Biyernes, Mayo 3, 2024

May 3, 2024

Kapistahan nina Apostol San Felipe at Santiago

1 Corinto 15, 1-8
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Juan 14, 6-14


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of Saints Philip and James, Apostles (Red)

UNANG PAGBASA
1 Corinto 15, 1-8

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

At ngayo’y ipinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang Mabuting Balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng iyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito’y naliligtas kayo, kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo – liban na nga lamang kung kayo’y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan.

Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin: si Kristo’y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nasasaad sa Kasulatan: inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan: at siya’y napakita kay Pedro, saka sa Labindalawa. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na limandaang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila’y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon.

Sa kahuli-huliha’y nagpakita rin siya sa akin – bagamat ako’y tulad ng batang ipinanganak nang di-kapanahunan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

o kaya: Aleluya.

Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila!
Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa!
Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang,
patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi’t araw.

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Walang tinig o salitang ginagamit kung sabagay,
at wala ring naririnig na kahit na anong ingay;
gayun pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig,
ang balita’y umaabot sa duluhan ng daigdig.

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

ALELUYA
Juan 14, 6b. 9k

Aleluya! Aleluya!
Felipe, ako ang daan,
katotohanan at buhay;
Ama’y sa ‘kin matatanaw.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 14, 6-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus kay Tomas, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita.”

Sinabi sa kanya ni Felipe, “Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami.” Sumagot si Hesus, “Matagal na ninyo akong kasama, Felipe! Diyata’t hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing: ‘Ipakita mo sa amin ang Ama’? Hindi ka ba naniniwalang ako’y sumasa-Ama at ang Ama’y sumasaakin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasaakin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin: ako’y sumasa-Ama at ang Ama’y sumasaakin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 2, 2022 at 8:21 pm

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang natin ngayon ang Kapistahan nina Apostol San Felipe at Apostol Santiago (ang minore; hindi anak ni Zebedeo at kapatid ni San Juan). Si San Felipe ay madalas binabanggit sa Ebanghelyo ni San Juan na inaanyayahan si Natanael (San Bartolome) na maging alagad din ng Panginoong Hesukristo. Siya rin ang tinanong ni Hesus kung magkano ang kanilang bibilhin para pakainin ang napakaraming tao, bago pa man nangyari ang Pagbabahagi at Pagpaparami sa mga tinapay at isda. Tugon ni Felipe na dalawang daang salapi ang gagastusin ng mga alagad upang bumili ng mga pagkain. Sa Ebanghelyo ngayon (Juan 14:6-14), matapos ideklara ni Hesus ang kanyang sarili bilang Daan, Katotohanan, at Buhay, hiniling ng Apostol na ipakita ng Panginoon ang Diyos Ama, upang ito ay sapat na sa kanila. Subalit nilinaw ni Hesus kay Felipe na ang sinumang nakakita na kay Kristo ay nakakita na rin sa Ama, dahil siya ay nananahan sa Diyos Ama, at minsan sinabi ng Panginoon na siya at ang Ama ay iisa. Matapos ang Pentekostes, ayon sa tradisyon si San Felipe ay nangaral hanggang sa Frigia at Hierapolis. At sinasabi siya ay ipinako sa krus sa Hierapolis.

Sa Santiago naman (na tinatawag na Santiagong Mababa) ay ang anak ni Alfeo, at tila sinasabi sa Ebanghelyo ni San Marcos na “kapatid ng Panginoon” (salin sa Griyego “adelphos” = “kamag-anak”). Kaya sinasabi naman sa Ebanghelyo ni San Mateo na siya ay ang “unang pinsan ng Panginoon”. Bagamat walang nakasaad sa mga Ebanghelyo ang kanyang tanyag na pagkakilala bilang Apostol, kilala naman siya bilang manunulat ng kanyang sulat, na makikita sa Bagong Tipan. Siya ang unang obispo ng Jerusalem. Sa unang konsilyo ng lungsod [Cf. Mga Gawa 15], sinabi niya na ang mga Hentil na naging Kristiyano ay hindi na kinakailangang magpatuli. Ayon sa tradisyon, ipinatihulog siya sa Templo, at bago nangyari iyon, winika niya ang mga salita ng Panginoong nabayubay sa Krus, na humiling sa kapatawaran ng kanyang mga kaaway.

Kapwa sina San Felipe at Santiago ay pinagpala na maging bahagi ng mga Apostol. Dahil ang mga Apostol ay nagsilbi pilang pundasyon ng Simbahang ating kinabibilang. At ang mga Apostol na ito ay saksi sa Pagkamatay at Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Unang Pagbasa (1 Corinto 15:1-8), ipinahayag ni San Pablo ang misyon ng pangangaral at pagbibigay-saksi ng mga Apostol ay dahil sa ginanap ni Hesus ayon sa kalooban ng Diyos na maligtas ang tanan. Kaya ang ating pananampalataya ay nakaugat sa Muling Pagkabuhay ni Hesus, dahil tayo rin ay nagiging buhay na saksi niya upang patuloy natin ipalaganap ang Mabuting Balita ng patuloy na Paghahari ng Diyos.

Reply

Joshua S. Valdoz May 3, 2024 at 6:40 am

REFLECTION: Ipinagdiriwang natin ngayon ang Kapistahan nina Apostol San Felipe at Apostol Santiago (ang minore; hindi anak ni Zebedeo at kapatid ni San Juan). Si San Felipe ay madalas binabanggit sa Ebanghelyo ni San Juan na inaanyayahan si Natanael (San Bartolome) na maging alagad din ng Panginoong Hesukristo. Siya rin ang tinanong ni Hesus kung magkano ang kanilang bibilhin para pakainin ang napakaraming tao, bago pa man nangyari ang Pagbabahagi at Pagpaparami sa mga tinapay at isda. Tugon ni Felipe na dalawang daang salapi ang gagastusin ng mga alagad upang bumili ng mga pagkain. Sa Ebanghelyo ngayon (Juan 14:6-14), matapos ideklara ni Hesus ang kanyang sarili bilang Daan, Katotohanan, at Buhay, hiniling ng Apostol na ipakita ng Panginoon ang Diyos Ama, upang ito ay sapat na sa kanila. Subalit nilinaw ni Hesus kay Felipe na ang sinumang nakakita na kay Kristo ay nakakita na rin sa Ama, dahil siya ay nananahan sa Diyos Ama, at minsan sinabi ng Panginoon na siya at ang Ama ay iisa. Matapos ang Pentekostes, ayon sa tradisyon si San Felipe ay nangaral hanggang sa Frigia at Hierapolis. At sinasabi siya ay ipinako sa krus sa Hierapolis.

Sa Santiago naman (na tinatawag na Santiagong Mababa) ay ang anak ni Alfeo, at tila sinasabi sa Ebanghelyo ni San Marcos na “kapatid ng Panginoon” (salin sa Griyego “adelphos” = “kamag-anak”). Kaya sinasabi naman sa Ebanghelyo ni San Mateo na siya ay ang “unang pinsan ng Panginoon”. Bagamat walang nakasaad sa mga Ebanghelyo ang kanyang tanyag na pagkakilala bilang Apostol, kilala naman siya bilang manunulat ng kanyang sulat, na makikita sa Bagong Tipan. Siya ang unang obispo ng Jerusalem. Sa unang konsilyo ng lungsod [Cf. Mga Gawa 15], sinabi niya na ang mga Hentil na naging Kristiyano ay hindi na kinakailangang magpatuli. Ayon sa tradisyon, ipinatihulog siya sa Templo, at bago nangyari iyon, winika niya ang mga salita ng Panginoong nabayubay sa Krus, na humiling sa kapatawaran ng kanyang mga kaaway.

Kapwa sina San Felipe at Santiago ay pinagpala na maging bahagi ng mga Apostol. Dahil ang mga Apostol ay nagsilbi pilang pundasyon ng Simbahang ating kinabibilang. At ang mga Apostol na ito ay saksi sa Pagkamatay at Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Unang Pagbasa (1 Corinto 15:1-8), ipinahayag ni San Pablo ang misyon ng pangangaral at pagbibigay-saksi ng mga Apostol ay dahil sa ginanap ni Hesus ayon sa kalooban ng Diyos na maligtas ang tanan. Kaya ang ating pananampalataya ay nakaugat sa Muling Pagkabuhay ni Hesus, dahil tayo rin ay nagiging buhay na saksi niya upang patuloy natin ipalaganap ang Mabuting Balita ng patuloy na Paghahari ng Diyos.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: