Miyerkules, Hulyo 26, 2023

July 26, 2023

Paggunita kina San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng Mahal na Birheng Maria

Exodo 16, 1-5. 9-15
Salmo 77, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Mateo 13, 1-9


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Sts. Joachim and Anne, Parents of the Blessed Virgin Mary (White)

Mga Pagbasa mula sa
Miyerkules ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Exodo 16, 1-5. 9-15

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita, at ikalabinlima ng ikalawang buwan nang sila’y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita’y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, “Mabuti pa sana’y pinatay na kami ng Panginoon sa Egipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom.”

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito’y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ikaanim na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda.”

Sinabi ni Moises kay Aaron, “Ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo.” Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon, sa gawi ng disyerto, at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, “Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip-silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayo’y malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos.”

Nang magtakip-silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa’y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animo’y pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, “Ano kaya ito?”

Sinabi ni Moises, “Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 77, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Tinitikis nilang kusa, sinusubok nila ang Diyos,
ang hiningi ay pagkaing gustung-gusto nilang lubos.
Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito:
“Sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo?”

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Gayun pa man, itong Diyos nag-utos sa kalangitan,
at ang mga pinto nito’y agad-agad na nabuksan.
Bunga nito, ang pagkai’y bumuhos na parang ulan,
ang pagkain nilang manna, sa kanila’y ibinigay.

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Ang kaloob na pagkai’y pagkain ng mga anghel,
hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating.
Yaong ihip ng amihan, ay siya rin ang nag-utos,
sa taglay na lakas niya’y dumating ang hanging timog.

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

Ang pagkain nilang karne’y masaganang dumarating,
makapal na mga ibon na sindami ng buhangin.
Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak,
sa palibot niyong tolda’y doon nila tinatanggap.

Panginoon ang nagbigay
ng pagkaing bumubuhay.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Salita ng D’yos ang buto
na tanim ni Hesukristo
upang tumubo sa tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 1-9

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noon ding araw na iyon, si Hesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga.

“May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasa’y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan; lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 19, 2021 at 6:49 pm

PAGNINILAY: Dalawang pinakamahalagang bahagi mayroon ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya: (1) Ang Pagpapahayag ng Salita ng Diyos, at (2) Ang Pagdiriwang sa Huling Hapunan.

Sa Pagpapahayag ng Salita ng Diyos, tayong lahat ay inaanyayahan na buksan ang ating 2 tainga upang mabuo ang puso na makikinig at magninilay sa mensahe ng Diyos na ipinapahayag sa kanyang Banal na Kasulatan. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang Talinghaga ni Hesus ukol sa Manghahasik. Sinasabi na itinanim ng manghahasik sa 4 na lugar ang mga binhi, at sa Biyernes ay maririnig natin ang paliwanag ni Hesus ukol sa talinghaga. Ngunit alam natin na ang talinghagang ito ay tungkol sa ating tugon sa Salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin tuwing tayo’y nakikinig, upang mabuksan ang aming puso na makinig at maisabuhay ang kanyang Banal na Salita.

Sa Pagdiriwang ng Huling Hapunan, tayo ay nakikibahagi sa pagliligtas ng Diyos na ginugunita sa pagsasalo at pakikinabang sa Katawan at Dugo ni Kristo. Ang Unang Pagbasa ay ang pag-ulan ng Diyos ng manna mula langit upang itugon ang kagutuman ng mga Israelita. Nagtaka sila kung ano ang tuklap na itsura na nakikita sa sahig, na tugon naman ni Moises ay ang pagkaing ibinigay sa kanila ng Panginoon upang sila ay makakain at mabusog. Isa ito sa mga pangyayaring naglalarawan kay Hesus bilang Tinapay ng Buhay, at kung tayo ay makikibahagi sa kanya ay hindi kailanma’y mamamatay, ngunit mabubuhay para sa walang hanggan. Sa bawat Misa ay naroon ni Kristo, kaya ang pagtanggap natin sa kanya sa Banal na Komunyon ay nais niyang manatili sa ating mga puso’t isipan upang siya ay maghari sa aming buhay.

Tayo ay binubusog ni Kristo sa Banal na Eukaristiya sa pamamagitan ng kanyang Salita & ng kanyang Katawan. Ang hamon sa atin ay maging mapagbigay ng buhay para sa ibang tao sa ating pakikinig at pagsasabuhay ng Salita & sa pagbabahagi sa Misteryo ng Banal na Katawan at Dugo ni Kristo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 21, 2021 at 9:44 am

Ang ating ebanghelyo ngayon ay may kinalaman sa ating pagbabasa o pakikinig ng mabuting balita o pgadalo sa banal na misa. May mga taong pgaklabas pa lamang simbahan ay nakakagawa na agad ng kasalanan halimbawa ay natapakan ang paa at nagalit, may nakaaway sa kalye na nakagitgitan ng sasakyan o kaya ay namintas agad, ito ay halimbawa ng binhi na nalaglag sa kabatuhan. Mayroon namang nagsimba ng Linggo at mierkules pa lamang ay bumalik na naman sa masamang gawi ito ay halimbawa ng binhi na nalaglag sa dawagan, timubo ngunit madali ding namatay. Mayroon namang nagsimba at ninamnam ang mabuting balita, isinakatuparan ang aral na natutunan sa misa, sinunod ang kalooban ng Diyos, nagsisi sa mga nagawang kasalanan, humingi ng kapatawaran at nagsisikap na talikuran na ang kasamaan, ito naman ang mga binhi na nahulog sa matabang lupa na binabanggit mi Hesus sa ebanghelyo. Kay ngayon mga kapatid, suriin mo ang inyong sarili, kayo ba anong klaseng binhi nahulog?

Reply

Len Hallare July 26, 2023 at 8:37 am

sa unang pagbasa ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga Israelita sa bawat reklamo nila naririnig ng Diyos ang kanilang mga hinaing.hindi nya pinabayaan na magutom sila halos araw-araw ay meron pagpapala silang matatanggap at sa pagsapit ng ika 6 na araw doble ang kanilang pupuluting pagpapala.Ramdam ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw ang gusto nya lng naman ay malaman nila na si Yahweh ang kanilang Diyos.Sa panahon na tayo ay nawawalan ng pag-asa sa buhay wag tayo matakot hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya naghihintay lng sya sa atin na tawagin natin sya naririnig nya tayo sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng pagkaing bumubuhay sa atin. Sa ating ebanghelyo nangaral si Hesus sa maraming tao sa pamamagitan ng pa talinghaga dito nya napapahayag ang nais nya sabihin. Meron 4 na binhi ang inihasik ng magsasaka sa ibat-ibang lugar. May binhi nalaglag sa tabi ng daan,may binhi nalaglag sa matabang lupa,mga binhing nalaglag sa matitinik na halaman at binhing nahasik sa matabang lupa. ibat ibang lugar ang tinubuan ng mga binhi at ibat iba dn ang naging pagsibol nito. halos yung iba ay hindi kagandahan, matinik, mababaw at sobrang sagana ang naging bunga.Tayo bilang mga nakikinig sa Salita ng Diyos anong uri ng binhi ang tumutubo sa ating mga puso?Patuloy ba tayo lumalago kapag hindi tayo nakakaranas ng mga pagsubok o kapag may mga suliranin tayo sa ating buhay saan natin nakikita ang ating mga sarili sa mga nahasik na binhi. Patuloy tayo makinig at buksan ang ating mga puso sa tuwing nagbabasa at naririnig natin ang tinig ng Diyos na nagungusap sa atin.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: