Lunes, Hulyo 24, 2023

July 24, 2023

Lunes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Sharbel Makhluf, pari

Exodo 14, 5-18
Exodo 15, 1-2. 3-4. 5-6.

Poon ay ating awitan
sa kinamtan n’yang tagumpay.

Mateo 12, 38-42


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of st. Sharbel Makhluf, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Exodo 14, 5-18

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, “Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin!” Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at kanyang mga kawal. Ang dala niya’y animnaraang piling karwaheng pandigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Egipto; bawat isa’y may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na noo’y naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Egipcio, ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita, sa tabing dagat, malapit sa Pi-hahirot sa tapat ng Baal-zefon.

Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Egipcio. Kaya, dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, “Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Egipto kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Egipto, tingnan mo ang nangyari! Hindi ba’t bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman, at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Egipcio sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang.”

Sumagot si Moises, “Lakasan ninyo ang inyong loob; huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Egipciong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon, wala kayong gagawing anuman.”

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod; mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Egipcio at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin: ang mga Egipcio, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Egipciong iyan na ako ang Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Exodo 15, 1-2. 3-4. 5-6.

Poon ay ating awitan
sa kinamtan n’yang tagumpay.

Ang Panginoo’y atin ngayong awitan
sa kanyang kinamtang Dakilang tagumpay;
ang mga kabayo’t kawal ng kaaway
sa pusod ng dagat, lahat natabunan.
Ako’y pinalakas niya’t pinatatag,
siya ang sa aki’y nagkupkop, nag-ingat,
Diyos ng magulang ko, aking manliligtas.

Poon ay ating awitan
sa kinamtan n’yang tagumpay.

Siya’y mandirigma na walang kapantay,
Panginoo’y kanyang pangalan.
Nang ang mga kawal ng Faraon
sa Dagat ng mga Tambo ay mangagsilusong,
ang lahat ng ito ay kanyang nilunod
pati na sasakya’y kanyang pinalubog.

Poon ay ating awitan
sa kinamtan n’yang tagumpay.

Sila’y natabunan ng alon sa dagat,
tulad nila’y batong lumubog kaagad.
Ang mga bisig mo ay walang katulad,
wala ngang katulad, walang kasinlakas,
sa isang hampas mo, kaaway nangalat,
nangadurog mandin sa ‘yong mga palad.

Poon ay ating awitan
sa kinamtan n’yang tagumpay.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 12, 38-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at Pariseo kay Hesus, “Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?” Sumagot si Hesus, “Lahing masama at di-tapat sa Diyos! Naghahanap kayo ng tanda ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay tatlong araw at tatlong gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayun din ang Anak ng Tao ay tatlong araw at tatlong gabing sasailalim ng lupa. Sa Araw ng Paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito’y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas; ngunit higit na di-hamak kay Jonas ang naririto! Sa araw na yaon, titindig ang Reyna ng Timog laban sa lahing ito at ito’y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon; ngunit higit na di-hamak kay solomon ang naririto!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 18, 2021 at 10:53 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang patuloy na kwento ng paglilikas ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egipto. Natagpuan ng mga Egipcio ang mga Israelita na nagkakampo sa baybayin ng Pulang Dagat. Kaya’t nakumbinse nila ang Faraon na bawiin sila para sa mas malakas at mas maunlad na Egipto. Samantala natagpuan ng kampo ng Israel ang pagdating ng 600 karwahe na sakay ng mga kawal ng mga Egipcio kasama ng Faraon, at parating sa kanila. At nagduda ang mga Israelita na kung sana lang nanatili sila sa Egipto imbes na sila ay mamatay sa may gitna ng dalampasigan. Ngunit hinikayat sila ni Moises na lakasin nila ang kanilang loob. At sinabi ng Panginoong Diyos na ipapakita niya sa harapan ng bayang Israel ang kanyang kapangyarihan laban sa kaaway.

At alam natin na ang mga Israelita’y tatawid ng Pulang Dagat na hinati ng Diyos sa pamamagitan ng kamay ni Moises, at pinalunod niya ang mga Egipcio at si Faraon bilang tagumpay niya na nailikas ang kanyang bayang hinirang at pinangakuhan noong panahong pa ni Abraham. Sa kabila ng mga pangamba sa buhay, tanging pag-ibig at katapatan ang mananaig dahil sa Panginoong Diyos na matuwid at mabuti sa atin.

Ang Ebanghelyo ay isang pagtatagpo ng Panginoong Hesukristo sa mga eskriba at Pariseo. Alam natin na kritikal ang 2 grupong ito sa Panginoon sapagkat hindi sila naniniwala na si Hesus ay ang Anak ng Diyos. Kaya lumapit sila sa kanya upang humiling ng isang tanda, at tugon naman ng Panginoon na ang kanilang lahing masama at di tapat sa Diyos ang humihingi ng tanda para lang subukin siya at hanapin siya ng butas. Ang tanging tanda na ibibigay ni Hesus ay ang tanda ni Propeta Jonas, ang taong kinain ng isang malalaking isda at nanatili sa loob ng tiyan nito ng 3 araw. Dito inahintulad ang pagkamatay sa Krus ng Anak ng Tao at paglilibing sa loob ng 3 araw. At ito’y magiging tagumpay ni Hesus nang siya’y muling mabuhay mula sa kamatayan. Makalipas ang 40 araw, umakyat si Hesus sa langit nang may dalang paalala na siya’y muling babalik. Kaya ang kanyang muling pagpaparito ay higit sa pangangaral ni Jonas sa Nineve at ang pagbisita ng Reyna ng Timog kay Haring Solomon.

Tuwing ipinagdiriwang natin ang Banal na Misa, ipinahahayag natin ang Kamatayan at Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, at pinanabikan natin ang kanyang muling Pagdating sa wakas ng panahon. Kaya ang ating tugon ay kung kilala na natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi na natin kailangan pa ng iba pang tanda. Tayo ngayon mismo ay maging tanda ng kanyang pag-ibig, kapayapaan, katarungan, at awa sa ating kapwa. Nawa’y tularan natin ang kanyang Anak na si Hesukristo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 19, 2021 at 9:44 am

Mapalad ang nanalig sa Diyos kahit hindi sya nakikita o mga kababalaghan nya. Pinapaalala ng ebanghelyo ang kautusang wag mong subukin ang Diyos mo. Sa buhay natin, relasyon sa Diyos at buong pananalig ang kailangan natin upang mamuhay tayo ng masaya, payapa at masagana. Kahit isang saglit ay wag mong pagduduhan ang Diyos, wag kang maghingi ng mga senyales galing sa kanya para paniwalaan mo sya. Sapagkat kung gayon, hindi buo ang paniniwala mo sa kanya at ikaw may pagdududa. Kapag tayo ay nananlangin, alisin na natin ang pangamba, sapagkat pag ikaw ay nangamba pa hindi buo ang tiwala mo sa kanya. Kung tayo ay walang pananalig kay Hesus ay katulad din tayo ng mga eskriba at pariseo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: