Huwebes, Abril 4, 2024

April 4, 2024

Huwebes sa Walong Araw na Pagdiriwang
ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 3, 11-26
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

Lucas 24, 35-48


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday within the Octave of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 3, 11-26

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling nina Pedro at Juan sa kanila sa may Portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, “Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan nang ganyan? Akala ba ninyo’y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya’y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang Lingkod na si Hesus. Ngunit siya’y ibinigay ninyo sa maykapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasiya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang Banal at Matuwid, at isang mamamatay-tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang Pinagmumulan ng buhay, ngunit siya’y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Hesus ang nagpagaling sa lalaking ito; nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Hesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita.

“At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayun din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo’y natupad ang malaon nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo’y kailangang magbata. Kaya’t magsisi kayo at magbalik-loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Hesus, ang Mesias na hinirang niya para sa inyo. Siya’y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ‘Ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin.’ Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta, mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo, at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno nang kanyang sabihin kay Abraham, ‘Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi.’ Kaya’t hinirang ng Diyos ang kanyang Lingkod. At siya’y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamuhay.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

o kaya: Aleluya!

Ikaw, O Poon, Panginoon namin,
laganap sa lupa ang iyong luningning.
Ano nga ang tao upang ‘yong alalahanin?
Ay ano nga siya na sukal mong kalingain?

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

Nilikha mo siya, na halos kapantay
ng iyong luningning at kadakilaan!
Pinamahala mo sa buong daigdig,
sa lahat ng bagay malaki’t maliit.

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

Mga baka’t tupa, hayop na mabangis
at lahat ng ibong nasa himpapawid,
at maging sa isda, sa ilalim ng tubig.

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

ALELUYA
Salmo 117, 24

Aleluya! Aleluya!
Araw ngayong gawa ng D’yos,
magdiwang tayo nang lubos.
Purihin ang Manunubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 24, 35-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Hesus ang nangyari sa daan, at kung paano nila siyang nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Hesus ay tumayo sa gitna nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila’y multo ang nasa harapan nila. Kaya’t sinabi ni Hesus sa kanila, “Ano’t kayo’y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo’y walang laman at buto, ngunit ako’y mayroon, tulad ng nakikita ninyo.” At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Hesus “May makakain ba riyan?” Siya’y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw; kinuha niya ito at kinain sa harapan nila.

Pagkatapos sinabi sa mga alagad, “Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako: dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa Kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga Awit.” At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga Kasulatan. Sinabi niya sa kanila, “Ganito ang nasusulat: kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 18, 2022 at 8:10 am

PAGNINILAY: Patuloy nating sinasariwa ng kagalakan ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 24:35-48), narito ang naganap matapos ang Ebanghelyo kahapon nang magpakita si Hesus sa dalawang alagad patungong Emaus. Ibinalita nila na nagpakita siya sa kanila at kung paanong nakilala nila siya sa paghahati ng tinapay. At habang nagsasalita pa sila, nagpakita si Hesus sa presensiya nilang lahat na bumabati ng “kapayapaan”. Sa una ay natakot sila sapagkat akala nila siya’y isang multo. Subalit ipinakita niya ang kanyang mga paa at kamay na nagpapatunay siya’y tunay nga muling nabuhay. Kaya sila’y nagalak, at nang humingi siya ng pagkain, binigyan nila siya ng isang isda.

Katulad ng mga ipinahayag ni Hesus sa dalawang alagad, ipinahayag din niya sa mga Apostol ang nangyayari sa kanya bilang Mesiyas alang-alang sa pagtutupad ng kalooban ng Diyos. Kaya makikita natin na kailangan nga ni Hesus mamatay at muling mabuhay upang magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. At ito ay sinaksihan ng mga Apostol na sila’y isinugo upang bigyang saksi ang mga pangyayaring ito. Kaya sa Unang Pagbasa (Gawa 3:11-26), nakita natin sina San Pedro at San Juan sa gitna ng napakadaming tao sa templo. Nasaksihan ng mga tao ang paggaling ng isang pilay na lalaki sa pangalan ni Kristo. At nagsalita si Pedro sa harapan nila na ang kanilang ginawa ay alang-alang kay Kristong ipinako sa Krus ngunit muling nabuhay. Dahil sa kadakilaang ginawa ng Diyos Ama, inaanyayahan ang mga tao na sumampalataya upang magkaroon ng pagpapatawad ng mga kasalanan.

Tunay ngang nabuhay ang ating Panginoon at nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan upang magkaroon tayo ng bagong buhay na mamuhay alinsunod sa kagustuhan ng ating Ama. Nawa’y tulad ng mga Apostol ay maging mga saski rin tayo ng Mabuting Balita ng ating Panginoong Hesukristo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 21, 2022 at 9:29 am

Ano ang mga aral at hamon sa atin ng mga pagbasa ngayon?

Sa Unang Pagbasa ay ang pananampalataya. Tayo ay gagaling sa ating karamdaman dahil sa ating pananalig kay Hesus. At diringgin ang ating mga panalangin kung tayo ay tatawag sa ngalan ni Hesukristo. Kaya’t kung ay dudulog sa Panginoon kinakailangan na ibigay natin ang ating buong tiwala, walang alinlangan at wala ng pangamba, sapagkat kapag matapos mong manalangin at ikaw ay natatakot pa ibig sabihin ay hindi mo ibinigay ang buo mong tiwala.

Sa atin namang ebanghelyo ngayon ay paanyaya ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Nang si Hesus ay magbata ng hirap, namatay at muling nabuhay ay iniligtas nya tayo sa ating mga kasalanan, ngayon ay panahon naman para pagsisihan ang mga nagawang kasalanan, ihingi ito ng kapatawaran at magsikap na matalikuran na ang paggawa ng masama.

Reply

Guilbert Poblite April 4, 2024 at 8:16 am

MAGNILAY: Si Hesus ay Diyos na nahahawakan. Hindi siya ilusyon. Hindi siya panaginip. Hindi siya paasa. Ang pagkabuhay niya ay hindi nagpalayo sa kanya sa atin kundi lalo pa ngang nagpalit. Buhay siya sa mga kongkretong sitwasyon ng buhay natin kung saan nararanasan natin ang kanyang pagmamahal at patuloy na pagliligtas. Presensya ang pinakamahalagang kaloob ng kanyang pagkabuhay sa atin.

Bilang mga taga-sunod ng Panginoong muling nabuhay tayo ang kasangkapan niya upang ipadama sa lahat ang mapagmahal at mapangligtas niyang presensya. Sa pamamagitan natin nahihipo lalo ng mga sawi, ulila at pinabayaan ang kalinga ni Hesus.

MANALANGIN: Panginoong muling nabuhay, buksan mo ang aming mga mata upang makita ka naming buhay sa mga pangyayari ng aming buhay.

GAWIN: Huwag mo lang paasahin ang iba ng iyong pagmamahal kundi ipakita mo ito sa kongkretong paraan.

Reply

Joshua S. Valdoz April 4, 2024 at 1:27 pm

REFLECTION: Si Hesus ay Diyos na nahahawakan. Hindi siya ilusyon. Hindi siya panaginip. Hindi siya paasa. Ang pagkabuhay niya ay hindi nagpalayo sa kanya sa atin kundi lalo pa ngang nagpalit. Buhay siya sa mga kongkretong sitwasyon ng buhay natin kung saan nararanasan natin ang kanyang pagmamahal at patuloy na pagliligtas. Presensya ang pinakamahalagang kaloob ng kanyang pagkabuhay sa atin.

Bilang mga taga-sunod ng Panginoong muling nabuhay tayo ang kasangkapan niya upang ipadama sa lahat ang mapagmahal at mapangligtas niyang presensya. Sa pamamagitan natin nahihipo lalo ng mga sawi, ulila at pinabayaan ang kalinga ni Hesus.

PRAYER: Panginoong muling nabuhay, buksan mo ang aming mga mata upang makita ka naming buhay sa mga pangyayari ng aming buhay.

DO: Huwag mo lang paasahin ang iba ng iyong pagmamahal kundi ipakita mo ito sa kongkretong paraan.

Reply

Malou Castaneda April 4, 2024 at 5:22 pm

PAGNINILAY
Kapayapaan ang kaloob ni Hesus, ating Panginoong Muling Nabuhay. Ang manalangin ay ang pamamahinga sa Diyos, isang karanasan kung kailan natin hinayaan ang ating sarili sa matahimik na pagsuko. Kapag tayo ay pinagbantaan ng karahasan, o ng batas, o ilang sakuna, maaari nating madama na tayo ay nasa bingit ng buhay, at madaling matakot. Sa gayong mga pagkakataon ang mga salita ni Hesus ay may kapangyarihang kailangan natin: ‘Sumainyo ang kapayapaan’. Ang mga henerasyong nauna sa atin ay nakatagpo ng lakas sa panalangin: ‘Panginoon, Hesus, sa Iyo kami nagtitiwala’. Alam natin na ang ating pag-aalala ay hindi malulutas ang anumang mga problema; sa halip ito ay nagpapalala sa kanila. Nawa’y bigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan kapag tayo ay natatakot. At nawa’y dalhin natin ang kapayapaan ni Kristo sa lahat.

Panginoong nabuhay na mag-uli, armado ng kaloob ng kapangyarihan ng Iyong Banal na Espiritu, tulungan Mo kaming magpatotoo sa Iyo sa salita at sa gawa. Amen.
***

Reply

Rex Barbosa April 4, 2024 at 5:25 pm

ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON
ayon kay San Lucas 24, 13-35

PAGNINILAY / ARAL ng Ebanghelyo

Ang muling pagkabuhay ng Paninoon mula sa mga patay
ang sandigan ng ating pag-asa.
Pag-asa na tayo rin tayo rin ay tatayo sa kanyang harapan
at makikibahagi sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian at kagalakan.

Bagama’t hindi natin Siya nakikita ngayon, mahal natin si Hesus.
Naniniwala tayo sa Kanya at nagagalak sa kanyang muling pagkabuhay,
Sa “ pagpira-piraso at pagbabahagi ng tinapay” sa Banal na Misa,
nakikita at nararamdaman ba natin ang presensya ng Panginoon?

“Dahil sa ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay matatamo natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa”

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: