Miyerkules, Hulyo 12, 2023

July 12, 2023

Miyerkules ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a
Salmo 32, 2-3. 10-11. 18-19

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hiling.

Mateo 10, 1-7


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Genesis 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Egipto ay dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Egipto, “Magpunta kayo kay Jose, at sundin ninyo ang kanyang sasabihin.” Lumaganap ang taggutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig, at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Egipto. Palubha nang palubha ang taggutom sa buong Egipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya’t ang mga mamamayan nila’y pumunta sa Egipto upang bumili ng pagkain kay Jose.

At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Egipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang taggutom sa buong Canaan. Si Jose, bilang gobernador ng Egipto, ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila’y yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata.

Tatlong araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid.

Pagsapit ng ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, “Ako’y may takot sa Diyos; bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito: Ang sabi ninyo’y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo; ang iba’y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo’y nagsasabi ng totoo, at hindi kayo maaano.” Sumang-ayon ang lahat.

Pagkatapos, ang wika nila sa isa’t isa, “Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan.”

“Iyan na nga ba ang sinasabi ko,” wika ni Ruben. “Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig; ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan.” Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 2-3. 10-11. 18-19

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hiling.

Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.
Isang bagong awit, awiting malakas,
kasaliw ang tugtog ng alpang marilag!

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hiling.

Ang binabalangkas ninyong mga bansa,
kanyang nababago’t winawalang-bisa.
Ngunit ang mga panukala ng Diyos,
ay mamamalagi’t walang pagkatapos.

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hiling.

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtaggutom sila’y binubuhay.

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hiling.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 1-7

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, tinipon ni Hesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng labindalawang apostol: si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid; sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo; sina Felipe at Bartolome; si Tomas, at si Mateo na publikano; si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo; si Simong makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Hesus.

Ang labindalawang ito’y sinugo ni Hesus at kanyang pinagbilinan: “Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil, o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Diyos.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 6, 2021 at 8:51 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang bunga ng pagkaselos at pagpapahamak ng mga 10 kapatid kay Jose, matapos itong bigyan ni Israel (Jacob) ng balabal na may maraming kulay. Dahil ayaw ni Ruben na itapon si Jose sa balon, inisip ni Juda na ibenta nalang nila ang minamahal na kapatid ng kanilang ama sa mga Ismaelita. Kaya si Jose ay naging alipin sa kanyang among si Potipar, at dito nakita ang kakayahan niyang maglarawan ng mga panaginip. Dahil sa interpretasyon niya sa masamang panaginip ng Faraon tungkol sa pitong araw ng taggutom, agad inutuos ng Faraon ang pag-aani ng mga palay sa Egipto upang iisa ay magkaroon ng makakain.

Subalit ang bayan ng Canaan ay nagdusa sa matinding taggutom, kaya narinig natin sa pagbasa ngayon na nagsipunta ang sampung magkakapatid na anak ni Israel upang makapaghingi ng pagkain para sa kanilang pamilya. ‘Di lingid sa kanila na ang kanilang pinahamak noon na kapatid na si Jose ay gobernador ng Egipto. Kaya’t nang makita sila ni Jose, agad sinuspetya niya sila bilang mga espiya. At si Simeon ay pinakulong, ngunit makakalaya lang kung dadalhin nila sa Egipto ang bunsong anak ni Jacob at kadugong kapatid ni Jose na si Benjamin (kahit labag sa kalooban ng kanilang ama). At parang natuntunan ng mga magkakapatid ang kanilang pagkakasalang ginawa kay Jose, na parang ito ang bunga na sila ngayon ay magdurusa. Subalit itong pagsubok na ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang sa susunod na mga kabanata ay magpapakilala si Jose sa kanila, ang mga kapatid ay hihingi ng tawad, makikipagkasundo siya sa kanila, at makikita muli ni Jose si Israel at si Benjamin. Ang Labindalawang Tribo ng Israel ay nagsisimbolo sa mga lahi ng pagpapala ng Diyos para maitaguyod pa ang kanyang bayang hinirang.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtawag ng ating Panginoong Hesukristo sa 12 alagad. At ipinangalan niya sila bilang mga “Apostol”. Maraming tagasunod ang Panginoon, subalit tumawag siya ng 12 alagad upang maging mga Apostol. Sila ang magiging mga malapit at direktang saksi niya sa pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Kung titignan po natin ang pinagmulang hanapbuhay ng mga Apostol, hindi sila mga hari, prinsipe, mayayaman, o pulitiko, kundi mga ordinaryong tao. Sila ay mga ordinaryong mamamayang naghahanap-buhay katulad ng pangingisda, pag-aanluwagi, pag-aaral ng batas ng Hudaismo, pag-aalsa laban sa imperyong Romano, atbp. Bagamat simple lang ang kanilang pinagmulan, pinili pa rin sila ni Hesus. Alam ng Panginoon sila ang magtatawag ng mga manghahasik para sa anihan ng Kaharian ng Diyos. At sa simbolismo ng Bibliya, ang 12 Apostol ni Kristo ay tumutupad sa 12 Tribo ng Israel sa Lumang Tipan. Ang mga Apostol ay nagsisilbing 12 tribo ng panibagong Israel: ang Simbahan. Kaya ang Simbahan ay itinatag ni Kristo sa pundasyon ng pangnagaral at Tradisyong ipinamana ng mga Apostol.

Kaya katulad nila, tayo rin ay tinatawag na maging mga saksi ng pagpapahayag ng Mabuting Balita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 7, 2021 at 9:22 am

Ang hamon sa atin ngayon ng ebanghelyo ay maghanap ng nawawalang tupa. Paano natin ito gagawin?
Siguradong may kaibigan o kapatid ka na naliligaw ng landas, naghihirap, nawawalan ng tiwala sa Diyos at walang takot na gumagawa ng masama. Pumili ka ng isa sa mga ito, umpisahan mong kamustahin araw araw, dahan dahang ipakilala si Hesus, magpatotoo ka ng mga naging karanasan mo sa pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Wag mo syang bibitawan o susukuan, maging makulit ka, Dapat na maintindihan nya base sa kwento mo na kinalulugdan ni Hesus ang dating makasalanan na nagsisisi at nagsisikap na makasunod sa kalooban nya. Ipaintindi mo sa kanya na may naghihintay na gantimpala sa taong nagbabalik loob. Tulungan mo syang makaahon sa putik ng kasalanan, dalhin mo sya sa ilaw. Akayin mo sya kay Hesus, isama mo sa pagdinig ng mga misa. Ipadama mo sa kanya na mas masarap tumulong sa kapwa at magmahal. Lahat tayo ay apostol na inaatasan ni Hesus na maghanap ng nawawalang tupa.

Reply

Ervi July 11, 2023 at 7:28 pm

Mahirap sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Tinipon niya ang labing dalawa at may sumalungat pang isa na binigyan ng kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu. si Judas Iscariote. Minsan sa aking mga pagkakamali nagiging hudas ako sa Panginoon. Mahirap sundan ang kanyang yapak. Gusto ko man makatulong di ko magawa dahl sa kahinaan ng aking loob. Ang mga gusto kong ipagawa ay pawang nasa isip lang. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi lubos at may halong takot na hindi mangyayari ang mga ganung bagay. Dahil sa aking kaninaang loob hanggang isip lang. Walang katotohanan at di ito magbubunga. Kaya ang lagi kong tanong kailan ako dapat magumpisa.
Kailangan ko ng malaking lupa. Kumpletong tirahan ng mga matatanda na inabandona, pagkain at sahod sa mga mangagaqawa. Simbahan na magbibigay sa kanila ng proteksiyon hanggang sa kanilang huling hininga.
Ipanalangin ninyo ako na matupad ang lahat ng ito. Bago ako pumanaw makita ko ang sambayanan na para sa tao hindi para kung kanino. Maghari nawa sa mga tao ang kabutihan mo Panginoon.

Reply

Jose M. Javier July 12, 2023 at 4:49 am

Joseph is immediately brought from prison to hear Pharaoh’s dreams. Joseph tells Pharaoh that these two dreams have the same message: God will soon bring seven plentiful years, followed by seven years of famine. More time passes, and Pharaoh’s cupbearer finally remembers what Joseph did for him.

In Genesis 41 we find Pharaoh of Egypt has two dreams he’s unable to interpret, and Joseph is brought in to explain the meaning: seven years of abundance followed by seven years of famine.

The key point of the Genesis story is that God is the creator of all things.

For the gospel today;
Jesus is telling the disciples to continue to proclaim that the kingdom of God has come and to continue to do the work that He has done, including healing, cleansing, raising the dead, and casting out demons. This message that the kingdom has come near is evidenced by the fact that the King is in their midst!

Reply

tammy amar July 13, 2023 at 7:41 am

napakabuti nang ating Panginoon Hesus dahil umaapaw ang kanyang pag ibig sa ating lahat nagpalayas nang demonyo, nagpagaling nang maysakit at higit sa lahat pinatnubay niya sa mga Apostoles ang kanyang mga gawa tunay nga ang aral niya ay maging silbi sa atin at dalhin sa kasalukuyan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: