Linggo, Hulyo 23, 2023

July 23, 2023

Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Karunungan 12, 13. 16-19
Salmo 85, 5-6. 9-10. 15-16a

Poon, ikaw ay mabuti
sa lahat ng nagsisisi.

Roma 8, 26-27
Mateo 13, 24-43


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Sixteenth Sunday in Ordinary Time (Green)
World Day of Grandparents and the Elderly

UNANG PAGBASA
Karunungan 12, 13. 16-19

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga,
at walang ibang diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol.
Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan,
at maaari kang magpakita ng habag kaninuman
sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat.
Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan,
at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito ngunit nangangahas na di ka pansinin.
Walang hanggan ang kapangyarihan mo ngunit mahabagin ka kung humatol.
Maaari mo kaming parusahan kailanma’t ibigin mo,
ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami nang buong hinahon at pagtitimpi.
Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan ay itinuro mo sa mga taong makatarungan
na dapat din silang maging maawain.
At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan,
sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 85, 5-6. 9-10. 15-16a

Poon, ikaw ay mabuti
sa lahat ng nagsisisi.

Mapagpatawad ka at napakabuti;
sa dumadalangin at sa nagsisisi,
ang iyong pag-ibig ay mananatili.
Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin,
tulungan mo ako, ako’y iyong dinggin.

Poon, ikaw ay mabuti
sa lahat ng nagsisisi.

Ang lahat ng bansa na iyong nilalang,
lalapit sa iyo’t magbibigay galang;
sila’y magpupuri sa ‘yong kabutihan.
Pagkat ikaw lamang ang Diyos na Dakila
na anumang gawin ay kahanga-hanga!

Poon, ikaw ay mabuti
sa lahat ng nagsisisi.

Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait,
tapat at totoo, wagas ang pag-ibig;
lubhang mahabagi’t banayad magalit.
Ibaling sa akin ang awa mo’t habag,
iligtas mo ako at bigyan ng lakas.

Poon, ikaw ay mabuti
sa lahat ng nagsisisi.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 26-27

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya’t ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao, ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu’y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 24-43

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, inilahad ni Hesus ang talinghagang ito sa mga tao. “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya’t lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, ‘Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?’ Sumagot siya, ‘Isang kaaway ang may kagagawan nito.’ Tinanong siya ng mga utusan, ‘Bubunutin po ba namin ang mga iyon?’ ‘Huwag,’ sagot niya. ‘Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani’y sasabihin ko sa mga tagapag-ani: Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo’y inyong tipunin sa aking kamalig.’”

Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Hesus sa kanila. “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng mga binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito’y nagiging punongkahoy, anupat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito.”

Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. “Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, at umalsa ang buong masa.” Sinabi ni Hesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:

“Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga,
ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula nang likhain ang sanlibutan.”

Pagkatapos, iniwan ni Hesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, “Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid.” Ito ang tugon ni Hesus, “Ang Anak ng Tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng diyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang mga pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya: Maikling Pagbasa
Mateo 13, 24-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, inilahad ni Hesus ang talinghagang ito sa mga tao. “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya’t lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, ‘Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?’ Sumagot siya, ‘Isang kaaway ang may kagagawan nito.’ Tinanong siya ng mga utusan, ‘Bubunutin po ba namin ang mga iyon?’ ‘Huwag,’ sagot niya. ‘Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani’y sasabihin ko sa mga tagapag-ani: Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo’y inyong tipunin sa aking kamalig.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Jocielyn July 23, 2017 at 6:31 pm

Nangaral ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng talinhaga kaya di ito maiintindihan ng isang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Espiritu ang pang unawa sa Kanyang Salita. Sa ibang mga tao ito ay parang isang mababaw na kwento ngunit sa mga taong ginagabayan ng Espiritu ito ay kasiyahan ng puso at liwanag ng isip. Nagpahayag Siya ng ganito upang di magkasala ang di nakaunawa at ang nakaunawa ay maligtas. Kapag nakaunawa ng Kanyang Salita ay kapara ng nakita ang Kanyang mukha.

Reply

Reynald Perez July 13, 2020 at 9:47 am

ANG DIYOS NATIN AY MAHABAGIN.
Iyan ang mensahe ng ating mga Pagbasa ngayon. Narinig natin sa Unang Pagbasa ang pagkilala ng manunulat ng Aklat ng Karunungan [pinaniniwalaang si Haring Solomon] sa Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay may karapatang mamuno at magsabi kung ano ang tama sa mali. Ngunit sa kabila ng kamalian at pagkukulang ng tao, sinasabi ng manunulat na ang Panginoon ay mahabagin at mapagmahal. Pinapatawad niya tayo sa mga panahon tayo ay nagkakasala. Kaya inaawit natin sa Salmo ngayon na ang Panginoong ating Diyos ay mabuti at mahabagin.

Patuloy nating pinagninilayan ang ika-13 kabanata ng Mabuting Balita ni San Mateo. Noong nakaraang Linggo, narinig natin ang Talinghaga ng Magsasaka, na kung saan itinatanim ng Diyos ang kanyang Salita sa bawat tao, at ang tugon natin ay makilala natin siya, pakinggan ang kanyang mensahe, at maging bunga ang ating mga buhay dito sa lupa. Ang Ebanghelyo ngayon ay ang Talinghaga ng mga Damo sa Triguhan, at narinig din natin ang paliwanag ng Panginoon tungkol sa talinghagang ito. Makikita natin mula sa kwento ang pagkabalanse ng mabubuti at masasama. Ang Diyos ay nagtatanim ng kabutihan sa ani ng mundo, subalit ang masasamang bunga ay nangagaling sa Diyablo. Pero mukhang naging bahagi sa buhay ng tao ang presensiya ng kabutihan at kasamaan. Subalit pinapahayag ni Hesus na sa habang panahon, siya ay ang Panginoon na mahabagin. Kaya’t nagbibigay siya ng pagkakataon na ang mga suwayin at matigas na ulo ay magbago, katulad ng magasasaka sa parabula na hindi pinatanggal ang mga damo sa triguhan. Kaya sa pagdating ng ani na nangangahulugang ang katapusan ng mundo, ihihiwalay ang mga trigo at damo, na nagsasabi na ihihiwalay ang mga tupa (mabubuti) sa mga kambing (masasama). Ang mga damo ay itatapon sa nagliliyab na apoy [sagisag ng impiyerno], samantala ang mga trigo naman ay titipunin sa kamalig [sagisag ng kalangitan]. Kaya habang nabubuhay ang tao, ang Diyos ay mapagtiis sa bawat pag-uugali natin at mahabagin siya na tinatawag niya tayo na magbago at gumawa ng kabutihan para maging makabuluhan ang ating pamumuhay dito sa lupa.

Mga kapatid, ang ating Diyos ay isang mapagmahal na Panginoon. Subalit siya rin ay isang Diyos na nangangatwiran ukol sa ating pag-uugali. Kaya ang ating pagkikilala sa kanya ay may kaakibat na gawa na maging mabuti at matuwid sa ating pamumuhay. At ipinapaalala sa atin ni San Pablo na kailangan natin ng tulong ng Espiritu Santo upang mas makilala pa natin ang ating Panginoon at gawin ang kanyang kalooban.

Reply

Mel Mendoza July 18, 2023 at 5:21 pm

Ang mga pagbasa sa Linggong ito ay pagpapaigting na pagpapakita na ang Diyos ay maawain at mahabagin. Ito ang paalala din ng ating simbahan na dapat awa at habag din ang ipakita ng mga taong matutuwid sa mga taong nalilihis ng landas. Kung paano ibinigay ng Diyos sa mga taong makasalanan ang panahong makapagsisisi ay hinihimok din tayo na tularan ang ipinakita Niyang halimbawa. Matatawag na misteryo ang pag-ibig ng Diyos sa kahit na sa pinakasamang nilalang pero ito talaga ang naturalesa at katangian ng kanyang pagiral ang pagharian Niya ang mundo sa pamamagitan ng pag-ibig. At ito mismo ang dahilan kung bakit tayong lahat ay humihinga at may buhay magpahanggang ngayon ito ay dala ng Kanyang pag-ibig sa sanlibutan ng ialay Niya ang Kanyang buhay para ang lahat ay magkaroon ng buhay. Sa diwa ng ating mga pagiral sa mundo minsan iniisip natin na bakit ang mga taong masasama ang budhi ay siya pa ito ang mahaba ang buhay at yung mga taong may busilak na puso ay siya pa ang madaling mamatay kaya ang karamihan ay nawawalan na ng pag-asang gumawa ng kabutihan. Sa unang tingin minsan naitatanong natin bakit nga ba mas matagal ang buhay ng mga taong masasama? Kaya? Ang teoryang ito ay kadalasan pinaniniwalaang tama ng iba pero ang katotohanan ay mali. Kung ikokonek natin ito sa aklat ng Karunungan ay mawawasto natin ang maling paniniwalang ito. Sa dulo ng Unang Pagbasa ay sinasabi dito na, “At binigyan ng pagasa ang iyong bayan, sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisisi”. Samakatuwid mga kapatid gaano man kasama ang isang tao, ay may pagasa pa din siya magbalik-loob sa Diyos at tahakin ang landas ng kabutihan at kabanalan habang nabubuhay at naglalakbay sa mundong ibabaw. At sa ganitong tema din ang aral na makukuha natin sa ebanghelyo.

Sa Mabuting Balita ni San Mateo na may himig na “Pinasisikat ng Diyos Ama ang araw sa mga mabubuti at masasama”(Mateo 5,45). Katulad noong nakaraang Linggo ang pangangaral ni Hesus ay tungkol sa “Talinghaga ng Maghahasik” at muli sa Linggong ito ay tungkol sa “Talinghaga ng mga Damo(Diyablo )sa Triguhan(Diyos)”. Ito ay sumasalamin sa mga masasama at ng mga mabubuting tanim at kung paanong hinayaan ng pinuno ng sambahayan na parehas tumubo ang dalawa. Pero sa pagdating ng araw ng anihan ay parehas silang bubunutin at ihihiwahiwalay, ang Damo ay mapupunta sa apoy na tutupok sa kanila at dadalhin naman sa kamalig ang mga trigo. Ganun din naman ang dalawang klase na mga tao sa mundo hinahayaan maglakbay na parehong ibibigay ng Diyos ang awa, habag, pagpapala at pag-ibig pero sa dulo nito ay hangganan na kung saan ibibigay Niya ang matuwid na paghuhusga.

Reply

Bro. NSP July 20, 2023 at 11:23 am

BAKIT MATAGAL ANG BUHAY NG MASAMANG DAMO? O maari din siguro nating tanungin, BAKIT ? MATAGAL ? MAMATAY ? ANG ? MASAMANG ? BESHY ? MO? ?

Madalas kapag may ginawa ang ating kapwa na hindi natin nagustuhan, tumatatak ito sa ating isipan at hindi na natin nakikita ang kanilang kabutihan. May mga pagkakataon na kapag may masamang nagawa sa atin ang ating kapwa ay napapasabi na lamang tayo na; BAKIT HINDI KA PA MAMATAY? may kasabihan pa nga na Mahaba talaga ang buhay ng mga masasamang damo tulad ng masasamang tao.

Isang napakagandang talinhaga ang itinuturo sa atin ni Hesus sa linggong ito. Inilalarawan niya ang Diyos bilang AWA AT HABAG na laging naghihintay sa kanyang mga anak. Ipinakita niya ang Diyos ng awa na laging handang magpatawad, Ipinamamalas nya sa bawat isa na ang Diyos ay nagbibigay ng maraming pagkakataon upang talikdan natin ang kasalanan at magbalik-loob sa kanya.

Araw-araw ay pinagkakalooban tayo ng Diyos ng pagkakataon na magbago. Habang may buhay may pag-asa, pag-asa na tayo ay magbabago. At ang pag-asa na palagiang ibinibigay sa atin ng Diyos ang syang nagiging dahilan para umasa ang Diyos na balang araw tayo rin ay hindi na magiging masamang damo, kundi isang munting binhi ng Diyos na lumago at namunga ng masagana.

Sa huli, makikita natin ang Diyos bilang hukom na maghihiwalay sa masasamang damo upang bigkisin at sunugin. Lagi nawa nating hangarin na maging mabuti at may takot sa Diyos na hindi inaabuso ang kanyang awa, upang sa huli tayo’y makatulad sa mga trigo na tinipon upang dalhin sa kanyang kamalig.

Bakit mahaba ang buhay ng masamang damo? DAHIL PATULOY SIYANG BINIBIGYAN NG PAGKAKATAON NG DIYOS UPANG MAGBAGO!

Ikaw? Kailan ka pa magbabago? Magagawa mo pa bang magbago kapag huli na ang lahat?

(Pagninilay sa ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon | Taon A – Mateo 13, 24-43)

Reply

Jose M. Javier July 23, 2023 at 5:51 am

This means that on Earth, good and bad people will grow and live together. The Kingdom of God will be present amongst the evil of the world. At the end of time people will be separated into their eternal destiny.
Jesus makes it clear that in this world, the wheat needs to grow alongside the weeds until the Son of Man comes. Always remember, the mission of the church is sowing seeds not pulling weeds. We have a big enough challenge on our hands trying to deal with sin in our own hearts, our own families, and our own churches.
I allow my life to be judged only by God, not letting my conclusions or those of others claim the last word. Weeds compete with the crop for light, nutrients and water. I take care not to let ‘the enemy’ sow weeds in my life and ask God to take care of the field that I am.

Reply

tammy amar July 23, 2023 at 7:51 am

gumawa lamang tayo nang mabuti sa ating kapwa magmahalan tayo huwag tayo magtanim nang galit bagkus kung anu ang itinanim ay iyon din ang aanihin sapagkat habang lumilipas Ang panahon balang babalik tayo sa Amang nasa langit at kung anu ipinangako nang ating Mahal na Panginoon Hesus ay dadalhin niya tayo at iligtas sa kapamahakan dahil mahal niya tayong lahat

Reply

Rosalinda m. Jubilado July 24, 2023 at 9:16 am

clear as the water that in the beginning everything is good.
that we are created by God in His likeness,goodness.
the devil came at nagtanim ng mga kasinungalingan, sa puso ng tao.
ang nanatili sa Diyos, patuloyna naglakbay kasama ang Diyos, patuloy na nagpapasakop sa Kanya , pinaunlad at may malalim at intimate na relasyon niya sa ating Holy Trinity,
till the end of his life ay tunay na kapiling, kasama ng Diyos sa piling Niya eternally.
namuhay siya sa paglalakbay na ito sa sanlibutan na hindi nagpa enganyo sa kasamaan,
naging bearer siya ng Pag ibig-God,
reflection siya ni Jesus,
habang siya ay namumuhay sa mundong ito,
kasama siya sa buhay na walang hanggang sa piling ni Jesus.

kung ang paglalakbay mo sa mundong ito ay labag sa kalooban ng ating Diyos,
pinaiiral mo sa buhay mo ang masamang ugali, pangit na pakikitungo sa kapwa, kasakiman, walang pakialam sa kapwa, katakawan sa yaman, pagkain etc,
punong puno ng pride, walang pagsunod sa pamahalaan ng ating Diyos, patuloy na nilalabanan ang pamahalaan, patuloy na nagnanakaw ng hindi sa kanya,
In short hindi kumikilala na may Diyos, na siya ay likha ng Diyos, hindi marunong magpasakop sa mas mataas sa kanya, walang unity sa puso, kasama siya sa nagkakalat o nag didivide, hindi ginagampanan ang responsibility na ipinakatiwala sa kanya ng Diyos katulad ni Cain–sinabi niya sa Diyos… Am i my brother’s keeper?
kaya ang tanong..
do you belong to Cain s clan?

malinaw na pahalagaan natin ang.paglalakbay na ito sa mundong ating ginagalawan.
every second is an opportunity given to us to turn to Jesus
after our life here is Judgement
maaring sa impyerno o sa langit ang punta natin.
saganang sarili natin
hindi natin kayang magpakabuti
ngunit sa sandaling lumapit tayo kay Jesus, aminin natin na tunay na namuhay tayo ng labag sa Kanyang kalooban, tanggapin natin sa buhay natin si Jesus at.paghariin natin Siya dito sa ating puso,
Then Jesus will reign in our hearts.
Si Jesus ay masaganang nagkakaloob ng mga grasyang need natin sa araw araw.. Hingin natin ito.kung kulang ka ng self control, awareness, faith etc. ask it…. God is graciously a giver of life. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: