pamamagitan ng mga mabubuting gawain tungo sa kapwa na naayon sa pamantayan ng ating Diyos Ama.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 11, 2022 at 9:20 am

Ano ang aral at hamon ng ebanghelyo ngayon?

Naparito si Hesus hindi para tayo ay husgahan kundi para iligtqs at isama sa kanyang kawan.

Kaya’t kung tayo ay nasa kadiliman ngayon at walang takot tayong gumagawa ng kasalanan ay magnilay tayo. Huwag nating tuluyang ilubog ang ating sarili sa kasalanan. Nariyan si Hesus upang tayo ay yakapin. Ang kailangan lamang ay pagsisihana natin ang mga gawang sala, Humingi tayo ng kapatawaran sa mga kapalaluang ito, at sikapin nating unti unting matalikuran ang paggawa ng kasamaan. At makakararamdam tayo ng tunay na kaligayahan, ng peace of mind at mamumuhay tayo ng wala ng pangamba sapagkat kapag panig tayo sa pag ibig, pag ibig din ang ating aanihin mula sa ating kapwa at kay Hesus.

Reply

Joshua S. Valdoz April 23, 2024 at 8:21 pm

REFLECTION: Ano ang aral at hamon ng ebanghelyo ngayon?

Naparito si Hesus hindi para tayo ay husgahan kundi para iligtqs at isama sa kanyang kawan.

Kaya’t kung tayo ay nasa kadiliman ngayon at walang takot tayong gumagawa ng kasalanan ay magnilay tayo. Huwag nating tuluyang ilubog ang ating sarili sa kasalanan. Nariyan si Hesus upang tayo ay yakapin. Ang kailangan lamang ay pagsisihana natin ang mga gawang sala, Humingi tayo ng kapatawaran sa mga kapalaluang ito, at sikapin nating unti unting matalikuran ang paggawa ng kasamaan. At makakararamdam tayo ng tunay na kaligayahan, ng peace of mind at mamumuhay tayo ng wala ng pangamba sapagkat kapag panig tayo sa pag ibig, pag ibig din ang ating aanihin mula sa ating kapwa at kay Hesus.

Reply

Joshua S. Valdoz April 23, 2024 at 8:31 pm

REFLECTION: Ano ang aral at hamon ng ebanghelyo ngayon?

Naparito si Hesus hindi para tayo ay husgahan kundi para iligtas at isama sa kanyang kawan.

Kaya’t kung tayo ay nasa kadiliman ngayon at walang takot tayong gumagawa ng kasalanan ay magnilay tayo. Huwag nating tuluyang ilubog ang ating sarili sa kasalanan. Nariyan si Hesus upang tayo ay yakapin. Ang kailangan lamang ay pagsisihana natin ang mga gawang sala, Humingi tayo ng kapatawaran sa mga kapalaluang ito, at sikapin nating unti unting matalikuran ang paggawa ng kasamaan. At makakararamdam tayo ng tunay na kaligayahan, ng peace of mind at mamumuhay tayo ng wala ng pangamba sapagkat kapag panig tayo sa pag ibig, pag ibig din ang ating aanihin mula sa ating kapwa at kay Hesus.

Reply

Malou Castaneda April 23, 2024 at 10:34 pm

PAGNINILAY
Gaano tayo kaseryoso sa
mga salita ni Hesus? Kung talagang tinatanggap at pinaniniwalaan natin ang itinuro ni Hesus, dapat meron
ebidensiya sa ating buhay niyan paniniwala. Ito ay makikita sa ating mga kilos o sa kung paano natin pakitunguhan ang mga tao. Ang maging mapagmahal
at hindi namimili, hindi malupit at mapanghusga. Ang maging mapagmahal at mapagtanggap sa iba, kahit na hindi tayo sumasang-ayon sa kanilang mga paniniwala o kilos. Para mabuhay
kung ano ang itinuro sa atin ni Hesus, taong mapagpatawad sa mga taong nakasakit sa atin ng malalim. Abutin ang mga taong nalulungkot o nahihiwalay.

Nawa’y tunay tayong maniwala at kumilos ayon sa mga salita ni Hesus at hindi basta basta magsabi ng, “Naniniwala ako,” ngunit walang katibayan ng ating paniniwala sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi tayo si Hesus, ngunit mayroon tayong kapangyarihang ibahagi ang pag-ibig, pagpapatawad, pag-aalaga at pagtanggap ni Hesus sa mga tao sa ating buhay.

Panginoong Muling Nabuhay, tulungan Mo kaming maging mambabasa at tagasunod ng Iyong salita araw-araw. Amen.
***

Reply

Rosalinda M. Jubilado April 28, 2024 at 8:01 am

si Jesus ang katuparan ng Old at New Testament.
si Jesus at ang Ama ay iisa.
kung ipinihahayag.mo na si Jesus ay Diyos, Nagkatawang -Tao,namatay, at nabuhay na mag uli, ikaw ay may buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama.
sa ating kapanahunan sapat ba na sabihin natin na tayo ay sumasampalataya sa Diyos sa Salita?
ngunit wala sa gawa?
alalahanin natin na si Jesus ay muling nabuhay.
know that the Word became Flesh, died and rose again.
that is why believing the Word is not enough dapat ay ipahayag natin sa gawa.
na hanggang sa ating generasyon at susunod na henerasyon ay kapiling natin si Jesus.
Great is the love of God to all mankind kaya naman ipahayag natin ang ating pananampalataya sa gawa sa pamamagitan ng patuloy na pagtaggap natin kay Jesus na nakikipag- isa sa atin sa Banal na Eukaristiya.
24 hours, all our live, in our generation up to our next, next generstion. ay naghihintay sa Banal na Eukaristiya upang tanggapin ang inaalok Niyang makaisa natin Siya sa katawan, kaluluwa, at espiritu.
GREAT, SO GREAT IS THE LOVE OF GOD.
kaya naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay.
nawa patuloy tayong pamunuan ng Banal na Espiritu na tinanggap na natin sa Sacramento ng binyag na si Jesus mismo ang nagtatag at nagkaloob at tinanggap natin sa kanyang kinatawan na si San Pedro na sa ating kasalukuyan ay ang ating Santo Papa Francisco.
magpatuloy tayo na tanggapin ang mga biyayang ito na pag perfect sa atin ng ating Panginoong Jesus into His perfection.
TO GOD BE THE HIGHEST GLORY!
SA KANYA ANG PAPURI, KALUWALHATIAN, KARUNUNGAN, LAKAS, KAPANGYARIHAN MAGPAKAILANMAN.!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: