Miyerkules, Abril 3, 2024

April 3, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Unang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Miyerkules

Sa pag-alaala natin kung papaano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa Muling Nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritwal para sa ating paglalakbay sa buhay.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, bigyan Mo kami ng aming kakanin sa araw-araw.

Ang Santo Papa at mga obispo nawa’y mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng pamahalaan nawa’y makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y pagalingan at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eukaristiya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong Muling Nabuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong Anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 18, 2022 at 8:10 am

PAGNINILAY: Patuloy tayong nagagalak sa Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ang kagalakang iyon ay isang patunay na si Hesus ay palaging kapiling natin.

Ito ang nangyari sa ating Ebanghelyo nang nakasabay ng 2 tagasunod ni Hesus ang isang estranghero. Sila’y naglalakad papunta sa nayon ng Emaus, na may distansyang 7 milya (11 kilometro) mula Jerusalem. Hindi nila nabatid na ang kasama nila ay si Hesus dahil hindi nila namumukhaan ang tao. Sila’y paalis ng Jerusalem dahil sa lungkot ng damdamin at pagkabigo ng kanilang mga inaasahan tungkol sa Mesiyas. Katulad ng marami sa mga alagad ni Kristo, noong una sila’y naniniwala na ang Mesiyas ang lulupig sa mga mapuwersang hakbang ng mga Romano. Dito’y pinaunawa ng estrangherong kasama nila na ang Kristo ay naparito upang magdusa para sa kasalanan ng tao at luwalhatiin para sa kaloob ng panibagong buhay.

At isinalaysay nga niya sa 2 alagad isinulat ng Kasulatan tungkol kay Kristo hanggang sumapit ang takipsilim. Kaya inaanyayahan ang lalaki ng 2 na manatili sa kanilang tahanan. At nang gabing iyon, kinuha ni Hesus ang tinapay, pinaghahati iyon, at ibinigay kina Clopas at ang kasamahan nito. Nang masaksihan nila ang pangyayaring ito, namulat ang kanilang mga mata at isipan nang sa huli’y nakilala na nila kung sino ang lalaking kasama nila. At bago pa man sila magsalita, biglang nawala si Hesus sa kanilang piling. Subalit ang mahalaga ay yung pag-alab ng kanilang mga puso dahil sa pagpapaliwanag ni Kristo tungkol sa kanya, na ayon kina Moises at ng mga propeta sa Banal na Kasulatan. At nang hatiin niya ang tinapay sa harapan nila, dito nila’y naunaawaan ang plano ng Diyos para sa sangkatauhan.

Dito makikita natin sa kwentong ito ang isang pagtatagpo sa Panginoong Muling Nabuhay sa pamamagitan ng pag-uunawa ng kaisipan at pag-aalab ng puso. Itong karanasan ng 2 alagad sa Emaus ay ang ating karanasan din tuwing tayo’y nagdiriwang ng Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Dalawang bahagi ang Misa: ang Pagpapahayag ng Salita ng Diyos [Liturgy of the Word] at ang Pagdiriwang ng Huling Hapunan [Liturgy of the Eucharist]. Katulad ng 2 alagad, si Hesus ay kapiling natin at nais tayong mabusog sa pamamagitan ng kanyang Salita at ng kanyang Katawan. Ito yung “sacramental presence” na kung malugod natin siyang tatanggapin sa bawat Eukaristiya, tayo ay makakamit balang araw ng buhay na walang hanggan. At ito’y mangyayari kung makabuluhan ang ating pagtatagpo sa kanya. Bawat karanasan natin sa Muling Nabuhay na Panginoon ay isang panawagang maging mga mabubuting saksi niya.

Katulad nina San Pedro at San Juan sa Unang Pagbasa na nagpagaling ng isang pilay na tao sa Templo, nawa sa ating pagdadala ng Diyos sa iba ay maging isang magandang pagkakataon upang tayo ay maging maawain at mabuti tungo sa kanilang mga pangangailangan, maging ito man ay pisikal, espirituwal, mental o emosyonal. Nawa’y ipagdiwang natin ang Muling Pagkabuhay ni Hesukristo sa pamamagitan ng pagiging “Eucharistic” tungo sa ibang tao: pinagpala, pinaghati-hati, at pinagbabahagian.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 20, 2022 at 9:25 am

Sa ating ebanghelyo ngayon ay kasama ng dalawang alagad si Hesus habang sila’y naglalakbay na puno ng kalungkutan. Ganun si Hesus lagi syang kasama natin anumang oras, oras ng kasiyahan o oras ng kapighatian. Wala ng sasarap pa sa pakiramdam na lagi natin kasama si Hesus. Wala tyong katatakutang balakid na parating, wala tayong pangamba, may peace of mind tayo, at walang makahaharang sa ating daraanan sapagkat ang pinakamakapangyarihan ang kasama natin. Gayunpaman, dapat din nating sundin ang kalooban nya, kasama natin si Hesus sa laht ng oras kaya’t mahiya kang gumawa ng kahalayan, kamunduhan at iba pang kasalanan sa kapwa.

Reply

Malou Castaneda April 2, 2024 at 9:59 pm

PAGNINILAY:
Sa tuwing tayo ay nagsasama-sama sa Pangalan ng ating Panginoong Hesus na Muling Nabuhay, nararanasan natin ang Kanyang presensya sa atin. Ito ay pagkatapos ay maaari nating abutin ang iba at bigyan sila ng isang regalo, hindi ng ginto o pilak, ngunit ng pagpapagaling sa pamamagitan ng Kanyang Pangalan. Ang pagpapagaling na ating ipinaabot ay maaaring hindi kasing-dramatiko ng pagpapagaling ng isang lumpo. Maaaring kasing simple ng ating pagngiti na maaaring magbigay ng saya. Kailangan din nating malaman na hindi ang ating sarili ang gumagawa ng anumang “lunas”. Nariyan tayo para “magmalasakit” sa iba at hayaan nilang maranasan ang presensya ng ating Panginoong Hesus na Siyang nagpapagaling. Ang mga dakilang bagay ay maaari at mangyayari kung patuloy tayong mananatiling nakatuon sa ating Panginoon na Nabuhay na Mag-uli at sa pagpapahayag ng Kanyang Sarili sa Salita at sa paghahati ng tinapay. Magagawa nating abutin ang iba dahil si Hesus ang ating “Kasama”.

Panginoong nabuhay na mag-uli, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Iyong Banal na Espiritu, patuloy na pag-alabin ang aming mga puso ng apoy ng Iyong pag-ibig. Amen.
***

Reply

Guilbert Poblite April 3, 2024 at 8:18 am

MAGNILAY: Paano mo gustong maalala ka sakaling wala ka na sa mundo? Anong gawain ang gusto mong maalala ka lalo ng mga taong mahalaga sa iyo?

Naaalala si Hesus ng kanyang mga alagad sa kanyang paghahati ng tinapay. Kaya sa Emaus nabuksan ang mata ng mga alagad na siya pala ang kasa-kasama nila sa paglalakad nang maghati na siya ng tinapay. Sa paghahati ng tinapay nalaman nilang siya’y muling nabuhay!

Maraming paghahati ng tinapay ang ginawa ni Hesus pero ang pinaka hindi malilimutan ay sa Huling Hapunan. Ito ay bisperas ng kanyang sakripisyo sa krus. Dito niya sinabi na ang tinapay na hinati ay kanyang katawan na ihahandog para sa lahat. Ang paghahati ng tinapay ay naging alaala ng kanyang pag-aalay ng sarili sa krus.

Sa Banal na Misa naghahati tayo ng tinapay. Inaalaala natin ang kanyang sakripisyo na tumubos sa atin sa kasalanan ayon na rin sa kanyang utos. Sa Banal na Misa hindi lang natin inaalaala ang sakripisyo niya sa krus kundi nagiging ngayon muli ang isang magandang alaala ng kanyang dakilang pag-ibig.

MANALANGIN: Panginoong muling nabuhay, harinawang maalala ako ng lahat sa pagtulad ko sa iyong halimbawa ng pagsasakripisyo para sa iba.

GAWIN: Mag-iwan ka ng magagandang alaala ng iyong pagmamahal.

Reply

Joshua S. Valdoz April 3, 2024 at 10:42 am

REFLECTION: Sa ating ebanghelyo ngayon ay kasama ng dalawang alagad si Hesus habang sila’y naglalakbay na puno ng kalungkutan. Ganun si Hesus lagi syang kasama natin anumang oras, oras ng kasiyahan o oras ng kapighatian. Wala ng sasarap pa sa pakiramdam na lagi natin kasama si Hesus. Wala tyong katatakutang balakid na parating, wala tayong pangamba, may peace of mind tayo, at walang makahaharang sa ating daraanan sapagkat ang pinakamakapangyarihan ang kasama natin. Gayunpaman, dapat din nating sundin ang kalooban nya, kasama natin si Hesus sa laht ng oras kaya’t mahiya kang gumawa ng kahalayan, kamunduhan at iba pang kasalanan sa kapwa.

Reply

Rex Barbosa April 3, 2024 at 12:40 pm

ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON
ayon kay San Lucas 24, 13-35

PAGNINILAY / ARAL ng Ebanghelyo

Tulad ng paulit-ulit na tinuran kailangan ba ng pagpatunay (proof) ng mga himala upang makikilala natin ang Panginoon?

Sa mga himala lang ba at sa mga pangyayari sa ating buhay nakikita ang Panginoon?

Si Hesus ay buhay sa lahat ng bagay, sa lahat ng panyayari, sa lahat ng tao,
sa lahat ng kanyang nilikha … Siya’y naruon kasakasama natin.

Buhayin natin ang Panginoon sa ating puso.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: