Saturday, May 18, 2024

Sabado, Mayo 18, 2024

Sabado sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Juan I, papa at martir

Mga Gawa 28, 16-20. 30-31
Salmo 10, 4. 5. at 7

Poon, ang mga mabuti
ay kapiling mo parati.

Juan 21, 20-25

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Mayo 18, 2024

Linggo ng Pentekostes
Pagmimisa sa Sabado ng Hapon
(Vigil Mass)

Genesis 11, 1-9
o kaya Exodo 19, 3-8a. 16-20b
o kaya Ezekiel 37, 1-14
o kaya Joel 3, 1-5
Salmo 103, 1-2a. 24 at 35k. 27-28. 29bk-30

Espiritu mo’y suguin,
Poon, tana’y ‘yong baguhin.

Roma 8, 22-27
Juan 7, 37-39

« Basahin at Pakinggan »