Sabado, Mayo 18, 2024

May 18, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Ikapitong Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Sabado

Si Jesus, na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama, ay nagnanais na unahin natin nang higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, ikaw ang lahat sa amin.

Ang mga pinuno ng Simbahan nawa’y maging mga tunay na lingkod na kumikilos nang may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng pamahalaan nawa’y maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagdaranas ng kahirapan nawa’y tumanggap ng lakas mula sa Banal na Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga may karamdaman nawa’y maunawaan na ang kanilang pagdurusa, kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan nawa’y magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, binigyan ng iyong Anak ng higit na pagpapahalaga sa lahat ang mga bagay na makalulugod sa iyo, kahit humantong pa sa kanyang pagpapakasakit para sa sangkatauhan. Loobin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang pinakamahalaga sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 15, 2021 at 2:30 pm

PAGNINILAY: Ngayon ay palapit na tayo sa pagtatapos ng Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Bukas ay ang katapusan nito sa pagdiriwang ng Linggo ng Pentekostes, ang araw na bumaba ang Espiritu Santo sa mga Apostol. Ang mga pagbasa ngayon ay pumupunto sa katapusan ng mga pagsasalaysay nina San Lucas sa Gawa ng mga Apostol at San Juan sa kanyang Ebanghelyo. Subalit makikita natin na ang sinasabing katapusan ay simula pala ng isa pang panibagong yugto.

Narinig natin sa Unang Pagbasa ang katapusan ng Gawa ng mga Apostol sa pamamagitan ng isang panibagong misyon sa magiging sentro ng pananamapalataya: ang Roma. Sinasabi dito na halos lahat ng Kristiyano sa Jerusalem ay umalis mula sa lungsod iyon patungo sa Italya, sa kabisera ng bansa na Roma, upang magtatag pa ng mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay saksi sa Mabuting Balita ni Kristo. At sa tulong nina San Pedro at San Pablo, lumaganap pa ang pananampalataya. Ikinuwento ni Pablo ang kanyang karanasan habang siya’y nasa Jerusalem. Kaya siya’y umapela na hatulan ng Emperador ang kanyang kaso dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang Romano. At pinapatibay niya ang kanyang misyon na sa kabila ng mga banta ng mga Hudyo at ang iba pa niyang kaaway laban sa kanya, nanatili pa rin siya malakas sa pagpapahayag ng Mabuting Balita. Kahit natapos na ang isang pagsasalaysay ng buhay ng mga sinaunang Kristiyano sa Jerusalem at ibang mga karatig na probinsya, ito rin ay pasimula ng pagkilala ng buong mundo sa pananamapalatayang Kristiyano, na ipinamana rin sa atin bilang mga hinirang ng Diyos.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang katapusan ng salaysay ni San Juan. Ang pokus ng Ebanghelista ay ipakilala si Hesus bilang tunay na Diyos. Matapos ang pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa dalampasigan ng lawa, ang kanilang almusal, at ang tatlong beses na pahayag ni Pedro ng pagmamahal sa Panginoon, tinanong ni Pedro ang alagad na sumandal sa kanya upang tanungin kung sinong magkakanulo sa kanya (ito yung panahong kasama ng mga Apostol si Hudas bago ito lumisan sa kanilang tinutuluyan para sa Huling Hapunan). Kaya itinuro niya kay Hesus si San Juan kung ano ang magiging kapalaran ng tinuturing na “minamhal na alagad”. Nagbigay rin si Hesus ng isang retorikal na tanong kay San Pedro na paano kung nais niyang mabuhay sa daigdig ang minamahal na alagad hanggang sa kanyang muling pagpaparito, at ang paanyaya’y sumunod sa kanya.

Kaya makikita natin ang huli ng kabanata ng pagpapahayag ni Hesus na siya ay tunay na Diyos, subalit noong panahong iyon, ito’y nagbigay hudyat sa misyon ng mga Apostol na ipahayag ang kadakilaan ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Hesukristo, ang tunay na Diyos na nabubuhay kailanman. At sa huli, isinialaysay ni San Juan na marami pang ginawa si Hesus na hindi kailanma’y isinulat niya sa kanyang aklat. Kaya dito papasok ang ating Deposito ng Pananampalataya, na bukod sa Kasulatan, ang Tradisyon ay mahalaga rin dahil ito’y pinananaligan nating nanggaling sa panahon ng mga Apostol at ipinamana sa bawat miyembro ng Simbahan sa bawat henerasyon.

Mga kapatid, may mga bagay na mayroong katapusan. Subalit kung mayroong katapusan, may isang panibong simula na sisibol upang ipagpatuloy ang isang mabuting aspeto ng bagay na lumipas na. Kaya nga sa mga pangitain ni San Juan, sinabi ng Panginoong Hesus: “Ngayon, binabago ko ang lahat ng mga bagay” (Pahayag 21:5). Kung lahat ng panahon at bagay ay nagbabago, ganun din ang panawagan na tayo ay magbago.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 22, 2021 at 6:18 am

Ikaw ba ay nakasangguni na sa manghuhula? May mga taong nakakakita raw ng pangyayari sa hinaharap. Kadalasan pumupunta ang mga tao sa kanila upang magpahula. Ang Diyos ang pinaka magaling na script writer. Tayo ang mga artista sa ating buhay. Iba’t-iba ang kapalaran ng mga mangangaral ng salita ng Diyos: Si San Pablo, San Pedro at San Juan. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang magiging buhay natin. Kaya nga ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Alam Niya ang mabuti para sa atin. Hindi Niya tayo pababayaan dahil mahal Niya tayo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 22, 2021 at 8:09 am

Minsan mo na bang nakwestyon si Hesus? May mga taong minsan ay nagtatampo pa or nagagalit sa Diyos dahil sa nangyari sa kanyang buhay. Or nawawalan ng pananalig dahil hindi dinidinig ng Diyos ang kanyang kahilingan. Sinabi ni Hesus sa ebanghelyo na “kung nais ko ay ano sa iyo? Kapatid, kahit anong gawin ng isang tao kung hindi loob ng Diyos ay hindi mangyayari, at kahit nman hindi mo inaasahan at may pagka imposible ay maari pa ding ipaganap ni Hesus kung nais nya. Ang sikreto ay ito, manatili tayong mababa, dahil kahit ano ang natamo mo ngayon ay sa isang iglap lang ay kayang bawiin o baliktarin ni Hesus katulad ng mga nangyari ngayong pandemya. Kapg ikaw ay nanalangin..magpakabuti ka, kahit gano pa katindi yang hiling mo ay walang imposible sa Diyos.. at kapag ikaw nanalangin wag ka nag mabalisa sapagkat pag ikaw aya nabalisa ibig sabihin ay mahina ang iyong pananalig bagkus ay pumanatag ka lamang at gumawa ng mabuti, magugulat ka na lamang na ang hinihiling mo ay diringgin nya sa hindi mo inaasahang panahon.. Ang formula at ito: magbalik loob sa panginoon +. Kahilingan =. BIYAYA

Reply

Eden C. Bautista May 23, 2021 at 3:05 pm

PAGNINILAY. DISCERN. Dakila kung umibig ang Diyos. Hindi ito nalilimitahan o nasusukat. Na kay Hesus ang pagpapasya. Ang kinakailangan lamang nating gawin ay magdasal, magnilay at sumunod sa Kanya. Saints have a past; Sinners have a future. Huwag mawalan ng pag-asa at huwag mo ding hayaang mawalan ng pag-asa ang iba. Huwag pabayaang malayo ang kapwa kay Hesus. Ito ang ating misyon – magsilbing tagapaghatid ng liwanag at pag-asa ating kapwa. Bawal judgmental.@

Reply

Malou Castaneda May 17, 2024 at 9:43 pm

PAGNINILAY
Minsan tayo ay nababahala kapag ang iba, sa ating pananaw, ay mas gusto ng Diyos kaysa sa atin. Ang tugon ni Hesus: “Ano ang iyong alalahanin”? Kailangan nating magtiwala sa Diyos at sa pagiging makatarungan ng Diyos. Ngunit bilang mga tao, madalas tayong nag-aalala tungkol sa ating sarili at kung paano tayo tinatrato. Sa halip na magalak sa kung paano mahalin at biyayaan ng Diyos ang iba, nababahala tayo kung ang iba ay tila nabibigyan ng mas maraming talento o pagpapala kaysa sa atin. Kailangan nating matanto na kalooban ng Diyos na gamitin natin ang mga kakayahan at pagpapala na natatanggap natin para sa pagpapatibay sa isa’t isa. Hindi tayo inilaan upang makipagkumpitensya laban sa isa’t isa, bagkus gumawa para sa kabutiha ng lahat. Kaya, sa halip na laging magreklamo tungkol sa kung ano ang wala sa atin, o mainggit sa iba na tila mas likas na matalino, nawa’y magpasalamat tayo sa Diyos para sa kung ano ang mayroon tayo at makita kung paano natin ito magagamit para sa kapakanan ng iba.
Nawa’y nakatuon tayo sa ating sariling paglalakbay kasama si Kristo, sa halip na ikumpara ang ating sarili sa iba. Si Hesus ay may natatanging plano para para sa bawat isa sa atin.

Panginoong nabuhay na mag-uli, tulungan Mo kaming magtiwala sa plano ng Diyos para sa aming buhay. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: