Linggo, Mayo 19, 2024

May 19, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Dakilang Kapistahan ng Pentekostes
Patnubay sa Misa

Hatid ng kaalamang nangangailangan tayo ng tulong ng Banal na Espiritu sa pagharap sa mga paghamon ng buhay Kristiyano, manalangin tayo:

Banal na Espiritu, Halina!

Nang ang buong Simbahang Katolika ay laging maging kasangkapan ng pakikipagkasundo at tagapagtaguyod ng pagkakaisa ng lahat. Manalangin tayo!

Nang ang mga pinuno ng Simbahan ay patuloy na maging inspirasyon ng kanilang mga pina- mumunuan. Manalangin tayo!

Nang ang lahat ng guro ay makapagkintal ng mga tunay na pagpapahalaga sa kanilang mga tinuturuan. Manalangin tayo!

Nang ang lahat ng mga pinunong pambayan sa buong mundo, lalo na sa ating bansa, ay magkamit ng pagmamalasakit sa kapakanang pangkalahatan. Manalangin tayo!

Nang ang mga binabalisa ng mga pagsubok ay makalasap ng ginhawa at lakas na dulot ng Banal na Espiritu. Manalangin tayo!

Nang ang lahat ng mga relihiyoso at relihiyosa mga pari: ay lumago sa kanilang bokasyon sa pamamagitan ng proseso ng paghubog at pagsasanay upang silang lahat ay maging mga kapani-paniwalang saksi at tagapagpatunay sa Ebanghelyo. Manalangin tayo!

Espiritu ng buhay at kabanalan, gabayan mo ang aming mga puso sa landas ng pagmamahalan at paglilingkod nang kami’y maging tunay na mga kasangkapan sa pagtatatag ng Kaharian kung saan ka nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Panginoong Hesus, iisang Diyos magpakailanman. Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Sherwin D. Yanoria May 23, 2021 at 6:09 am

Ano ba ang gusto mong regalo? Kadalasan ang gustong tanggapin ay mga materyal na regalo tulad ng celphone. Subalit ang Diyos ay iba kung mag regalo at ito ay ang Espiritu Santo. Ipinagkaloob siya ng ating Panginoong Hesukristo bilang ating gabay. Hindi Siya kayang tumbasan kahit na ang pinakamamahaling materyal na regalo. Ang mismomg Espiritu Santo ay nagkakaloob sa atin ng iba’t ibang kakayahan. Ito ay nasasa atin na. Kailangan lang nating madiskubre ang kaloob sa atin. Maligayang Kaarawan sa ating Simbahan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 23, 2021 at 6:58 am

Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo! Lahat ng katoliko ay yan ang bungad panalangin at pagkatapos ay sasabihin ang kahilingan. Sa ating pananalangin araw araw dapat ay hinhiling din natin sakloban tayo mg espiritu santo na makaiwas sa tukso ng demonyo. Hilingin natin na suguin din satin ang espiritu santo upang magkaroon tayo ng lakas at kaisipan na ibahagi ang mabuting balita katulad ng mga apostol. Hindi man tayo makapagsalita ng iba’ ibang wika katulad nila, magagawa nating magpatotoo sa ibang paraan, umpisahan natin sa sariling pamilya, sa mga kapatid at sa taong makaksalamuha na uhaw sa salita ng Diyos. Wag kng mag alala sa iyong sasabihin dahil tutulungan ka ng espiritu santo.

Reply

Teresita Mateos May 1, 2024 at 12:59 am

Our task is to announce in deed and word that the exile is over, to enact the symbols that speak of healing and forgiveness, to act body in God’s world in the power of the Spirit. Luther’s definition of sin was homo incurvatus in se, “humans turned in on themselves.” Does the industry in which you find yourself foster or challenge that? You may not be able to change the way your discipline currently works, but that isn’t necessarily your vocation. Your task is to find the symbolic ways of doing things differently, planting flags in hostile soil, setting up signposts that say there is a different way to be human. And when people are puzzled at what you are doing, find ways – fresh ways – of telling the story of the return of the human race from its exile, and use those stories as your explanation

Reply

Reynald Perez May 8, 2024 at 9:22 am

PAGNINILAY: Noong Linggo o kaya noong Huwebes (sa mga ilang bahagi ng Estados Unidos), ipinagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon sa Langit. Isinagawa rin natin ang Nobena sa Banal na Espiritu Santo. Ito ang pinakamatandang nobena na ipinagdasal ng mga Kristiyano sapagkat pinaniniwalaan na ito ang ipinagdasal ng Mahal na Birheng Maria at ang mga apostol bilang paghahanda sa pagdating ng Espiritu Santo sa Araw ng Pentekostes noong ika-24 ng Mayo, 33 A.D. Nang bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, ipinanganak na ang ating Simbahang Katolika. Ang ating Simbahan ay itinatag ng Panginoong Hesus tatlong taon bago ang kanyang kamatayan, at si San Pedro ay giwang kauna-unahang Santo Papa. Pagkatapos ng pangyayari na ito, ipinahayag ni San Pedro at ang mga Apostol sa maraming mga Hudyo na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi na patay ngunit muling nabuhay. Dahil sa Espiritu Santo, naging matatag ang ating Simbahan tungkol sa ating Kristiyanong pananampalataya. Kaya nga ang pangyayaring ito ay nagtupad sa Misteryong Paskwal at ang Dakilang Kapistahang ito ay tinatapos ang Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Ang Espiritu Santo ay ang ikatlong persona sa Banal na Santatlo. Sa kwento ng simula ng Aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae at ang mga ito ay hininga niya. Itong paghinga ay tinatawag na ‘ruah,’ na salitang Griyego na may ibig sabihin na “hininga ng buhay”. Kaya nga, kinakanta ngayon ang “Breath of God” na isinulat ni Edwin Hatch, na iniwasto ni Padre Manoling Francisco, SJ, at kinanta ng Bukas Palad Music Ministry, na kahapon ay ipinagdiriwang ang ika-28 Anibersayo. Noong muling nabuhay si Hesus at nagpakita sa kanyang mga apostol, hininga niya sila ng Espiritu Santo, gaya ng ginawa ng Ama noong Paglikha ng sanlibutan. Ito yung ‘hangin’ na sinasabi niya kay San Nicodemo, isang Pariseo na naging kaibigan ng ating Panginoon, na dapat tayo ay ipinanganak ng tubig at Espiritu sa pamamagitan ng pagdadasal sa Espiritu Santo. Maraming mga simbolo, mga pagkaloob at mga bunga ng Espiritu Santo ang maaaring lang sabihin na si Hesus ang Panginoon ayon sa ating Ikalawang Pagbasa ngayon. Dahil sa Espiritu Santo na isinugo ng Ama at ang Anak, binigyan ng mga apostol, sa mga unang Kristiyano, mula sa nakaraan hanggang sa ating ngayon ng buhay. Bilang pagtanggap ng Espiritu sa mga Sakramento ng Binyag at Kumpil, tinatawag tayo bilang mga anak ng Diyos, na nagpapahayag ng Mabuting Balita sa isa’t isa.

Sa ating pagtapos ng daan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ating ipahayag ang Mabuting Balita ng buhay at pag-asa sa iba at magdasal sa Espiritu Santo na patnubayan niya ang lahat ng mga tao.

Reply

drROMUALDO May 13, 2024 at 4:11 pm

Ang ebanghelyo mula sa Juan 15:26-27 at 16:12-15 ay naglalaman ng mga salita ni Hesus tungkol sa pagdating ng Espiritu Santo bilang tagapayo at gabay ng Kanyang mga alagad.

Sa simula ng kanyang ministeryo, ipinangako ni Hesus ang pagdating ng Espiritu Santo bilang tagapayo at gabay ng Kanyang mga alagad. Ang Espiritu Santo ay ang pangatlong persona ng Banal na Trinidad at ipinadala ni Hesus upang gabayan tayo sa buhay na Kristiyano. Sa mga talata na ito, ipinakikilala ni Hesus ang papel ng Espiritu Santo sa pagtuturo sa atin ng katotohanan at pagtanggap sa mga bagong aral na hindi pa natin kayang unawain.

Sa pamamagitan ng mga talata na ito, pinapaalala sa atin ni Hesus ang kahalagahan ng pakikinig sa mga turo ng Espiritu Santo. Ipinapakita niya na ang Espiritu Santo ay hindi lamang isang tagapayo kundi tagaturo rin ng lahat ng bagay na kailangan nating malaman. Ang Kanyang pagdating ay nagdudulot ng linaw sa ating mga isipan at nagbubukas ng ating puso sa mga bagong kaalaman at pag-unawa.

Ang pangako ng Espiritu Santo ay hindi lamang para sa mga unang disipulo ni Hesus kundi para sa lahat ng sumusunod sa Kanyang mga yapak. Ito ay isang pangako na patuloy na nagbibigay ng lakas at gabay sa bawat isa sa atin sa ating mga landas bilang Kristiyano.

Sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan na maging bukas sa paggabay ng Espiritu Santo sa ating buhay. Hayaan nating gabayan tayo ng Kanyang liwanag at kapangyarihan, upang tayo ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya at maging mga tagasaksi ni Hesus sa mundo.

Reply

Mel Mendoza May 14, 2024 at 6:23 pm

Maligayang Kapistahan ng ating Inang Simbahan sa ating lahat mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagkatapos ng eksena sa Huling Hapunan ng Panginoong Hesus sa ika-limangpung araw ay bumaba ang Espiritu Santo sa humahagunot na hangin at sa anyo ng dilang apoy sa itaas na kwarto sa kinaroonan ng kanyang mga alagad at lahat sila ay hiningahan bilang patunay na sumasakanila ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na makapagsalia ng iba’t ibang wika at ganun din sa lahat ng mga sumasampalataya sa ipinangaral ng Panginoong Hesus. Ang simbolismo ng hangin at apoy sa Lumang Tipan ay buhay (hangin) at ang presensya ng Diyos (apoy) ang mensahe ng tagpong ito ay ang pagkamatay ng lahat sa dating buhay kapalit ng bagong buhay sa pananahan ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa.

Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo lahat ay magpapatuloy sa pagsaksi at pagmimisyon na iniatas ng Panginoong Hesus na ipalaganap ang buhay na Salita ng Diyos sa tanan hanggang sa dulo ng mundo. Kasama nito ang kanya kanyang kaloob na magagamit na pagbubuklurin ng pagbuo ng iisang simbahan ng Diyos na siyang tanging dahilan ng pakimayan ni Hesus sa atin, sa Kanyang Misteryo ng Paskuwal hanggang sa pagpapanaog ng Espiritu Santo upang ihatid ang kaligtasan sa kalupaan. Dahilan dito ang bawat isa ay may bahagi at may ibabahagi sa gawaing ito na sinimulan ni Hesus sa mahigit tatlong taon Niyang pagmiministeryo.

Ang hamon ng mga pagbasa lalo higit sa Mabuting Balita ay pasumakitan at pagsikapan nating lahat na magkaroon ng mga bagong buhay. Una na dito, ang Sakramentong iniwan sa atin ni Hesus ang pagbabalik loob at pakikipagsundo upang marapat na tayong lahat ay lukuban ng Espiritu ng Diyos na mangunguna sa patuloy nating pagsaksi at ng ating pagmimisyon. Pangalawa, ang ipahayag ang iniwan Niyang mga Salitang ipingaral na nakasaad sa Banal na Kasulatan. Pangatlo, sa ating mahabang paglalakbay sa kabila ng ating mga sariling mga pinagdadaanan naisin natin na lagi kasama ang Diyos at ng ating kapwa lalo higit doon na nasa laylayan ng mga pananampalataya na hikayatin natin sila sa paglalakbay patungo sa daan ng kaharian sa langit na ipinangako ng Panginoong Hesukristo sa santipakpan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: