Huwebes, Hulyo 27, 2023

July 27, 2023

Huwebes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 19, 1-2. 9-11. 16-20b
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

Mateo 13, 10-17


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Exodo 19, 1-2. 9-11. 16-20b

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Ang mga Israelita’y nakarating sa ilang ng Sinai noon ikatlong buwan nang umalis sila sa Egipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok.

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang naririnig ng mga tao upang sila’y maniwala sa iyo habang panahon.”

At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasiya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa makalawa, sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa Bundok ng Sinai para makita ng mga tao.”

Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at sala-salabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang Bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailanlang ang lisak, tulad ng usok ng isang pugon, at ang mga tao’y pinagharian ng takot. Palakas nang palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng Bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

Pinupuri ka namin, Panginoon; Diyos ng aming mga ninuno;
karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman.
Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan,
nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman.

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan;
lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka, na nakaluklok sa maringal mong trono,
karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin,
nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay.
Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman.

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka sa buong sangkalangitan;
karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 10-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Hesus: “Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?” Sumagot siya, “Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa.

Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi:
‘Makinig man kayo nang makinig, hindi kayo makauunawa,
at tumingin man kayo nang tumingin, hindi kayo makakikita.
Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito;
mahirap makarinig ang kanilang mga tainga,
at ipinikit nila ang kanilang mga mata.
Kung di gayun, disin sana’y nakakita ang kanilang mga mata,
nakarinig ang kanilang mga tainga,
nakaunawa ang kanilang mga isip,
at nagbalik-loob sa akin,
at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon.’ Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga! Sinasabi ko sa inyo: maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

jecileto c vadilles July 24, 2023 at 12:43 pm

Mateo 13, 10-17
Reflection: Sa ating ebanghelyo, ipinakita ni Jesus ang malaking pagkakaiba ng mga disipulo sa iba pang mga taga Israel, kabilang na ang mga matatalino at edukadong lider ng relihiyon. Ang mga tao ay hindi nabigyan ng kaalaman tungkol sa mga dakilang hiwaga ng kaharian ng langit. Ibinigay sa mga disipulo ang mga lihim na iyon (Mateo 13:10–16). Ang pinakadakila sa mga hiwagang iyon ay si Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos sa lupa, na magdadala ng kaharian ng langit.
Nais ni Cristo na maunawaan ng mga disipulo kung gaano kalaki ang kaloob na ibinigay sa kanila. Maraming propeta at mabubuting tao sa buong mahabang kasaysayan ng Israel ang nananabik na makita, marinig, at maunawaan. Ang nakikita, naririnig, at nauunawaan ngayon ng mga disipulo ni Jesus. Ang alam lamang ng mga propeta na, sa pamamagitan ng Diyos, isinulat nila ang tungkol sa isang bagay na dakila na darating sa hinaharap ng Israel. Alam nila na isinulat nila, sa ilalim ng inspirasyon mula sa Diyos, ang tungkol sa isang bagay na dakila na magdudulot ng pagpapala sa mga bansang Gentil, gayundin. Hindi nila lubos na malalaman kung ano ito (Mga Hebreo 11:39–40).
Kaya, in our life mga kapanalig, hinahamon tayo sa ebanghelyo ngayon to accept Jesus in our life. Ang pinakadakilang hiwaga na ibinigay ng Ama sa langit sa atin, at iyon walang iba kundi si Jesus. “For God so loved the world, that He gave His only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.” The disciples, greatly blessed, they were contented and believe the message from Jesus they learned the secret first. This is the good news for us today. Alam n’yo, sabi nila ‘yung luxury daw, in life noh, ‘yong may bahay, pera, sasakyan at lupa ka… basta ganyan… You know, what? The most luxuries thing that ever happened in our entire life… is the PEACE WITH JESUS – yan ang pinaka hindi mabibili ng pera kahit kailan. Pero it something super, duper valuable and super, duper important and no amount of money can buy that, ‘yung kapayapaan sa puso at isipan na kasama si Jesus.’ Ito ang hindi nakikitang sekreto ng mga Israel.
So, I think, instead of putting all our energies to be happy… let’s just try to be with Jesus and let go all things that are out of control and focus in protecting that saved space in your heart at ‘yun ang kapayapaan na mayron ka.’ Kaya, ‘wag mong bitiwan si Jesus na nagmamahal sa iyo, para manatili ang kapayapaan sa iyong buhay at sa pamilya. Because I believe only Jesus can squeeze the thirst of human heart. Amen.

Reply

Reynald David Perez July 25, 2023 at 9:27 pm

PAGNINILAY: Ang Ika-13 kabanata ng Ebanghelyo ni San Mateo ay nagsasalaysay sa mga talinghaga ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa New American Bible (ang bersyon ng Bibliya ng mga Pagbasa sa Misang Ingles) tungkol sa Mateo 13:3, ang salitang “parable” (Ingles na salin ng “talinghaga”) ay nagmula sa salitang Griyego na ‘parabola,’ na nangangahulugang “a wide variety of literary forms such as axioms, proverbs, similitudes, and allegories.” Ito’y isang malaking uri ng panitikan na nagsasalaysay sa mga pangyayari gamit ang mga simili, metapora, kawikaan, idyoma, at iba pang mga literatura na madalas ginagamit sa paglalarawan o paghahambing. Ayon sa Ebanghelyo ngayon (Mateo 13:10-17), matapos isalaysay sa maraming tao ang Talinghaga tungkol sa Manghahasik na nagtanim ng mga binhi sa 4 na uri ng lupa, tinanong ng mga alagad kung bakit sa pamamagitan ng mga parabula nagsasalita ang kanilang Panginoon, at hindi direkta ang pagpapaliwanag. At narinig nga natin ang tugon ni Hesus na ang paghahayag ng kaalaman tungkol sa Kaharian ng Diyos ay natanggap na nila, subalit hindi naman matanggap ng iba sapagkat ang kanilang mga mata’t tainga ay sarado. Kaya tila nga ba’y katuparan sa pahayag ni Propeta Isaias (6:9-10) sa pagsara ng mga tao sa mensahe ng Diyos, at gayun na nga ang pagbabanta at minsan pa nga’y pag-uusig at pagpapatay sa mga sinugong propeta ng Diyos. Sa kabila nito, sinabi ni Kristo na mapalad ang mga mata’t tainga ng kanyang mga alagad na nakikita, nakikinig, at nangangakong tuparin ito, sapagkat ang mga matutuwid ay naghangad na makita at marinig ang Paghahari ng Diyos, subalit hindi pa ito nagaganap noong sila’y nabubuhay sa kani-kanilang sariling kapanahunan. Kaya nga sinabi ni Hesus sa Aleluya verse ngayon (Mateo 11:25), na ang mga misteryo ng Kaharian ng Diyos ay ipinahayag hindi sa mga marurunog at matatalino, kundi sa mga mapagkumbaba at munting pamumuhay katulad ng isang bata. Tila kinakailangan pang gamitin ni Hesus ang mga talinghaga upang ilarawan sa mga tao at isakatotohanan ang tunay na estado ng Diyos Ama, nang hindi sila’y mawaglit o maligaw ng landas.

Maraming pagkakataon ang inilalaan ng Panginoong Diyos upang ipahayag ang kanyang sarili sa mga tao, sa mga malalaking ganap man o mga maliliit na pangkaraniwang gawain. Narinig natin sa Unang Pagbasa kung paanong nagpakita siya kay Moises sa Bundok na Sinai at nangusap sa kanya tungkol sa planong pag-uukit ng tipan upang kilalanin ng bayang Israel inilikas mula sa Egipto ang Diyos, at sila ay maging bayan niya. Kaya ang kadakilaan ng Diyos ay kasinglakas ng kidlat, at narinig ang pag-ihip ng trumpeta bilang gabay sa mga tao na ginabayan ni Moises patuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Lupang Pangako, at pagkatapos nito ay ang pag-akyat nga nito sa bundok upang kausapin ang Panginoon. Kaya nga ang panawagan sa atin ay makinig, magnilay, at matapat na sundin ang kalooban ng Diyos para sa ating ikabubuti. Hayaan natin na siya at ang kanyang Salita ang maghari upang mas kilalanin natin ang kanyang Paghahari dito sa lupa at para nang sa paghahangad sa muling pagpaparito nito sa katapusan ng panahon.

Reply

Jose M. Javier July 27, 2023 at 4:35 am

It reveals that God is coming on the third so that the people may hear when I speak to you and also may believe you forever. This event was to cause the people to always listen to Moses. Moses is God’s authorized representative, declaring the very words of God. Moses was to never be ignored or rejected.
The lesson here is that meeting with God requires personal preparation. It means seeking Him with an undivided heart and mind. It means not allowing anything else, no matter how blessed or wonderful it may be, to distract us from preparing to hear from God.
For Gospel today:
Sinasabi na ang talinghaga ay isang panlupang kuwento na may makalangit na kahulugan. Madalas na gumamit ang Panginoong Hesus ng mga talinghaga bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng malalim at makalangit na katotohanan. Ang mga kuwento ay mas madaling matandaan at ang mga tauhan ay madaling makilala at mayaman ito sa kahulugan. Ang Talinghaga ay karaniwang ginagamit ng mga Hudyo sa pagtuturo. Sa isang punto ng ministeryo ni Hesus, gumamit Siya ng maraming mga paghahalintulad ng mga pangkaraniwang bagay sa kanyang pagtuturo na pamilyar sa lahat ng tao gaya ng asin, tinapay, tupa at iba pa na ang kahulugan ay napakalinaw. May yugto naman ng Kanyang ministeryo na nagumpisa Siyang magturo sa pamamagitan lamang ng mga talinghaga.

Ang katanungan ay ito: Bakit minabuti ni Hesus na magturo sa pamamagitan ng mga talinghaga sa halip na direktang ituro ang nais Niyang malaman ng mga tao? Ang halimbawa nito ay ang talinghaga tungkol sa binhi at mga uri ng lupa. Bago Niya ipaliwanag ang talinghaga, inihiwalay ni Hesus ang mga alagad sa mga tao. “At nagsilapit ang mga alagad, at sinabi nila sa kaniya, Bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, Sa inyo’y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapuwa’t hindi ipinagkaloob sa kanila. Sapagka’t sinomang mayroon ay bibigyan, at siya’y magkakaroon ng sagana: nguni’t sinomang wala, pati ng nasa kaniya ay aalisin sa kaniya. Kaya’t sila’y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga; sapagka’t nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias, na sinasabi, Sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anomang paraa’y hindi ninyo mapaguunawa; At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anomang paraa’y hindi ninyo mamamalas: Sapagka’t kumapal ang puso ng bayang ito, At mahirap na mangakarinig ang kanilang mga tainga, At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata; Baka sila’y mangakakita ng kanilang mga mata, At mangakarinig ng kanilang mga tainga, At mangakaunawa ng kanilang puso, At muling mangagbalik loob, At sila’y aking pagalingin. Datapuwa’t mapapalad ang inyong mga mata, sapagka’t nangakakakita; at ang iyong mga tainga, sapagka’t nangakakarinig. Sapagka’t katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita, at hindi nila nakita; at marinig ang inyong naririnig, at hindi nila narinig” (Mateo 13:10-17).

Mula sa puntong ito ng ministreyo ni Hesus sa lupa, nagturo na siya sa pamamagitan ng mga talinghaga at ipinaliwanag lamang Niya ang mga iyon sa Kanyang mga alagad. Ngunit ang mga patuloy na tumatanggi sa Kanyang mensahe ay naiwan sa kanilang espiritwal na kabulagan at nangapa sila sa kahulugan ng mga iyon. Sinabi ni Hesus ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga taong binigyan ng “tainga upang makarinig” at ng mga taong nanatili sa kanilang kawalan ng pananampalataya – nakikinig ngunit hindi nakakaunawa at “laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan” (2 Timoteo 3:7). Binigyan ang mga alagad ng kaloob ng pangunawang espiritwal upang sa pamamagitan noon ay kanilang maunawaan ng malinaw ang itinuturo ng Espiritu Santo. Dahil tumanggap sila ng katotohanan mula kay Hesus, ang mga alagad ay binigyan pa ng mas maraming katotohanan. Ganito rin ang nangyayari sa kasalukuyan sa mga mananampalatayang binigyan ng kaloob ng Banal na Espiritu na Siyang gumagabay sa kanila sa lahat ng katotohanan (Juan 16:13). Binuksan Niya ang ating mga mata sa liwanag ng katotohanan at ang ating tainga sa mga matamis na salita tungkol sa buhay na walang hanggan.

Alam ng ating Panginoong Hesus na ang katotohanan ay hindi laging maganda sa pandinig. Simple lang ang dahilan, may mga taong wala talagang interes o di kaya’y walang pagpapahalaga sa mga malalim na katotohan tungkol sa Diyos. Kaya bakit nga ba Siya nagtuturo gamit ang mga talinghaga? Para sa mga tunay na may pagkauhaw sa Diyos, ang talinghaga ay isang epektibo at madaling maalalang paraan sa pagpapaliwanag ng mga katuruan tungkol sa Diyos. Ang mga talinghaga ng ating Panginoong Hesus ay naglalaman ng napakaraming katotohanan sa maiksing mga pananalita, at ang Kanyang mga talinghaga ay mayaman sa imahinasyon at hindi madaling makalimutan. Kaya nga, ang talinghaga ay isang pagpapala sa mga nagnanais na matuto. Ngunit sa mga taong may matigas na puso at tainga na makupad sa pakikinig, ang talinghaga ay isa ring deklarasyon ng paghatol ng Diyos.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: