Lunes, Mayo 27, 2024

May 27, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Ikawalong Linggo sa Karaniwang Panahon
Lunes

Manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, mapasaamin nawa ang kaharian Mo.

Ang Simbahan nawa’y patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap ng ating lipunan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo nawa’y kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sa sarili, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang lahat ng tao nawa’y matagpuan ang karunungan na unahin ang paghahanap sa Kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y mabigyang kasiyahan at kalakasan ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan nawa’y makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa Kaharian ng Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami ay umunlad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 27, 2022 at 1:12 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay nagmula sa unang sulat ni Apostol San Pedro, ang prinsipe ng Simbahan at ulo nito bilang kauna-unahang Santo Papa. Dito ipinahayag ng Apostol ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Patunay na si Hesus na muling nabuhay ay nakamtan niya ang buhay na walang hanggan dahil sa mga tiniis niyang paghihirap, lalong-lalo na nang siya ay nagpakasakit at namatay sa Krus. Gayundin ang hamon ni San Pedro sa atin: tiisin ang mga paghihirap na dumadating sa ating paligid, at maging matatag sa ating pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay katulad ng ginto na pinapasubok sa apoy upang makita na matibay pa rin ang gintong ito. Ganun din sana ang ating pag-uugali kapag dumating ang maraming suliranin sa ating buhay, na patuloy tayong manalig at kumapit sa Panginoon at tiisin natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy nang kabutihan. Sa huli, makakaasa at makakamtan natin ang kaloob niyang buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Ang Ebanghelyo ay isang pag-uusap ni Hesus sa isang mayayamang lalaki. Tinanong itong mamayamang ito kung ano ang dapat niyang gawin upang magkamit ang buhay na walang hanggan. Tumugon si Hesus na gawin niya ang nakasaad sa Sampung Utos/Dekalogo, at sigurado ng lalaki na mula pagkabata niya ay sinundan niya ang mga utos ng Diyos Ama. Subalit nang sabihin ni Hesus na ipamigay niya ang kanyang mga ari-arian sa mga mahihirap at sumunod sa kanya, bigla na lang umalis ang lalaking mayaman dahil nalungkot siya sa nalamang marami siyang mga yaman sa buhay na hindi pwedeng ipagwalang-bahala.

Ang panawagan ng Panginoon na sumunod sa kanyang landas ay sadyang napakahirap sapagkat sino bang taong gustong ipagbenta ang lahat ng mayroon siya? Sa literal na konteksto, ang mga misyonerong nagpaparangal tungkol sa pananampalataya ay talagang iiwanan ang kanilang mga ari-arian upang itugon ang tawag ng Panginoon na maglingkod sa kanya. Ngunit ang tanong ay ninanais ba ni Hesus na ipamigay natin ang lahat nating ari-arian? Kung susuriin natin nang mabuti ang Ebanghelyo, hindi naman sinasabi niya na mali ang pag-aangkin sa mga tinuturing na yaman, sapagkat alam ni Kristo na pinaghirapan niya ng tao upang makagawa ng mabuting kinabukasan hindi lang para sa sarili, kundi para sa ibang kapwang-tao rin. Subalit ang hinihiling lang naman ni Hesus ay sa kabila ng lahat ng ating mga yaman at ari-arian ay dapat mas pahalagahan natin ang ating pananampalataya sa kanya at sa Ama. Hindi dapat maging hadlang ang mga makamundong bagay sa pagkikilala sa Diyos na gumabay sa atin ng mga ito para sa ikauunlad ng tao, komunidad, at lipunan.

Ang mga mayroon tayo ngayon ay lilipas din, subalit ang tunay na kayamanan sa langit ay ang makamit natin ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon at ang kanyang mga Banal sa patuloy na pagsisikap na gumawa ng mga nararapat at mabubuting bagay ayon sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño February 28, 2022 at 9:34 am

Ano ang mga aral at hamon satin ng mga pagbasa ngayong Lunes?

Sa Unang Pagbasa ipinaaalam sa atin na lahat tayo ay daranas ng mga pagsubok sa buhay, susubukin tayo ng mga pangyayari ito kung tayo ay mananatiling sumasampalataya sa Panginoon. Ikaw kapatid, ano ang reaksyon mo sa mga pagsubok na dumarating? Kanino ka tumatakbo? Nanatili ka bang matapat sa Diyos? O ikaw ay nagtatampo o nagagalit sa Diyos? Lalo mo bang nilulubog ang iyong sarili sa kasalanan o ang malala ay nawawala ang pag ibig o tiwala mo sa Diyos?
Kapatid, daraan lamang ito, katulad ng sinabi sa Unang Pagbasa na daranas tayo ng pgsubok sa maikling panahon lamang. Ang nararapat nating gawin ay kumapit tayo kay Hesus, sya ang gawin nating takbuhan, magtiwala tayo na hindi nya tayo pababayaan. Dahil ang nais ni Hesus ay magkaroon tayo ng relasyon sa kanya at lalo pang lumalim ang ating pananamapalataya.
Kapag ang pagsubok ay nalampasan natin hindi bumibitaw sa kany ay may gantimpalang naghihintay.

Ang ebanghelyo ngayon ay paalala sa atin na kahit ikaw ay sumusunod sa mga kautusan ay hindi pa yun sapat. May tungkulin din tayong mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. May tungkulin tayong mamahagi ng ating biyayang natanggap. May tungkulin tayong tumulong sa kapwa ng bukal sa ating mga kalooban. Hindi masama ang maging mayaman, ang masama ay kung mayaman ka na ganid, madamot, mapangmaliit, mataas ang tingin sa sarili at mapamintas. Sa ganong ugali ay mas madali pang makapsok amg kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mayaman.

Reply

Malou Castaneda May 26, 2024 at 5:45 pm

PAGNINILAY
Hinamon ni Hesus ang mayamang binata na ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at ibigay ang pera sa mga mahihirap, ngunit ang lalaki ay umalis na malungkot dahil hindi niya magawang hatiin ang kanyang kayamanan. Maaari nitong ipaalala sa atin ang ating personal na karanasan kapag nahaharap tayo sa isang katulad na problema. Maaaring palagi nating itinuturing ang ating sarili na isang mapagbigay na tao, handang tumulong sa iba na nangangailangan. Gayunpaman, kapag hiniling sa atin na gumawa ng malaking sakripisyo sa pananalapi para sa higit na kabutihan, maaari tayong mag-alinlangan.

Napagtanto natin na, tulad ng mayamang binata, tayo ay maaring masyadong nakadikit sa ating materyal na mga ari-arian. Natatakot tayong bitawan ang ating seguridad at kaginhawahan, kahit na nangangahulugan ito ng pagtulong sa mga mahihirap. Ito ay isang karanasang nagpapakumbaba para sa atin, dahil naisip natin na ang tunay na pagkabukas-palad ay nangangailangan ng higit pa sa pagbibigay ng kung ano ang maginhawa. Natutuhan natin ang kahalagahan ng pag-una sa iba bago ang ating sarili at pagtitiwala sa psgbibigay ng Diyos. Ipinapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung ano ang ating tinataglay, kundi sa pagmamahal at habag na ating ipinapakita sa iba. Nawa’y suriin natin ang ating sariling mga puso at isaalang-alang kung ano ang maaaring pumipigil sa atin sa ganap na pagsuko sa Diyos. Pagsikapan nating unahin ang ating kaugnayan sa Kanya higit sa lahat, na nagtitiwala na ibibigay Niya ang ating mga pangangailangan at patnubay.

Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging bukas-palad sa mga kaloob na ibinigay Mo sa amin. Amen.
***

Reply

Mel Mendoza May 27, 2024 at 1:10 pm

PAGNINILAY:
Sa ating mga napakinggang mga Pagbasa ay patungkol ito sa paglilinang, paglilinis at pagpapanibago at ito ang himig sa Unang Pagbasa. Kadalasan kailangan na pagdaanan ng isang tao ang mga pagsubok upang mahulma at lumabas ang tunay na “attitude”. Kung tunay ang ginagawang pagpapakabuti sa kabila ng mga mahirap na hamon sa buhay lalabas ang tunay na kinang ng pagkatao ng isang nilalang. Ang paglilinis, at ang radikal na pagpapanibago ng buhay ay isang mahabang proseso na minsan gusto na nating sukuan. Wika nga, dahil sa isinilang naman ang tao na likas na mabuti lalabas at lalabas sa nasabing proseso ang tunay na kalikasan nito dahilan na din ang patuloy na gabay ng Banal na Espiritu na bunga din sa mga pakikipagtiis natin sa pagsunod kay Kristo Hesus.

Sa Mabuting Balita, pinaalalahanan tayo na hindi sapat na naging masunurin sa Kautusan at maging mabuti lamang. Ang sagot ng Panginoong Hesus sa katanungan ng mayamang binata ay nalagay ang huli sa sangangdaan ibig sabihin kalahati sa sagot niya ay tama pero sa kabilang banda’y tinatahak naman niya ang pagiging makasarili. Kung sa atin mga sarili ilalagay ang sitwasyon kung tayo ay tinatanong ng ating kapwa sa isang direksyong pupuntahan kinakailangan ang konkretong kasagutan na maghahatid sa nagtanong sa tamang daan ng tutunguhing lugar at ito ang tamang paggabay na tutumbuk sa tamang patutunguhan kumbaga walang patumpik tumpik.

Ang hamon ng Ebanghelyo, hindi sapat na may ginawa kang tama na sarili lamang ang makikinabang o sa sariling kapakanan ang ninanais ng Diyos ay maging mapagkalinga, marunong magbahagi sa kung ano meron tayo at ito ay hindi nalilimitahan lang sa pera o yaman kundi ang malasakit sa kapwa na makakatulong sa ikakalago ng buhay lalo higit sa pananampalataya. Hindi kasalanan na magkaroon sa buhay lalo na kung ito naman ay sadyang pinaghirapan ang ninanais ni Hesus na maging makatarungan sa pamamahagi ng yaman sa mundong ito. Mga kapatid alalahanin na tayo ay mga katiwala lang ng kahit anong bagay sa mundong ito kaya gamitin ang biyayang ito sa pamamagitan ng pagbabalik sa nagkaloob at nagtiwala sa atin. Nawa’y sumaatin palagi ang gabay at ang pagpapatnubay ng Banal na Espiritu ng Diyos.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: