Martes, Mayo 21, 2024

May 21, 2024

Martes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Kristofero Magallanes, pari at martir, at mga kasama, mga martir
o kaya Paggunita kay San Eugenio de Mazenod, Obispo

Santiago 4, 1-10
Salmo 54, 7-8. 9-10a. 10b-11a. 23

Ilagak ang suliranin
sa Diyos na matulungin.

Marcos 9, 30-37


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Seventh Week of Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. Christopher Magallanes, Priest, and Companions, Martyrs (Red)

or Optional Memorial of St. Eugene de Mazenod, Bishop (White)

UNANG PAGBASA
Santiago 4, 1-10

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Mga pinakamamahal, ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba’t ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo, at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi ngunit hindi ninyo makamtan, kaya’t papatay kayo kung kailangan, mapasainyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo’y nagkakagalit at naglalaban-laban, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin — humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Mga taksil! Hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya’t sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo’y walang kabuluhan ang nasasaad sa Kasulatan na, “Napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa espiritung ibinigay niya sa atin, at ayaw niya ng mga kaagaw sa ating pag-ibig.” Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa Kasulatan: “Ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagkumbaba.” Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan! Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabagu-bago ang isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis! palitan ninyo ang pagluha ang inyong halakhakan, at ng kapanglawan ang inyong kagalakan! Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 54, 7-8. 9-10a. 10b-11a. 23

Ilagak ang suliranin
sa Diyos na matulungin.

Wika ko, “Kung ako lamang ay may pakpak,
parang kalapati, ako ay lilipad;
ako ay hahanap ng dakong panatag.
Aking liliparin ang malayong lugar
at doon sa ilang ako mananahan.

Ilagak ang suliranin
sa Diyos na matulungin.

Ako ay hahanap agad ng kanlungan
upang makaiwas sa bagyong daratal.”
Sila ay wasakin, Poon, guluhin mo;
pag-uusap nila’y bayaang malito.

Ilagak ang suliranin
sa Diyos na matulungin.

Yamang karahasan ang nakikita ko,
at sa lungsod nila ay nagkakagulo.
Sa lungsod na puno ng sama’t ligalig,
araw-gabi’y doon sila lumiligid.

Ilagak ang suliranin
sa Diyos na matulungin.

Ilagak sa Poon yaong suliranin
at ikaw ay hindi niya bibiguin,
hindi babayaan ang taong magaling.

Ilagak ang suliranin
sa Diyos na matulungin.

ALELUYA
Galacia 6, 14

Aleluya! Aleluya!
Sa krus ni Kristo dinangal
itong ating pamumuhay
na para sa kanya lamang.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 9, 30-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sina Hesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Hesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya: “Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.” Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya.

At dumating sila sa Capernaum. Nang sila’y nasa bahay na, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad, “Ano ba’ng pinagtatalunan ninyo sa daan?” Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila’y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Hesus, tinawag ang Labindalawa at sinabi, “Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat, at maging lingkod ng lahat.” Tinawag niya ang isang maliit na bata, at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, “Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin; at sinumang tumanggap sa akin — hindi ako ang kanyang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 23, 2020 at 11:53 pm

Pagninilay: Tayong lahat ay mga anak ng ating Kataas-taasang Diyos. Kaya tayo ay tinatawag na maging matapat sa kanyang dakilang kalooban. Ang Unang Pagbasa ay isang paalala sa atin na huwag maging dahilan o ugat ng mga pagkakawatak-watak at paninirang puri sa isang komunidad/lipunan. Mahalaga ang pahayag ni Santiago na tayo’y patuloy na maging matapat sa Diyos at sa kanyang kalooban. Kaya minsa’y kung ano ang itinuturo ng mundo ngayon, kadalasa’y hindi itong tamang gawin. Ito’y mahahalagang paanyaya sa atin na huwag tayong masyadong maimpluwensiya sa lahat ng nauusong bagay sa mundong ito, kundi magkaroon tayo ng isang bukas na loob upang tanggapin pa ang biyaya ng Panginoon. Si Hesus sa Ebanghelyo ay nag-anyaya sa atin kung paano dapat tayong mamuhay. Ito ay isang tugon sa mga argumento ng mga alagad sa isa’t isa kung sino raw ang pinakadakila. Sabi ni Hesus na upang tayo’y maging dakila sa Kaharian ng Diyos, dapat nating tularan ang isang bata, kaya ito’y pinatayo niya sa gitna ng tao. Ang bata na dating itinuturing ng lipunan na mahina ay may kahalagahan pala. Alam po natin na ang isang bata ay susunod sa utos ng kanyang magulang o higit pa dito sa isang utos na ikabubuti hindi lang ng kanyang sarili, kundi para na rin sa ibang tao. Dito makikita natin ang naging buhay ni Kristo nang bagamat siya ay Diyos ay nagkatawang-tao at naging bata sa ilalim ng isang Banal na pamilya, at siya’y nakapiling nina Birheng Maria at San Jose. Kaya ang pagiging “bata” ayon kay Hesus ay isang taong may kababang-loob at pagiging masunurin sa Diyos. Makikita natin sa unang bahagi ng sipi kung paano ipinaalam niya sa ikalawang pagkakataon tungkol sa kanyang Misteryong Paskwal. Ang pag-aalay ni Hesus sa Krus at ang Muling Pagkabuhay ay tanda na handa siyang sumunod sa kalooban ng Ama upang tayo ay matubos mula sa ating mga kasalanan. Kaya ipinakita sa atin na ang tanging paraan upang makamit natin ang kaluwalhatian at buhay na walang hanggan, kailangan nating manalig sa Panginoon at maging mga “childlike” sa kababang-loob at pagkamasunurin.

Reply

Malou Castaneda May 20, 2024 at 8:40 pm

PAGNINILAY
Itinuturo sa atin ni Hesus ang tungkol sa pagpapakumbaba at pagiging lingkod. Sinasabi Niya sa atin na ang pinakadakila sa kaharian ng langit ay yaong naglilingkod sa iba at inuuna ang kanilang mga pangangailangan kaysa sa kanilang sarili. Personal nating nararanasan ang katotohanan ng mensahe ni Hesus sa ating sariling buhay. Maaalala natin ang ilang pagkakataon na ilan sa ating mga kaibigan ay nahihirapan sa mahihirap na sitwasyon, nakakaramdam ng pagod at pagkabalisa, at hindi alam kung ano ang gagawin. Naglaan tayo ng oras upang makasama sila, makinig sa kanilang mga alalahanin, at mag-alok ng ating suporta at gabay. Ang ating kabaitan at pagiging hindi makasarili ay tunay na nakaantig sa kanilang puso. Ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng paglilingkod sa iba ng may pagmamahal at habag. Nalalaman natin na kapag nagpakumbaba tayo at naglingkod ng may tapat na puso, mararanasan natin ang mas malalim na kasiyahan at katuparan. Sa mga sandaling ito ng pagiging walang pag-iimbot mararamdaman natin ang maging pinakamalapit sa Diyos at tunay na unawa sa kahulugan ng pag-ibig.

Habang sinisikap nating isabuhay ang mga turo ng kababaang-loob at pagiging tagapaglingkod, palagi tayong pinapaalalahanan ng halimbawang ipinakita ni Hesus. Mapagpakumbaba Niyang pinaglingkuran ang iba, hinugasan pa nga ang mga paa ng Kanyang mga disipulo, at sa huli ay ibinigay ang Kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Nawa’y magsikap tayong sumunod sa Kanyang mga yapak at mamuhay ng may kababaang-loob at paglilingkod sa kapwa. Sa pamamagitan ng pag-una sa iba at pagpapakita ng kabaitan at pakikiramay, tunay na makakagawa tayo ng pagbabago sa mundo.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming makita Ka sa mga dukha at nagdurusa. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: