Huwebes, Mayo 2, 2024

May 2, 2024

Paggunita kay San Atanasio, obispo at pantas ng Simbahan

Mga Gawa 15, 7-21
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 10

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

Juan 15, 9-11


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Athanasius, Bishop and Doctor of the Church (White)

Mga Pagbasa mula sa
Huwebes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 15, 7-21

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda: Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang iparangal sa mga Hentil ang Mabuting Balita, at sila nama’y sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na, tulad natin, sila’y tinatanggap niya nang pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila’t sa atin; nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba’t ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan, ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Panginoong Hesus, gayun din naman sila.”

Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga Hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, “Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga Hentil upang sila rin ay maging bayan niya, ayon sa hula ng mga propeta:

‘Pagkatapos nito ay babalik ako,
at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David.
Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho,
upang ang Panginoo’y hanapin ang ibang tao,
ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin.
Gayun ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una.’

“Kaya’t ang pasiya ko’y huwag nating ligaligin ang mga Hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa diyus-diyusan; huwag makikiapid; huwag kakain ng hayop na binigti, at ng dugo. Sapagkat mula pa nang unang panahon, ang Kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing Araw ng Pamamahinga, at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 10

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

o kaya: Aleluya!

Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit;
Panginoo’y papurihan nitong lahat sa daigdig!

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin;
araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin.
Kahit saa’y ipahayag na ang Poon ay dakila,
sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa.

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

“Panginoo’y siyang hari,” sa daigdig ay sabihin,
“sanlibuta’y matatag na, kahit ito ay ugain;
sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin.”

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 9-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayun din naman, iniibig ko kayo; manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig; tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako’y nananatili sa kanyang pag-ibig.

“Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 18, 2022 at 7:46 pm

PAGNINILAY: Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus ay nagdulot sa atin ng katuparan ng pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan. Makikita natin sa Ebanghelyo ang habilin ni Hesus na magmahalan katulad ng pagmamahal ng Diyos Ama sa kanya at katulad ng pagmamahal niya sa mga alagad. Sinasabi natin na ang pinakamahalagang kabutihan ay ang pag-ibig, at dapat nating unawaan na ito ang ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano. Ang pag-ibig ng Diyos ay dakila at walang katapusan kahit sa kabila ng ating mga pagkakasala at pagkukulang sa buhay. Kaya ibinigay sa atin si Hesus upang tayo’y iligtas mula sa kasalanan at gawin pang mas matapat na anak ng Kataas-taasang Diyos.

Makikita natin sa Unang Pagbasa ang pagbubukas ng mga grasya ng Panginoon para sa lahat ng tao. Noon ay umiiral ang isang kontrobersiyal na debate sa pagitan ng mga mananampalataya kung ang mga Hentil ba ay kinakailangang magpatuli bago maging Kristiyano. Itong rito ay pinipilit ng mga Hudyo lalung-lalo ng mga pinuno ng Judaismo dahil sa pananaw na ang kanilang mga kaugalian lamang ang makakapagligtas ng tao. Subalit tumindig sina San Pedro at Santiago at ipinahayag na ang Diyos ay bukas ang loob na tanggapin ang sinumang tao, kahit sila’y Hudyo o Hentil. Ang mga Hudyo ay pinanatili ang rituwal na pagtutuli, subalit ang mga Hentil ay hindi na kinailangang dumaan sa prosesong iyan. Ang naging aral ng Unang Konseho ng Jerusalem ay ang pagpapadama ng pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng tao na ipamalas ang pagmamahal na iyan na higit pa sa mga mahigpit na kaugalian.

Kung mahal natin ang Diyos Ama pati si Hesukristo, nawa’y ipakita natin ang pagmamahalan sa isa’t isa. Ang pag-ibig ay ang buod ng mga aral ni Kristo at pati na rin ang buong Bibliya.

Reply

Malou Castaneda May 2, 2024 at 6:41 am

PAGNINILAY
Ang utos na ibinigay sa atin ni Hesus: “magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo.” Mahal tayo ni Hesus ng walang kondisyon; ngunit ang desisyon na tanggapin o tanggihan ang Kanyang pag-ibig ay ganap na ating desisyon. Maaari nating piliin na huwag manatili sa Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating pagtanggi na mahalin ang iba. Mahirap matutong mahalin ang isang tao ng walang hinihintay na kapalit. Sa parehong paraan, para sa isang komunidad na maging isang mapagmahal na komunidad ay mas mahirap. Ang mga kapangyarihan ng kasalanan, na nakapaloob sa mga komunidad ng tao – sa pamamagitan ng kanilang personal na kawalan ng kapanatagan, inggit, hindi malusog na mga kumpetisyon at poot ay maaaring magtago, nakatago ngunit makapangyarihan. Ang gawain ay nangangailangan ng katapatan at katapangan. Sa pamamagitan lamang ng pananatili sa pag-ibig ni Hesus, sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagsuko sa Kanyang pag-ibig, maaari tayong umasa na magmahal ng walang kundisyon. Ang ating pananatili kay Hesus ay palaging isang gawaing isinasagawa. Manatili nawa tayo sa pag-ibig ng Diyos at sundin ang Kanyang mga utos. Nawa’y magkaroon tayo ng lakas na sundin ang Kanyang utos ng pag-ibig ng walang anumang diskriminasyon. At kung mayroon tayong maging paborito, hayaan itong ang mahihirap at maliliit na
mga tao, mga walang karapatan o pangalan, na mabigyan natin sila ng daan sa katarungan at kagalakan.

Panginoong nabuhay na mag-uli, turuan Mo kaming masayang sumunod sa Iyong mga utos. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: