Linggo, Mayo 19, 2024

May 19, 2024

Linggo ng Pentekostes (B)

Mga Gawa 2, 1-11
Salmo 103, 1ab at 24ak. 29bk-30. 31 at 34

Espiritu mo’y suguin,
Poon, tana’y ‘yong baguhin.

1 Corinto 12, 3b-7. 12-13
o kaya Galacia 5, 16-25
Juan 20, 19-23
o kaya Juan 15, 26-27; 16, 12-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Pentecost Sunday (Red)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 2, 1-11

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animo’y hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari’y mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba’t ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.

May mga Judiong buhat sa iba’t-ibang bansa, na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, “Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo’y mga taga-Partia, mga taga-Media, mga taga-Elam; mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Capadocia sa Ponto, at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Frigia at Panfilia, Egipto at sa mga saklaw ng Libia na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Judio at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating-ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SAMONG TUGUNAN
Salmo 103, 1ab at 24ak. 29bk-30. 31 at 34

Espiritu mo’y suguin,
Poon, tana’y ‘yong baguhin.

o kaya: Aleluya!

Pinupuri ka Poong Diyos nitong aking kaluluwa,
O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga!
Sa daigdig ikaw Poon, kay rami ng iyong likha.
sa daming nilikha mo’y nalaganapan ang lupa.

Espiritu mo’y suguin,
Poon, tana’y ‘yong baguhin.

Natatakot mangamatay kung kitlin mo ang hininga;
mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila.
Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik,
bagumbuhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig.

Espiritu mo’y suguin,
Poon, tana’y ‘yong baguhin.

Sana ang ‘yong karangala’y manatili kailanman,
sa lahat ng iyong likha ang madama’y kagalakan.
Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan,
habang aking inaawit ang papuri sa Maykapal.

Espiritu mo’y suguin,
Poon, tana’y ‘yong baguhin.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 12, 3b-7. 12-13

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Hindi masasabi ninuman, “Panginoon si Hesus,” kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo.

Iba’t iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritung nagkakaloob ng mga ito. Iba’t iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba’t iba ang mga gawain ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa’y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu, para sa ikabubuti ng lahat.

Sapagkat si Kristo’y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng iba’t ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
Galacia 5, 16-25

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid:
Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo’y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng Kautusan.

Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman: pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa diyus-diyusan, pangkukulam, pagkapoot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una: hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay.

Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Hesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay sa atin kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT TUNGKOL SA MABUTING BALITA

Halina, Espiritu,
sa sinag buhat sa ‘yo
kami’y liwanagan mo.

Ama ng maralita,
dulot mo’y pagpapala
upang kami’y magkusa.

Kaibiga’t Patnubay,
sa amin mananahan
ang tamis ng ‘yong buhay.

Ginhawang ninanais,
lilim namin sa init,
kapiling bawat saglit.

Lubhang banal na ilaw,
kami’y iyong silayan
ngayon at araw-araw.

Kapag di ka nanahan
ay walang kaganapan
ang buhay nami’t dangal.

Marumi’y palinisin,
lanta’y panariwain,
sakit nami’y gamutin.

Kami’y gawing matapat,
sa pag-ibig mag-alab,
lagi sa tamang landas.

Tugunin aming luhog,
kami’y bigyang malugod
ng ‘yong pitong kaloob.

Gantimpala’y ibigay,
sa hantungan ng buhay
ligayang walang hanggan.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Espiritung aming Tanglaw,
kami’y iyong liwanagan
sa ningas ng pagmamahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 20, 19-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Kinagabihan ng Linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Hesus, “Sumainyo ang kapayapaan! Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo.” Pagkatapos, sila’y hiningahan niya at sinabi, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawag na nga; ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya:
Juan 15, 26-27; 16, 12-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ang Patnubay, ang Espiritu ng Katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa’y kasama ko na kayo.

“Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili; sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin; kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Sherwin D. Yanoria May 23, 2021 at 6:09 am

Ano ba ang gusto mong regalo? Kadalasan ang gustong tanggapin ay mga materyal na regalo tulad ng celphone. Subalit ang Diyos ay iba kung mag regalo at ito ay ang Espiritu Santo. Ipinagkaloob siya ng ating Panginoong Hesukristo bilang ating gabay. Hindi Siya kayang tumbasan kahit na ang pinakamamahaling materyal na regalo. Ang mismomg Espiritu Santo ay nagkakaloob sa atin ng iba’t ibang kakayahan. Ito ay nasasa atin na. Kailangan lang nating madiskubre ang kaloob sa atin. Maligayang Kaarawan sa ating Simbahan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 23, 2021 at 6:58 am

Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo! Lahat ng katoliko ay yan ang bungad panalangin at pagkatapos ay sasabihin ang kahilingan. Sa ating pananalangin araw araw dapat ay hinhiling din natin sakloban tayo mg espiritu santo na makaiwas sa tukso ng demonyo. Hilingin natin na suguin din satin ang espiritu santo upang magkaroon tayo ng lakas at kaisipan na ibahagi ang mabuting balita katulad ng mga apostol. Hindi man tayo makapagsalita ng iba’ ibang wika katulad nila, magagawa nating magpatotoo sa ibang paraan, umpisahan natin sa sariling pamilya, sa mga kapatid at sa taong makaksalamuha na uhaw sa salita ng Diyos. Wag kng mag alala sa iyong sasabihin dahil tutulungan ka ng espiritu santo.

Reply

Teresita Mateos May 1, 2024 at 12:59 am

Our task is to announce in deed and word that the exile is over, to enact the symbols that speak of healing and forgiveness, to act body in God’s world in the power of the Spirit. Luther’s definition of sin was homo incurvatus in se, “humans turned in on themselves.” Does the industry in which you find yourself foster or challenge that? You may not be able to change the way your discipline currently works, but that isn’t necessarily your vocation. Your task is to find the symbolic ways of doing things differently, planting flags in hostile soil, setting up signposts that say there is a different way to be human. And when people are puzzled at what you are doing, find ways – fresh ways – of telling the story of the return of the human race from its exile, and use those stories as your explanation

Reply

Reynald Perez May 8, 2024 at 9:22 am

PAGNINILAY: Noong Linggo o kaya noong Huwebes (sa mga ilang bahagi ng Estados Unidos), ipinagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon sa Langit. Isinagawa rin natin ang Nobena sa Banal na Espiritu Santo. Ito ang pinakamatandang nobena na ipinagdasal ng mga Kristiyano sapagkat pinaniniwalaan na ito ang ipinagdasal ng Mahal na Birheng Maria at ang mga apostol bilang paghahanda sa pagdating ng Espiritu Santo sa Araw ng Pentekostes noong ika-24 ng Mayo, 33 A.D. Nang bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, ipinanganak na ang ating Simbahang Katolika. Ang ating Simbahan ay itinatag ng Panginoong Hesus tatlong taon bago ang kanyang kamatayan, at si San Pedro ay giwang kauna-unahang Santo Papa. Pagkatapos ng pangyayari na ito, ipinahayag ni San Pedro at ang mga Apostol sa maraming mga Hudyo na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi na patay ngunit muling nabuhay. Dahil sa Espiritu Santo, naging matatag ang ating Simbahan tungkol sa ating Kristiyanong pananampalataya. Kaya nga ang pangyayaring ito ay nagtupad sa Misteryong Paskwal at ang Dakilang Kapistahang ito ay tinatapos ang Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Ang Espiritu Santo ay ang ikatlong persona sa Banal na Santatlo. Sa kwento ng simula ng Aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae at ang mga ito ay hininga niya. Itong paghinga ay tinatawag na ‘ruah,’ na salitang Griyego na may ibig sabihin na “hininga ng buhay”. Kaya nga, kinakanta ngayon ang “Breath of God” na isinulat ni Edwin Hatch, na iniwasto ni Padre Manoling Francisco, SJ, at kinanta ng Bukas Palad Music Ministry, na kahapon ay ipinagdiriwang ang ika-28 Anibersayo. Noong muling nabuhay si Hesus at nagpakita sa kanyang mga apostol, hininga niya sila ng Espiritu Santo, gaya ng ginawa ng Ama noong Paglikha ng sanlibutan. Ito yung ‘hangin’ na sinasabi niya kay San Nicodemo, isang Pariseo na naging kaibigan ng ating Panginoon, na dapat tayo ay ipinanganak ng tubig at Espiritu sa pamamagitan ng pagdadasal sa Espiritu Santo. Maraming mga simbolo, mga pagkaloob at mga bunga ng Espiritu Santo ang maaaring lang sabihin na si Hesus ang Panginoon ayon sa ating Ikalawang Pagbasa ngayon. Dahil sa Espiritu Santo na isinugo ng Ama at ang Anak, binigyan ng mga apostol, sa mga unang Kristiyano, mula sa nakaraan hanggang sa ating ngayon ng buhay. Bilang pagtanggap ng Espiritu sa mga Sakramento ng Binyag at Kumpil, tinatawag tayo bilang mga anak ng Diyos, na nagpapahayag ng Mabuting Balita sa isa’t isa.

Sa ating pagtapos ng daan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ating ipahayag ang Mabuting Balita ng buhay at pag-asa sa iba at magdasal sa Espiritu Santo na patnubayan niya ang lahat ng mga tao.

Reply

drROMUALDO May 13, 2024 at 4:11 pm

Ang ebanghelyo mula sa Juan 15:26-27 at 16:12-15 ay naglalaman ng mga salita ni Hesus tungkol sa pagdating ng Espiritu Santo bilang tagapayo at gabay ng Kanyang mga alagad.

Sa simula ng kanyang ministeryo, ipinangako ni Hesus ang pagdating ng Espiritu Santo bilang tagapayo at gabay ng Kanyang mga alagad. Ang Espiritu Santo ay ang pangatlong persona ng Banal na Trinidad at ipinadala ni Hesus upang gabayan tayo sa buhay na Kristiyano. Sa mga talata na ito, ipinakikilala ni Hesus ang papel ng Espiritu Santo sa pagtuturo sa atin ng katotohanan at pagtanggap sa mga bagong aral na hindi pa natin kayang unawain.

Sa pamamagitan ng mga talata na ito, pinapaalala sa atin ni Hesus ang kahalagahan ng pakikinig sa mga turo ng Espiritu Santo. Ipinapakita niya na ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang tagapayo kundi tagaturo rin ng lahat ng bagay na kailangan nating malaman. Ang Kanyang pagdating ay nagdudulot ng linaw sa ating mga isipan at nagbubukas ng ating puso sa mga bagong kaalaman at pag-unawa.

Ang pangako ng Espiritu Santo ay hindi lamang para sa mga unang disipulo ni Hesus kundi para sa lahat ng sumusunod sa Kanyang mga yapak. Ito ay isang pangako na patuloy na nagbibigay ng lakas at gabay sa bawat isa sa atin sa ating mga landas bilang Kristiyano.

Sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan na maging bukas sa paggabay ng Espiritu Santo sa ating buhay. Hayaan nating gabayan tayo ng Kanyang liwanag at kapangyarihan, upang tayo ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya at maging mga tagasaksi ni Hesus sa mundo.

Reply

Mel Mendoza May 14, 2024 at 6:23 pm

Maligayang Kapistahan ng ating Inang Simbahan sa ating lahat mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagkatapos ng eksena sa Huling Hapunan ng Panginoong Hesus sa ika-limangpung araw ay bumaba ang Espiritu Santo sa humahagunot na hangin at sa anyo ng dilang apoy sa itaas na kwarto sa kinaroonan ng kanyang mga alagad at lahat sila ay hiningahan bilang patunay na sumasakanila ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na makapagsalia ng iba’t ibang wika at ganun din sa lahat ng mga sumasampalataya sa ipinangaral ng Panginoong Hesus. Ang simbolismo ng hangin at apoy sa Lumang Tipan ay buhay (hangin) at ang presensya ng Diyos (apoy) ang mensahe ng tagpong ito ay ang pagkamatay ng lahat sa dating buhay kapalit ng bagong buhay sa pananahan ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa.

Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo lahat ay magpapatuloy sa pagsaksi at pagmimisyon na iniatas ng Panginoong Hesus na ipalaganap ang buhay na Salita ng Diyos sa tanan hanggang sa dulo ng mundo. Kasama nito ang kanya kanyang kaloob na magagamit na pagbubuklurin ng pagbuo ng iisang simbahan ng Diyos na siyang tanging dahilan ng pakimayan ni Hesus sa atin, sa Kanyang Misteryo ng Paskuwal hanggang sa pagpapanaog ng Espiritu Santo upang ihatid ang kaligtasan sa kalupaan. Dahilan dito ang bawat isa ay may bahagi at may ibabahagi sa gawaing ito na sinimulan ni Hesus sa mahigit tatlong taon Niyang pagmiministeryo.

Ang hamon ng mga pagbasa lalo higit sa Mabuting Balita ay pasumakitan at pagsikapan nating lahat na magkaroon ng mga bagong buhay. Una na dito, ang Sakramentong iniwan sa atin ni Hesus ang pagbabalik loob at pakikipagsundo upang marapat na tayong lahat ay lukuban ng Espiritu ng Diyos na mangunguna sa patuloy nating pagsaksi at ng ating pagmimisyon. Pangalawa, ang ipahayag ang iniwan Niyang mga Salitang ipingaral na nakasaad sa Banal na Kasulatan. Pangatlo, sa ating mahabang paglalakbay sa kabila ng ating mga sariling mga pinagdadaanan naisin natin na lagi kasama ang Diyos at ng ating kapwa lalo higit doon na nasa laylayan ng mga pananampalataya na hikayatin natin sila sa paglalakbay patungo sa daan ng kaharian sa langit na ipinangako ng Panginoong Hesukristo sa santipakpan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: