Sabado, Mayo 4, 2024

May 4, 2024

Sabado sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 16, 1-10
Salmo 99, 2. 3. 5

Purihin ng lahat ang D’yos,
parangalan s’yang malugod.

Juan 15, 18-21


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Fifth Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 16, 1-10

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangala’y Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Judia, at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya’t tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Judio sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasiya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya’t tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw.

Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Frigia at Galacia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Hesus. Kaya’t bumagtas sila ng Misia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain: may isang lalaking taga-Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya, “Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami.” Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami’y tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang Mabuting Balita.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 99, 2. 3. 5

Purihin ng lahat ang D’yos,
parangalan s’yang malugod.

o kaya: Aleluya!

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!

Purihin ng lahat ang D’yos,
parangalan s’yang malugod.

Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.

Purihin ng lahat ang D’yos,
parangalan s’yang malugod.

Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
Siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.

Purihin ng lahat ang D’yos,
parangalan s’yang malugod.

ALELUYA
Colosas 3, 1

Aleluya! Aleluya!
Kayong kay Kristo nabuhay
ay sa langit nakalaan
upang kay Kristo pumisan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 18-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napoot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga’y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito’y napopoot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo: walang aliping higit kaysa kanyang panginoon. Kung ako’y inusig nila, uusigin din nila kayo; kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito’y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 20, 2022 at 8:43 pm

PAGNINILAY: Ang ating katapatan kay Kristo ay parang may kapalit na pag-uusig mula sa taong kumakalaban sa kanya. Si Hesus sa Ebanghelyo ay una nang ipinaalala sa bantang ito. Kung tayo nga’y napopootan ng iilang tao, siya na nga ang unang napootan ng kanyang mga kaaway. Kaya pala maraming beses nang binanta ang buhay ng ating Panginoon, lalung-lalo na ng mga Pariseo, eskriba, at iba pang pinuno ng Judaismo. At sa huling pagkakataon ay nais nilang pigilin ang Panginoon, kaya malakas ang paggamit nila sa isang Apostol na tumalikod at nagpakanulo kay Hesus upang mangyari ang kanilang balak na ipagpatay siya. Ngunit ang pangako ni Kristo sa atin ay hindi niya tayo pababayaan.

Anupamang pang-uusig, pangungutya, pag-iinsulto, at paglalaspatangan sa Banal na Maykapal na ating marinig o matanggap, dapat alam natin na palaging kasama natin si Kristo. At kasama niya tayo sa mga oras na paghihirap na iyon upang mas maging matatag ang ating pananampalataya sa kanya. Ganito ang nangyari sa mga Santo, lalung-lalo na sa Martir ng ating Simbahan, nang ialay nila ang kanilang buhay para sa mga patuloy na paglago ng pananampalataya at pagpapahayag ng Mabuting Balita. At ito ay kanilang ginawa alang-alang sa ating Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo’y iligtas, at muling nabuhay upang tayo ay magkaroon ng bagong pagkakataon na maging mga saksi niya.

Nawa’y tayo ay patuloy na maging matatag sa ating pananampalataya sa Panginoon at pagsunod sa kanyang mga utos.

Reply

Malou Castaneda May 4, 2024 at 6:57 am

PAGNINILAY:
Napakadaling pumunta sa daan ng mundo. Patuloy tayong binobomba ng mga mensahe ng mundo: “Bilhin mo ito, magiging masaya ka”, “Magmumukhang mas bata, mas payat, mas malusog …” Tayo ay sumusuko sa mundo. At mahal tayo ng mundo dahil sa ating pagiging makamundo. Itinuturing tayong mga panatiko kung namumuhay tayo ayon sa Salita ng Diyos, mga pagpapahalaga tulad ng katapatan, pagkabukas-palad, kabaitan, o pagiging mapaglingkod. Ang pagiging katulad ng ating Panginoon ay hahantong sa pakikitungo sa Kanya – kinukutya, pag-uusig, at posibleng pagpatay. Ang mga tagasunod ng Panginoon ay sumusunod sa pamumuno ng Espiritu. Magagawa lamang nating sundin ang patnubay ng Espiritu kapag tayo ay patuloy na pumupunta ng paulit-ulit at maupo sa paanan ng Panginoon, makinig sa Kanyang Salita, at isabuhay ito. Nangangailangan ito ng panalangin, pangako. Hindi ito madali. At matutukso tayong gawin ang madaling paraan. Pero, unti-unti na tayong makakagawa ng pagbabago.

Panginoong Muling Nabuhay, tulungan Mo kaming tanggapin ang aming mga paghihirap bilang tanda ng katapatan sa Iyo. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: