Martes, Abril 2, 2024

April 2, 2024

Martes sa Walong Araw na Pagdiriwang
ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 2, 36-41
Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 at 22

Awa’t pag-ibig ng Diyos
sa sangkalupaa’y lubos.

Juan 20, 11-18


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday within the Octave of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 2, 36-41

Pagbasa mula sa mga Gawa ng Mga Apostol

Noong araw ng Pentekostes, sinabi ni Pedro sa mga Judio: “Dapat malaman ng buong Israel na itong si Hesus na ipinako ninyo sa krus – siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo!”

Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, “Mga kapatid, ano ang gagawin namin?” Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako’y para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo – sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos.”

Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, “Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo’y maligtas.” Kaya’t ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag; at nadagdag sa kanila ang may tatlong libong tao nang araw na iyon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 at 22

Awa’t pag-ibig ng Diyos
sa sangkalupaa’y lubos.

o kaya: Aleluya!

Panginoo’y tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.

Awa’t pag-ibig ng Diyos
sa sangkalupaa’y lubos.

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtaggutom sila’y binubuhay.

Awa’t pag-ibig ng Diyos
sa sangkalupaa’y lubos.

Ang ating pag-asa’y nasa Panginoon;
siya ang sanggalang natin at katulong.
Ipagkaloob mo na aming makamit,
O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig,
yamang ang pag-asa’y sa ‘yo nasasalig!

Awa’t pag-ibig ng Diyos
sa sangkalupaa’y lubos.

ALELUYA
Salmo 117, 24

Aleluya! Aleluya!
Araw ngayong gawa ng D’yos,
magdiwang tayo nang lubos.
Purihin ang Manunubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 20, 11-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, si Maria’y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan; yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Hesus, ang isa’y sa gawing ulunan at ang isa nama’y sa paanan. Tinanong nila si Maria, “Ale, bakit kayo umiiyak?” Sumagot siya, “Kinuha po nila ang aking Panginoon, at hindi ko alam kung saan dinala.” Lumingon siya pagkasabi nito, at nakita niya si Hesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Hesus iyon. Tinanong siya ni Hesus, “Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?” Akala ni Maria’y siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya’t sinabi niya, “Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko.” “Maria!” ani Hesus. Humarap siya at kanyang sinabi, “Raboni!” – ibig sabihi’y “Guro.” “Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama,” wika ni Hesus. “Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.” Kaya’t si Maria Magdalena’y pumunta sa mga alagad at sinabi, “Nakita ko ang Panginoon!” At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Melba G. De Asis April 23, 2019 at 6:11 am

Ang pagkabuhay na mag-uli ni Hesus ay patunay na may buhay na walang hanggan. Sikapin natin na makagawa ng mabubuting bagay dito sa lupa para makamtan natin ang walang hanggang buhay na ipinangako sa atin ng Panginoon. Amen

Reply

Reynald Perez April 18, 2022 at 8:09 am

PAGNINILAY: Patuloy nating sinasariwa ang pag-asa at kagalakan ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Ngayong Oktaba ng Paskuwa, pinagninilayan natin ang mga pangyayari matapos si Kristo ay muling nabuhay.

Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapatuloy sa Ebanghelyo noong Linggo. Kung maaalala natin na matapos matagpuan nina Simon Pedro at Juan ang mga telang nakalatag sa puntod, sila’y nagsiuiwan habang si Maria Magdalena ay natira sa libingan na nananangis. Nang makita niya ang anghel na nagtatanong sa kanyang pagtangis, sinabi niya na kinuha ang katawan ng Panginoon. At bigla sa isang idlip ay nagpakita si Hesus sa kanya na akala ni Maria na ito ay ang hardinero. Kaya iniutos niya na ipakita sa kanya ang katawan ng Panginoon upang kunin at alagaan niya ito. At sa pagtawag ni Hesus kay “Maria”, dito nakilala na ni Maria Magdalena ang kanyang “Raboni” o “Guro”. Subalit pinahayo siya ng Panginoon na ipahayag sa mga Apostol na aakyat siya patungo sa Diyos Ama. At ganun nga ang ginawa niya nang ibalita niyang muling nabuhay ang Panginoon.

Kaya nakita natin sa Unang Pagbasa kung paanong ipinahayag ng mga Apostol sa harap ng madla na si Hesukristo’y namatay at nabuhay para ang sangkatauhan ay malingap mula sa kasalanan. At tinanong ang mga tao kung paano sila’y maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tugon ni San Pedro na sila’y magsisi at mapabinyag sa ngalan ni Hesus. Dahil sa kanilang katatagan sa pagpapangaral at pagbibigay-saksi sa Mabuting Balita, 3,000 tao ang napabilang sa Ang Daan (sa Antioquia sila’y unang tinawag na mga “Kristiyano).

Kaya sa ating pananampalataya, ang Muling Pagkabuhay ni Kristo ang pinakabatayan ng ating pananalig sa kanya. Si Kristo ay nagpakasakit at namatay sa Krus upang tayo’y lingapin mula sa kasalanan, at siya’y muling nabuhay upang tayo’y gawin niyang panibagong nilalang na mas maging matatag sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. At bilang mga saksi niya, nawa’y tularan natin sina Santa Maria Magdalena, San Pedro, at ang mga Apostol sa pagpapahayag na si Kristo ay buhay sa ating puso’t isipan sa pananahan ng kanyang presensiya sa atin sa pamamagitan ng mga mabuti at matuwid na gawain.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 19, 2022 at 9:19 am

Sa Unang Pagbasa ay iniiwan sa atin ang mensahe na sa pagbabalik loob natin noong Kwaresma ay ituloy tuloy natin ang ating sinimulan. Noong misa ng Pasko ng Pagkabuhay ay sinariwa natin ang ating mga pangako ng tayo ay binyagan. Ito ngayon ang mensahe ng nga apostol sa tao na magsisi at magpabinyag. Alalahanin natin na sa bawat iiisipin natin, sasabihin natin at gagawin natin ay itakwil natin ang demonyo at matakot tayo sa Diyos.

Ang ebanghelyo ngayon ay sinabi ni Hesus kay Maria Magdalena ang nasaksihan nya at ipagsabi sa mga alagad. Ang misyon naman natin ay ipalaganap natin ang Mabuting Balita sa ating pamamaraan. Hindi tayo literal na mga pari pero tayo ay may tungkulin din na ipalaganap ang Salita ng Diyos sa pamamaraan na kaya natin. Nariyan ang tulong ng teknolohiya at social media na halos lahat ng tao ay nakatutok. Maari din sa mga taong nakakasalamuha natin. O sa mga kaibigan nating sa palagay natin ay naliligaw ng landas, o baka nman sa loobng ating pamilya at kamag anak ay kailangan ang ating tulong na makilala ni si Hesus ng lubusan.

Tulungan natin ang Mabuting Pastol sa pagahahanap ng mga nawawalang tupa.

Reply

Malou Castaneda April 1, 2024 at 9:51 pm

PAGNINILAY
Lahat tayo ay naiimpluwensyahan ng iba’t ibang ‘kasamaan’ mula sa pamumuhay sa isang mundo na hindi nagtataguyod ng mga halaga ng Ebanghelyo. Dapat tayo, tulad ng ginawa ni Maria Magdalena, ay maging handa na isuko ang ating lumang buhay na ‘sinapian’ ng demonyo at maghanap ng bago at mas malalim na kaugnayan sa ating Panginoong Hesus. Hindi natin sinasabi na nasa atin talaga ang diyablo at kailangan natin ng pagpaalis ng demonyo. Ang pagbuo na gusto natin ng pagiging malapit kay Hesus ay magpapalalim ng ating kaugnayan sa Kanya. Tulad ni Maria Magdalena, dapat nating hanapin ang ating Panginoon ng may pananabik, gumugol ng tahimik na oras, umupo sa Kanyang paanan, gaya ng ginawa niya; o upang maging nariyan para sa iba habang sila ay nagdurusa, tulad ng ginawa ng Mahal na Ina sa paanan ng krus. At maging handang hangarin ang mas malalim na kaugnayan sa ating Panginoong Hesus, hanggang sa puntong pumunta tayo saanman natin kailangan pumunta upang mahanap Siya.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming makilala Ka, aming Tagapagligtas, sa aming mga kalungkutan at sa aming kagalakan.? Amen.
***

Reply

Joshua S. Valdoz April 2, 2024 at 11:36 am

REFLECTION:
Lahat tayo ay naiimpluwensyahan ng iba’t ibang ‘kasamaan’ mula sa pamumuhay sa isang mundo na hindi nagtataguyod ng mga halaga ng Ebanghelyo. Dapat tayo, tulad ng ginawa ni Maria Magdalena, ay maging handa na isuko ang ating lumang buhay na ‘sinapian’ ng demonyo at maghanap ng bago at mas malalim na kaugnayan sa ating Panginoong Hesus. Hindi natin sinasabi na nasa atin talaga ang diyablo at kailangan natin ng pagpaalis ng demonyo. Ang pagbuo na gusto natin ng pagiging malapit kay Hesus ay magpapalalim ng ating kaugnayan sa Kanya. Tulad ni Maria Magdalena, dapat nating hanapin ang ating Panginoon ng may pananabik, gumugol ng tahimik na oras, umupo sa Kanyang paanan, gaya ng ginawa niya; o upang maging nariyan para sa iba habang sila ay nagdurusa, tulad ng ginawa ng Mahal na Ina sa paanan ng krus. At maging handang hangarin ang mas malalim na kaugnayan sa ating Panginoong Hesus, hanggang sa puntong pumunta tayo saanman natin kailangan pumunta upang mahanap Siya.

PRAYER: Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming makilala Ka, aming Tagapagligtas, sa aming mga kalungkutan at sa aming kagalakan.? Amen.
***

Reply

Rex Barbosa April 2, 2024 at 2:56 pm

ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON
ayon kay San Juan 20, 11-18

PAGNINILAY / ARAL ng Ebanghelyo

Sa Banal na Ebanghelyong ito hindi agad nakilala ni Maria Magdalena
na ang kausap niya ay ni Hesus na muling nabuhay.

Sa ating pang araw-araw na buhay, iba’t-ibang klaseng tao ang ating nakakasalamuha, mula sa pinakamataas ang tungkulin
hanggang sa namamalimos sa lansangan.

Maaaring ipakita ni Jesus ang kanyang sarili
sa anumang sitwasyong hindi natin inaasahan.

Kadalasan ay binubuksan ang ating mga mata ng Paninoon
sa pamamagitan ng mga taong ito. Nawa’y agad tayong tumugon.

Binigyan mo ba sila ng pansin?

Sa isang banda, tulad ni Maria Magdalena sa Ebanghelyo,
ang mawalan ng ating mahal sa buhay
ay napaka-lungkot. Hahanap-hanapin natin ito.
Ngunit kung batid natin na makakapiling siya ng Diyos sa kalangitan
tayo man ay matutuwa para sa kanya.
Nawa’y maging masaya tayo para mahal sa buhay na namayapa na dahil sila’y kapiling na ng Diyos.

Handa ka bang ipagkaloob sa Diyos ang mga mahal sa buhay na namayapa na?

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: