Sabado, Abril 6, 2024

April 6, 2024

Sabado sa Walong Araw na Pagdiriwang
ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 13-21
Salmo 117, 1 at 14-15. 16ab-18. 19-21

Pinupuri kita, D’yos ko,
pagkat ako’y dininig mo.

Marcos 16, 9-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday within the Octave of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 4, 13-21

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila’y kasamahan ni Hesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling, na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya’t pinalabas muna sa Sanedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. “Ano ang gagawin natin sa mga taong ito?” tanong nila. “Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kaninuman tungkol sa pangalang ito.” Kaya’t muli nilang ipinatawag sina Pedro, at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Hesus.

Subalit sumagot sina Pedro at Juan, “Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos: ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita’t narinig.” At sila’y binalaan nang lalo pang mahigpit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao’y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1 at 14-15. 16ab-18. 19-21

Pinupuri kita, D’yos ko,
pagkat ako’y dininig mo.

o kaya: Aleluya!

O pasalamatan
ang Panginoong Diyos, pagkat siya’y mabuti;
ang kanyang pag-ibig
ay napakatatag at mananatili.
Dahilan sa Poon
ako’y pinalakas, at ako’y tumatag;
siya, sa buhay ko, ang Tagapagligtas.
Dinggin ang masayang
sigawan sa tolda ng mga hinirang:
“Ang Poon ay siyang lakas na patnubay!

Pinupuri kita, D’yos ko,
pagkat ako’y dininig mo.

Ang lakas ng Poon
ang siyang nagdulot ng ating tagumpay,
sa pakikibaka sa ating kaaway.”
Aking sinasabing
di ako papanaw, mabubuhay ako
upang isalaysay
ang gawa ng Diyos na Panginoon ko.
Pinagdusa ako
at pinarusahan nang labis at labis,
ngunit ang buhay ko’y di niya pinatid.

Pinupuri kita, D’yos ko,
pagkat ako’y dininig mo.

Ang mga pintuan
ng banal na templo’y inyo ngayong buksan,
ako ay papasok,
at itong Panginoo’y papupurihan.
Ito yaong pintong
pasukan ng Poon, ang Panginoong Diyos;
tanging ang matuwid
ang pababayaang doo’y makapasok!
Aking pinupuri
Ikaw, O Poon, yamang pinakinggan,
dininig mo ako’t pinapagtagumpay.

Pinupuri kita, D’yos ko,
pagkat ako’y dininig mo.

ALELUYA
Salmo 117, 24

Aleluya! Aleluya!
Araw ngayong gawa ng D’yos,
magdiwang tayo nang lubos.
Purihin ang Manunubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 16, 9-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Umagang-umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Hesus, siya’y unang napakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Hesus sa babaing ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Hesus, na noo’y nahahapis at umiiyak, at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Hesus at napakita sa kanya.

Siya’y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila ma’y hindi pinaniwalaan.

Pagkatapos, napakita siya sa Labing-isa samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya, at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya’y muling mabuhay. At sinabi ni Hesus sa kanila, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Melba G. De Asis April 27, 2019 at 9:18 am

Hindi naniniwala ang mga pinuno, matatanda at mga eskriba sa mga apostol na sina Pedro at Juan sa ginagawa nilang pagpapagaling lalu na’t sila ay mga pangkaraniwang tao at hindi nakapag-aral at pinigilan pa sila na huwag sasabihin sa mga tao ang kanilang ginawang pagpapagaling. Sa mabuting balita, hindi naniniwala ang mga alagad ni Hesus sa sinasabi ni Maria Magdalena at ng dalawang magbubukid na nakita nila si Hesus na Siya’y buhay. Muling nabuhay ang Pnginòon, at ito ang katunayan na mayroong buhay na walang hanggang pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, pagkatapos ng lahat ng hirap, sakit at pagdurusa may magandang pangako ang Panginoon. Amen!

Reply

Reynald Perez April 18, 2022 at 8:12 am

PAGNINILAY: Ang Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay nag-aaliw sa ating mga hinagpis, nagmumulat sa ating mga puso’t kaisipan, at nagpapatibay ng ating pananampalataya upang mas manaig ito kaysa ating mga pag-aalinlangan. Narinig natin sa Ebanghelyo ang pagsalaysay ni San Marcos tungkol sa Pagkabuhay ni Hesus.

Sa mga 4 na Ebanghelista, si San Marcos ang pinakaunang nagsulat tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kung babalikan natin ang kanyang naratibo tungkol sa Muling Pagkabuhay, ito’y pinalawak pa ayon sa mga perspektibo nina San Mateo, San Lucas, at San Juan. Binanggit dito ni San Marcos ang pagpapakita ni Kristo kay Sta. Maria Magdalena malapit sa kanyang libingan (Cf. Juan 20:11-18), na siya namang Ebanghelyo natin noong nakaraang Martes. At binanggit din ng Ebanghelista ang pagpapakita ng Panginoon sa dalawang alagad na papuntang Emaus (Cf. Lucas 24:13-35), na siya namang Ebanghelyo natin noong nakaraang Miyerkules. Mula sa dalawang pagpapakita ni Kristo matapos siyang muling mabuhay, natunghayan natin kung paano niyang inaaliw ang umiiyak na Maria Magdalena nang tinawagan niya ang pangalan nito. At natunghayan din natin kung paanong namulat ang dalawang alagad sa Emaus sa pagkilala nila sa kanya matapos niyang inihati ang tinapay at binahagi sa kanila. Sa kabila ng kagalakang natanggap ng mga tauhang iyon, isinasaad din ni San Marcos ang tugon ng mga Apostol, na hindi sila agad naniniwala. Kaya nang nagpakita si Hesus sa kanila na siya’y muling nabuhay, pinagwikaan nila sila dahil sa kanilang pag-aalinlangan. Subalit kahit sila pa ang nag-alinlangan, sila’y pinahayo ni Hesus na gawing kanyang mga alagad ang lahat ng mga bansa. Alam ni Kristo na bago pa man siya bumalik sa Diyos nating Ama, ang kanyang mga Apostol ay magpapatuloy ng kanyang ginawa.

At narinig natin sa Unang Pagbasa ang katatagan ng pananamapalataya nina San Pedro at San Juan sa gitna ng mga pinuno ng Hudyong bumibintang sa kanya. Walang magagawa ang mga punong saserdote, eskriba, matatanda ng bayan, Pariseo, at Saduseo laban sa 2 Apostol. Kaya pinagbantaan nila sina Pedro at Juan na huwag nang magsalita tungkol kay Hesus. Subalit binalewala ito ni Pedro sapagkat hindi sila titigil na ipahayag ang kanilang narinig at nasaksihan tungkol sa Kamatayan at Muling Pagkabuhay ni Hesus. At makikita rin natin na ganito rin ang ating Inang Simbahan na sa kabila ng mga krisis, pagsubok, at pag-uusig na kanyang narasanan, siya’y naging matatag dahil sa pangakongwalang mananaig na kahit anong hakbang laban sa Nobya ni Kristo. At ang pagpapatibay ng Simbahan hanggang ngayon ay isang tanda na tunay ngang buhay ang Panginoon sa bawat mananampalataya.

Kaya nawa’y ipadama natin sa ibang tao na ang ating Diyos ay buhay na buhay talaga, at nais manatiling buhay sa pamamagitan ng paggawa ng katuwiran at kabutihan.

Reply

ferdy baetiong pariño April 23, 2022 at 10:23 am

Sinabi ni Hesus sa kanila, “Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang Mabuting Balita”

Ang Unang Pagbasa at ang Ebanghelyo ngayon ay iisa ang mensaheng ipinahahatid sa atin. Na tayo ay inaanyayahan ni Hesus na maging bahagi ng pagpapalganap ng Mabuting Balita. Oo tayo ay hindi mga apostol o mga pari subalit tayo ay may tungkulin din na magpalaganap ng Salita ng Diyos at ng Mabuting Balita. Papaano?

Halos ang lahat ngayon ay nakatutok sa mga gadgets at social media, maaari mong gamitin ang teknolohiya upang makatulong sa pagbabahagi ng Mabuting Balita. Nariyan ang facebook, youtube, tiktok, instagram o Twitter. Kung nakukuha nating magshare ng ating magagandang larawan ng ating muka, katawan o ari arian ay mas dapat na ang Mabuting Balita ay hindi natin ikahiyang ipost.

Maari din namang magpatotoo tayo sa ating mga nakakausap, sa loob ng ating pamilya, kamag anak, mga kaibigan o kahit pa estranghero ay maaari nating bahaginan ng Mabuting Balita.

Tulungan natin ang Mabuting Pastol sa paghahanap ng tupang naliligaw ng landas at yakagin natin patungo kay Hesus.

Reply

Malou Castaneda April 5, 2024 at 11:03 pm

PAGNINILAY
Ipinangangaral natin si Hesus at ang Kanyang Salita hindi sa pamamagitan ng ating mga salita, kahit na marahil sa pamamagitan ng ating gawa, ngunit higit pa sa malinaw na kalidad ng ating buhay. Minsan kung ano tayo ay napakaingay na hindi marinig ng mga tao ang ating sinasabi. Kadalasan, tulad ng mga alagad, pinanghahawakan natin ang ating kalungkutan at negatibong damdamin, anupat ayaw nating maniwala. Sinaway ni Hesus ang labing-isa dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Nasaan ang katigasan ng ulo at katigasan ng puso sa ating buhay na pumipigil sa atin na ibigay ang ating sarili nang higit pa sa pananampalataya sa Kanya?

Panginoong Nabuhay na Mag-uli, tulungan Mo kaming buong tapang na sabihin ang Iyong Pangalan, ikalat ang Mabuting Balita, hindi pekeng balita at mamuhay na nagpapahayag ng Iyong Ebanghelyo. Amen.
***

Reply

Joshua S. Valdoz April 6, 2024 at 11:13 am

REFLECTION:
Ipinangangaral natin si Hesus at ang Kanyang Salita hindi sa pamamagitan ng ating mga salita, kahit na marahil sa pamamagitan ng ating gawa, ngunit higit pa sa malinaw na kalidad ng ating buhay. Minsan kung ano tayo ay napakaingay na hindi marinig ng mga tao ang ating sinasabi. Kadalasan, tulad ng mga alagad, pinanghahawakan natin ang ating kalungkutan at negatibong damdamin, anupat ayaw nating maniwala. Sinaway ni Hesus ang labing-isa dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Nasaan ang katigasan ng ulo at katigasan ng puso sa ating buhay na pumipigil sa atin na ibigay ang ating sarili nang higit pa sa pananampalataya sa Kanya?

PRAYER: Panginoong Nabuhay na Mag-uli, tulungan Mo kaming buong tapang na sabihin ang Iyong Pangalan, ikalat ang Mabuting Balita, hindi pekeng balita at mamuhay na nagpapahayag ng Iyong Ebanghelyo. Amen.

Reply

Rex Barbosa April 6, 2024 at 11:52 pm

ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON
ayon kay San Marcos 16, 9-15

PAGNINILAY / ARAL ng Ebanghelyo

Sa Ebanghelyo tinuturuan tayong manalangin. Pagsumikapan na maganap sa lahat ng mananampalataya na isa-buhay ang mga kaloob ng Banal na Espiritu, upang tayo ay mabigyan ng kakahayang tahakin ang landas ng buhay ng may pananampalataya at katapatan sa Diyos.

Tulad ng kanyang mga alagad ang mga mananampalataya ngayon ay naging sugo at saksi ni Kristo sa kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, ginawa tayong misyonero ni Hesus na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa sa lahat ng mga bansa. Lahat ng mananampalataya ay binigyan ng tungkulin upang maging tagapagbalita ng mabuting balita ni HesuKristo, ang tanging tagapagligtas ng mundo.

Hindi tayo nag-iisa sa gawaing ito, sapagkat kasakasama natin ang Banal na Espiritu.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: