Huwebes, Abril 4, 2024

April 4, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Unang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Huwebes

Inihahayag ng karunungan ng Banal na Kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay kasama ni Kristo, idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, manatili ka sa aming piling.

Bilang isang Simbahan, nawa’y maging tapat kami sa pagpapahayag sa ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong Muling Nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang Banal na Kasulatan nawa’y makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoong Muling Nabuhay sa paghahati-hati ng tinapay sa Eukaristiya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa nawa’y muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 18, 2022 at 8:10 am

PAGNINILAY: Patuloy nating sinasariwa ng kagalakan ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 24:35-48), narito ang naganap matapos ang Ebanghelyo kahapon nang magpakita si Hesus sa dalawang alagad patungong Emaus. Ibinalita nila na nagpakita siya sa kanila at kung paanong nakilala nila siya sa paghahati ng tinapay. At habang nagsasalita pa sila, nagpakita si Hesus sa presensiya nilang lahat na bumabati ng “kapayapaan”. Sa una ay natakot sila sapagkat akala nila siya’y isang multo. Subalit ipinakita niya ang kanyang mga paa at kamay na nagpapatunay siya’y tunay nga muling nabuhay. Kaya sila’y nagalak, at nang humingi siya ng pagkain, binigyan nila siya ng isang isda.

Katulad ng mga ipinahayag ni Hesus sa dalawang alagad, ipinahayag din niya sa mga Apostol ang nangyayari sa kanya bilang Mesiyas alang-alang sa pagtutupad ng kalooban ng Diyos. Kaya makikita natin na kailangan nga ni Hesus mamatay at muling mabuhay upang magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. At ito ay sinaksihan ng mga Apostol na sila’y isinugo upang bigyang saksi ang mga pangyayaring ito. Kaya sa Unang Pagbasa (Gawa 3:11-26), nakita natin sina San Pedro at San Juan sa gitna ng napakadaming tao sa templo. Nasaksihan ng mga tao ang paggaling ng isang pilay na lalaki sa pangalan ni Kristo. At nagsalita si Pedro sa harapan nila na ang kanilang ginawa ay alang-alang kay Kristong ipinako sa Krus ngunit muling nabuhay. Dahil sa kadakilaang ginawa ng Diyos Ama, inaanyayahan ang mga tao na sumampalataya upang magkaroon ng pagpapatawad ng mga kasalanan.

Tunay ngang nabuhay ang ating Panginoon at nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan upang magkaroon tayo ng bagong buhay na mamuhay alinsunod sa kagustuhan ng ating Ama. Nawa’y tulad ng mga Apostol ay maging mga saski rin tayo ng Mabuting Balita ng ating Panginoong Hesukristo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 21, 2022 at 9:29 am

Ano ang mga aral at hamon sa atin ng mga pagbasa ngayon?

Sa Unang Pagbasa ay ang pananampalataya. Tayo ay gagaling sa ating karamdaman dahil sa ating pananalig kay Hesus. At diringgin ang ating mga panalangin kung tayo ay tatawag sa ngalan ni Hesukristo. Kaya’t kung ay dudulog sa Panginoon kinakailangan na ibigay natin ang ating buong tiwala, walang alinlangan at wala ng pangamba, sapagkat kapag matapos mong manalangin at ikaw ay natatakot pa ibig sabihin ay hindi mo ibinigay ang buo mong tiwala.

Sa atin namang ebanghelyo ngayon ay paanyaya ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Nang si Hesus ay magbata ng hirap, namatay at muling nabuhay ay iniligtas nya tayo sa ating mga kasalanan, ngayon ay panahon naman para pagsisihan ang mga nagawang kasalanan, ihingi ito ng kapatawaran at magsikap na matalikuran na ang paggawa ng masama.

Reply

Guilbert Poblite April 4, 2024 at 8:16 am

MAGNILAY: Si Hesus ay Diyos na nahahawakan. Hindi siya ilusyon. Hindi siya panaginip. Hindi siya paasa. Ang pagkabuhay niya ay hindi nagpalayo sa kanya sa atin kundi lalo pa ngang nagpalit. Buhay siya sa mga kongkretong sitwasyon ng buhay natin kung saan nararanasan natin ang kanyang pagmamahal at patuloy na pagliligtas. Presensya ang pinakamahalagang kaloob ng kanyang pagkabuhay sa atin.

Bilang mga taga-sunod ng Panginoong muling nabuhay tayo ang kasangkapan niya upang ipadama sa lahat ang mapagmahal at mapangligtas niyang presensya. Sa pamamagitan natin nahihipo lalo ng mga sawi, ulila at pinabayaan ang kalinga ni Hesus.

MANALANGIN: Panginoong muling nabuhay, buksan mo ang aming mga mata upang makita ka naming buhay sa mga pangyayari ng aming buhay.

GAWIN: Huwag mo lang paasahin ang iba ng iyong pagmamahal kundi ipakita mo ito sa kongkretong paraan.

Reply

Joshua S. Valdoz April 4, 2024 at 1:27 pm

REFLECTION: Si Hesus ay Diyos na nahahawakan. Hindi siya ilusyon. Hindi siya panaginip. Hindi siya paasa. Ang pagkabuhay niya ay hindi nagpalayo sa kanya sa atin kundi lalo pa ngang nagpalit. Buhay siya sa mga kongkretong sitwasyon ng buhay natin kung saan nararanasan natin ang kanyang pagmamahal at patuloy na pagliligtas. Presensya ang pinakamahalagang kaloob ng kanyang pagkabuhay sa atin.

Bilang mga taga-sunod ng Panginoong muling nabuhay tayo ang kasangkapan niya upang ipadama sa lahat ang mapagmahal at mapangligtas niyang presensya. Sa pamamagitan natin nahihipo lalo ng mga sawi, ulila at pinabayaan ang kalinga ni Hesus.

PRAYER: Panginoong muling nabuhay, buksan mo ang aming mga mata upang makita ka naming buhay sa mga pangyayari ng aming buhay.

DO: Huwag mo lang paasahin ang iba ng iyong pagmamahal kundi ipakita mo ito sa kongkretong paraan.

Reply

Malou Castaneda April 4, 2024 at 5:22 pm

PAGNINILAY
Kapayapaan ang kaloob ni Hesus, ating Panginoong Muling Nabuhay. Ang manalangin ay ang pamamahinga sa Diyos, isang karanasan kung kailan natin hinayaan ang ating sarili sa matahimik na pagsuko. Kapag tayo ay pinagbantaan ng karahasan, o ng batas, o ilang sakuna, maaari nating madama na tayo ay nasa bingit ng buhay, at madaling matakot. Sa gayong mga pagkakataon ang mga salita ni Hesus ay may kapangyarihang kailangan natin: ‘Sumainyo ang kapayapaan’. Ang mga henerasyong nauna sa atin ay nakatagpo ng lakas sa panalangin: ‘Panginoon, Hesus, sa Iyo kami nagtitiwala’. Alam natin na ang ating pag-aalala ay hindi malulutas ang anumang mga problema; sa halip ito ay nagpapalala sa kanila. Nawa’y bigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan kapag tayo ay natatakot. At nawa’y dalhin natin ang kapayapaan ni Kristo sa lahat.

Panginoong nabuhay na mag-uli, armado ng kaloob ng kapangyarihan ng Iyong Banal na Espiritu, tulungan Mo kaming magpatotoo sa Iyo sa salita at sa gawa. Amen.
***

Reply

Rex Barbosa April 4, 2024 at 5:25 pm

ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON
ayon kay San Lucas 24, 13-35

PAGNINILAY / ARAL ng Ebanghelyo

Ang muling pagkabuhay ng Paninoon mula sa mga patay
ang sandigan ng ating pag-asa.
Pag-asa na tayo rin tayo rin ay tatayo sa kanyang harapan
at makikibahagi sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian at kagalakan.

Bagama’t hindi natin Siya nakikita ngayon, mahal natin si Hesus.
Naniniwala tayo sa Kanya at nagagalak sa kanyang muling pagkabuhay,
Sa “ pagpira-piraso at pagbabahagi ng tinapay” sa Banal na Misa,
nakikita at nararamdaman ba natin ang presensya ng Panginoon?

“Dahil sa ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay matatamo natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa”

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: