Sabado, Mayo 18, 2024

May 18, 2024

Sabado sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Juan I, papa at martir

Mga Gawa 28, 16-20. 30-31
Salmo 10, 4. 5. at 7

Poon, ang mga mabuti
ay kapiling mo parati.

Juan 21, 20-25


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Seventh Week of Easter (White)

or Optional Memorial of St. John I, Pope and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 28, 16-20. 30-31

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Pagdating namin sa Roma, si Pablo’y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya.

Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ng mga pangunahing Judio sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, “Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana’y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Judio, kaya’t napilitan akong dumulog sa Emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Hesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo.”

Humigit-kumulang sa dalawang taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 10, 4. 5 at 7

Poon, ang mga mabuti
ay kapiling mo parati.

o kaya: Aleluya!

Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo,
at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono;
at magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao,
walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito.

Poon, ang mga mabuti
ay kapiling mo parati.

Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat,
namumuhing lubos siya sa suwail na wala nang batas.
Ang Poon ay tapat, sa gawang mabuti siya’y nalulugod
at sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya’y sumunod.

Poon, ang mga mabuti
ay kapiling mo parati.

ALELUYA
Juan 16, 7. 13

Aleluya! Aleluya!
Espiritung isusugo
totoo ang ituturo,
pangako ni Kristong Guro.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 21, 20-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Hesus – yaong humilig sa dibdib ni Hesus nang sila’y naghahapunan at nagtanong, “Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?” Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Hesus, “Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?” Sumagot si Hesus, Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin!” Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Hesus na hindi siya mamamatay, kundi, “Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?”

Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito; siya rin ang sumulat ng mga ito, at alam naming tunay ang kanyang patotoo.

At marami pang ginawa si Hesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 15, 2021 at 2:30 pm

PAGNINILAY: Ngayon ay palapit na tayo sa pagtatapos ng Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Bukas ay ang katapusan nito sa pagdiriwang ng Linggo ng Pentekostes, ang araw na bumaba ang Espiritu Santo sa mga Apostol. Ang mga pagbasa ngayon ay pumupunto sa katapusan ng mga pagsasalaysay nina San Lucas sa Gawa ng mga Apostol at San Juan sa kanyang Ebanghelyo. Subalit makikita natin na ang sinasabing katapusan ay simula pala ng isa pang panibagong yugto.

Narinig natin sa Unang Pagbasa ang katapusan ng Gawa ng mga Apostol sa pamamagitan ng isang panibagong misyon sa magiging sentro ng pananamapalataya: ang Roma. Sinasabi dito na halos lahat ng Kristiyano sa Jerusalem ay umalis mula sa lungsod iyon patungo sa Italya, sa kabisera ng bansa na Roma, upang magtatag pa ng mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay saksi sa Mabuting Balita ni Kristo. At sa tulong nina San Pedro at San Pablo, lumaganap pa ang pananampalataya. Ikinuwento ni Pablo ang kanyang karanasan habang siya’y nasa Jerusalem. Kaya siya’y umapela na hatulan ng Emperador ang kanyang kaso dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang Romano. At pinapatibay niya ang kanyang misyon na sa kabila ng mga banta ng mga Hudyo at ang iba pa niyang kaaway laban sa kanya, nanatili pa rin siya malakas sa pagpapahayag ng Mabuting Balita. Kahit natapos na ang isang pagsasalaysay ng buhay ng mga sinaunang Kristiyano sa Jerusalem at ibang mga karatig na probinsya, ito rin ay pasimula ng pagkilala ng buong mundo sa pananamapalatayang Kristiyano, na ipinamana rin sa atin bilang mga hinirang ng Diyos.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang katapusan ng salaysay ni San Juan. Ang pokus ng Ebanghelista ay ipakilala si Hesus bilang tunay na Diyos. Matapos ang pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa dalampasigan ng lawa, ang kanilang almusal, at ang tatlong beses na pahayag ni Pedro ng pagmamahal sa Panginoon, tinanong ni Pedro ang alagad na sumandal sa kanya upang tanungin kung sinong magkakanulo sa kanya (ito yung panahong kasama ng mga Apostol si Hudas bago ito lumisan sa kanilang tinutuluyan para sa Huling Hapunan). Kaya itinuro niya kay Hesus si San Juan kung ano ang magiging kapalaran ng tinuturing na “minamhal na alagad”. Nagbigay rin si Hesus ng isang retorikal na tanong kay San Pedro na paano kung nais niyang mabuhay sa daigdig ang minamahal na alagad hanggang sa kanyang muling pagpaparito, at ang paanyaya’y sumunod sa kanya.

Kaya makikita natin ang huli ng kabanata ng pagpapahayag ni Hesus na siya ay tunay na Diyos, subalit noong panahong iyon, ito’y nagbigay hudyat sa misyon ng mga Apostol na ipahayag ang kadakilaan ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Hesukristo, ang tunay na Diyos na nabubuhay kailanman. At sa huli, isinialaysay ni San Juan na marami pang ginawa si Hesus na hindi kailanma’y isinulat niya sa kanyang aklat. Kaya dito papasok ang ating Deposito ng Pananampalataya, na bukod sa Kasulatan, ang Tradisyon ay mahalaga rin dahil ito’y pinananaligan nating nanggaling sa panahon ng mga Apostol at ipinamana sa bawat miyembro ng Simbahan sa bawat henerasyon.

Mga kapatid, may mga bagay na mayroong katapusan. Subalit kung mayroong katapusan, may isang panibong simula na sisibol upang ipagpatuloy ang isang mabuting aspeto ng bagay na lumipas na. Kaya nga sa mga pangitain ni San Juan, sinabi ng Panginoong Hesus: “Ngayon, binabago ko ang lahat ng mga bagay” (Pahayag 21:5). Kung lahat ng panahon at bagay ay nagbabago, ganun din ang panawagan na tayo ay magbago.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 22, 2021 at 6:18 am

Ikaw ba ay nakasangguni na sa manghuhula? May mga taong nakakakita raw ng pangyayari sa hinaharap. Kadalasan pumupunta ang mga tao sa kanila upang magpahula. Ang Diyos ang pinaka magaling na script writer. Tayo ang mga artista sa ating buhay. Iba’t-iba ang kapalaran ng mga mangangaral ng salita ng Diyos: Si San Pablo, San Pedro at San Juan. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang magiging buhay natin. Kaya nga ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Alam Niya ang mabuti para sa atin. Hindi Niya tayo pababayaan dahil mahal Niya tayo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 22, 2021 at 8:09 am

Minsan mo na bang nakwestyon si Hesus? May mga taong minsan ay nagtatampo pa or nagagalit sa Diyos dahil sa nangyari sa kanyang buhay. Or nawawalan ng pananalig dahil hindi dinidinig ng Diyos ang kanyang kahilingan. Sinabi ni Hesus sa ebanghelyo na “kung nais ko ay ano sa iyo? Kapatid, kahit anong gawin ng isang tao kung hindi loob ng Diyos ay hindi mangyayari, at kahit nman hindi mo inaasahan at may pagka imposible ay maari pa ding ipaganap ni Hesus kung nais nya. Ang sikreto ay ito, manatili tayong mababa, dahil kahit ano ang natamo mo ngayon ay sa isang iglap lang ay kayang bawiin o baliktarin ni Hesus katulad ng mga nangyari ngayong pandemya. Kapg ikaw ay nanalangin..magpakabuti ka, kahit gano pa katindi yang hiling mo ay walang imposible sa Diyos.. at kapag ikaw nanalangin wag ka nag mabalisa sapagkat pag ikaw aya nabalisa ibig sabihin ay mahina ang iyong pananalig bagkus ay pumanatag ka lamang at gumawa ng mabuti, magugulat ka na lamang na ang hinihiling mo ay diringgin nya sa hindi mo inaasahang panahon.. Ang formula at ito: magbalik loob sa panginoon +. Kahilingan =. BIYAYA

Reply

Eden C. Bautista May 23, 2021 at 3:05 pm

PAGNINILAY. DISCERN. Dakila kung umibig ang Diyos. Hindi ito nalilimitahan o nasusukat. Na kay Hesus ang pagpapasya. Ang kinakailangan lamang nating gawin ay magdasal, magnilay at sumunod sa Kanya. Saints have a past; Sinners have a future. Huwag mawalan ng pag-asa at huwag mo ding hayaang mawalan ng pag-asa ang iba. Huwag pabayaang malayo ang kapwa kay Hesus. Ito ang ating misyon – magsilbing tagapaghatid ng liwanag at pag-asa ating kapwa. Bawal judgmental.@

Reply

Malou Castaneda May 17, 2024 at 9:43 pm

PAGNINILAY
Minsan tayo ay nababahala kapag ang iba, sa ating pananaw, ay mas gusto ng Diyos kaysa sa atin. Ang tugon ni Hesus: “Ano ang iyong alalahanin”? Kailangan nating magtiwala sa Diyos at sa pagiging makatarungan ng Diyos. Ngunit bilang mga tao, madalas tayong nag-aalala tungkol sa ating sarili at kung paano tayo tinatrato. Sa halip na magalak sa kung paano mahalin at biyayaan ng Diyos ang iba, nababahala tayo kung ang iba ay tila nabibigyan ng mas maraming talento o pagpapala kaysa sa atin. Kailangan nating matanto na kalooban ng Diyos na gamitin natin ang mga kakayahan at pagpapala na natatanggap natin para sa pagpapatibay sa isa’t isa. Hindi tayo inilaan upang makipagkumpitensya laban sa isa’t isa, bagkus gumawa para sa kabutiha ng lahat. Kaya, sa halip na laging magreklamo tungkol sa kung ano ang wala sa atin, o mainggit sa iba na tila mas likas na matalino, nawa’y magpasalamat tayo sa Diyos para sa kung ano ang mayroon tayo at makita kung paano natin ito magagamit para sa kapakanan ng iba.
Nawa’y nakatuon tayo sa ating sariling paglalakbay kasama si Kristo, sa halip na ikumpara ang ating sarili sa iba. Si Hesus ay may natatanging plano para para sa bawat isa sa atin.

Panginoong nabuhay na mag-uli, tulungan Mo kaming magtiwala sa plano ng Diyos para sa aming buhay. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: