Biyernes, Hulyo 28, 2023

July 28, 2023

Biyernes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 20, 1-17
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Panginoon, iyong taglay
ang Salitang bumubuhay.

Mateo 13, 18-23


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Exodo 20, 1-17

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos: “Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egipto at humango sa inyo sa pagkaalipin.

Huwag kayong magkakaroon ng ibang diyos, maliban sa akin.

Huwag kayong magkakaroon ng diyus-diyosan o kaya’y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga diyus-diyusang iyan sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan.

Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito nang walang kabuluhan.

Italaga ninyo sa akin ang Araw ng Pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay Araw ng Pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo: kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sinumang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito; namahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin.

Igalang ninyo ang inyong ama’t ina. Sa gayo’y mabubuhay kayo nang matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo.

Huwag kayong papatay.

Huwag kayong mangangalunya.

Huwag kayong magnanakaw.

Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa.

Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa: ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Panginoon, iyong taglay
ang Salitang bumubuhay.

Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang,
ito’y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay;
yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan,
nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan.

Panginoon, iyong taglay
ang Salitang bumubuhay.

Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos,
liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod;
ito’y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos,
pang-unawa ng isipan yaong bungang idudulot.

Panginoon, iyong taglay
ang Salitang bumubuhay.

Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti,
isang banal na tungkulin na iiral na parati;
pati mga hatol niya’y matuwid na kahatulan,
kapag siya ang humatol, ang pasiya ay pantay-pantay.

Panginoon, iyong taglay
ang Salitang bumubuhay.

Ito’y higit pa sa ginto, na maraming nagnanais.
Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit;
matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis,
kahit anong pulot ito na dalisay at malinis.

Panginoon, iyong taglay
ang Salitang bumubuhay.

ALELUYA
Lucas 8, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang Salitang mula sa D’yos
kapag isinasaloob
ay mamumunga nang lubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 18-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng Salita tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang Masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng Salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kaya’t hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa Salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng Salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang Salita’y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya’t hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng Salita at nakauunawa nito. Sila’y namumunga: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpu.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 20, 2021 at 12:19 pm

PAGNINILAY: Ang Diyos ay gumagawa ng kabutihan sa atin. Kaya ang inaatasan sa atin ay maging matapat sa kanya at maging masunurin sa kanyang mga utos. Ibinigay niya ngayon sa Unang Pagbasa ang Sampung Utos (Dekalogo) kay Moises sa Bundok ng Sinai. Ito’y matapos ang mga Israelita ay nailikas mula sa Egipto, at sila’y naglalakbay sa disyerto patungo sa Lupang Pangako. Apatnapu’t araw nanatili si Moises habang nagninilay at nangungusap sa Diyos. At narinig nga natin ang pagbibigay ng Kautusan kay Moises. Ito’y tanda ng tipan na iuukit ng Diyos upang ihubog ang tao bilang kanyang bayan, at makilala ng mga Israelita na siya ang Diyos nila.

Sa mga nagdaang siglo matapos ang pagbibigay ng Kautusan, 613 ang nilikha ng mga Hudyo, na parang nalimutan na nila kung ano ang pinakamahalagang utos. Kaya pinaalala muli ito ni Hesus na isang dakilang utos ang mabubuod sa Sampung Utos: (1) ang pagmamahal sa Diyos at (2) pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Kung mahal natin ang Diyos, ginagalang natin siya, lalung-lalo na sa pagmamahal sa kapwa. Kung mahal natin ang kapwa natin, dapat kabutihan ang siyang maging tugon natin. At alalahanin natin na ang mabuting pagmamahal sa kapwa ay mangyayari kung mahal natin ang ating sarili at aalagaan natin ang ating sariling buhay na ipinagkaloob ng Diyos noong tayo ay isilang.

Ang mga binhing itinanim sa tabi ng daan ay sumasagisag sa mga taong nakikinig sa salita ng Panginoon, ngunit wala talagang balak makinig dahil hindi masyadong nauunawaan ito. Mayroong realidad na may mga taong ayaw paniwalaan na may Diyos na maawaain at mahabagin, Ang mga binhing itinanim naman sa bato ay sumasagisag sa mga taong nakikinig sa salita at masayang tinatanggap ito, ngunit kapag dumating ang mga kapighatian at pagsubok, biglang liliit ang pananampalataya. Minsan sa buhay natin ay marami tayong mga problemang nais nating masolusyonan, pero minsan inaakala nating hindi natin kailangan ng Diyos upang tulungan at gabayan tayo.

Ang mga binhing itinanim naman sa dawagan ay sumasagisag sa mga taong nakikinig sa salita ngunit hindi kayang panindigan ito sapagkat maraming mga ari-arian ang nagpapasaya sa kanila. Inaakala ng karamihang tao na kapag sinabi ni Hesus na ibenta ang lahat ng kayamanan ay literal na ibenta ang lahat. Minsan kailangan nating unawain ang kahulugan ng pagiging “espiritually poor” na sa kabila ng lahat ng ating inabot na tagumpay ay dapat may kababang-loob pa rin tayo na gumawa ng kabutihan sa ibang tao, lalung-lalo na sa mga nangangailangan. At sa huli, ang mga binhing itinanim sa matabang lupa ay siyang tunay mga taong nakikinig sa salita at isinasabuhay ito, nang sa ganyon sila’y makapagmunga ng 30, 60, at higit sa 100 binhi.

Sa ating buhay pang-Kristiyano, kailangan nating magmunga nang masagana sa ating pagsasabuhay ng pananampalataya. Kung tayo’y magiging mga binhi sa matabang lupa, kailangan nating dinggin ang salita ng Diyos at ipagmasdan ang mga aral nito sa ating araw-araw na pamumuhay sa paggawa ng tama at mabuti. Kung tayo’y pinagpapala niya araw-araw, nawa’y tayo rin ay maging mga saksi niya sa pagpapahayag ng kanyang mga mensahe ng pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan, na siyang bumubuo sa Mabuting Balita tungkol sa kanyang Paghahari.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 23, 2021 at 9:31 am

Aminin man natin o hindi, kapag bagong labas tayo ng simbahan ay para bang ambait natin at nangangako sa sarili na hindi na muli gagawa ng kasamaan, pero makalipas ang ilang oras o araw bumabalik na nman tayo sa dating ugali. Yan ang pagsikapan natin, na maging binhi tayo na nahulog sa matabang lupa katulad ng ipaliwanag ni Hesus sa ebanghelyo. Paulit ulit lang eh, dasal, simba, gawa ulit kasalanan, dasal, simba, balik sa dating pag uugali na tsismosa, inggetera, nagnanasa sa hindi pag aari at hindi asawa, gumagawa ng hindintotoong kwento, walang naibigay na tulong sa kapwa tapos simba ulit, dasal may paluhid luhid pa at pag iyak tapos, makikipag away, bakil sa dating ugali. Hindi ba tayo nahuhiya sa Diyos at sa ating sarili? Pagkatapos tayong bigyan ng biyaya? Binigyan ng asawa, anak, makakain, hanpabuhay, kotse, bahay. Suklian naman natin si Hesus, alalahanin mong sa isang iglap lamang ay maaari nyang bawiin kung ano ang meron ka ngayon maging ang iyong buhay at buhay ng mahal mo.

Reply

Jose M. Javier July 28, 2023 at 4:58 am

Exodus 20:1-17 says as much about the God who is speaking as it does about the people who are to take part in this way of life. First, God works on behalf of God’s people. Once more we return to those opening words, “I am the LORD your God,” the one who saved you, the one who has led you into freedom.
God freed his people out of slavery that they might obey His commandments, and in this freedom and obedience, they would experience life to the full.
When asked to summarize the essence of the Law our Lord responded, “’You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. ‘ This is the great and foremost commandment. And a second is like it, ‘You shall love your neighbor as yourself.
For gospel:
Itinuro ni Jesus ang isang talinghaga tungkol sa isang lalaking naghahasik ng mga binhi. Ang mga binhing ito ay nahulog sa iba’t ibang uri ng lupa, na nagbunga ng magkakaibang resulta. Gayundin, ang salita ng Diyos ay tinatanggap sa iba’t ibang paraan ng mga taong nakaririnig nito.
Nabasa natin na inihalintulad ng Tagapagligtas ang iba’t ibang uri ng lupa sa mga puso ng tao. Sa pag-aaral mo ng mga talatang ito ngayon, isipin kung aling uri ng lupa ang higit na katulad ng nadarama ng puso mo ngayon.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: