Sabado, Hulyo 22, 2023

July 22, 2023

Kapistahan ni Santa Maria Magdalena

Awit ni Solomon 3, 1-4a
o kaya 2 Corinto 5, 14-17
Salmo 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

Juan 20, 1-2. 11-18


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of Saint Mary Magdalene (White)

UNANG PAGBASA
Awit ni Solomon 3, 1-4a

Pagbasa mula sa Awit ni Solomon

Gabi-gabi, sa higaan ang mahal ko’y hinahanap,
ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap.
Akong ito’y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad,
ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad;
ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag.
Sa akin ngang paglalakad, nakita ko’y mga bantay
nagmamanman, naglilibot sa paligid, sa lansangan.
Sa kanila ang tanong ko, “Mahal ko ba ay nasaan?”
Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod,
Bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
2 Corinto 5, 14-17

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan, ngayong malaman kong siya’y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang nang patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila.

Kaya ngayon, ang pagtingin namin kaninuman ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong una’y gayun ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayo’y hindi na. Kaya’t ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao; siya’y bago na.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap;
ang uhaw kong kaluluwa’y tanging ikaw yaong hangad;
Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas.

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

Bayaan mong sa santwaryo, sa lugar na dakong banal,
ikaw roo’y mamasdan ko, sa likas mong karangalan.
Ang wagas na pag-ibig mo’y mahigit pa kaysa buhay.
Kaya ako’y magpupuri’t ikaw ang pag-uukulan.

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

Habang ako’y nabubuhay, ako’y magpapasalamat.
At ako ay dadalangin na kamay ko’y nakataas.
Itong aking kaluluwa’y kakaing may kasiyahan,
magagalak na umawit ng papuring iaalay.

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit,
sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit.
Itong aking kaluluwa’y sa iyo lang nanghahawak,
pagkat ako kung hawak mo, kaligtasa’y natitiyak.

Aking kinasasabikan,
Panginoon, ikaw lamang.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Ipahayag mo, Maria,
na si Kristo’y nabuhay na
libingan nya’y ‘yong nakita.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 20, 1-2. 11-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Madilim-dilim pa nang araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Hesus, at sinabi sa kanila, “Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala!”

Si Maria’y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan; yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Hesus, ang isa’y sa gawing ulunan at ang isa nama’y sa paanan. Tinanong nila si Maria, “Ale, bakit kayo umiiyak?” Sumagot siya, “Kinuha po nila ang aking Panginoon, at hindi ko alam kung saan nila dinala.” Lumingon siya pagkasabi nito, at nakita niya si Hesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Hesus iyon. Tinanong siya ni Hesus, “Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?” Akala ni Maria’y siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya’t sinabi niya, “Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko.” “Maria!” ani Hesus. Humarap siya at kanyang sinabi, “Raboni!” — ibig sabihi’y “Guro.” “Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama,” wika ni Hesus. “Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.” Kaya’t si Maria Magdalena’y pumunta sa mga alagad at sinabi, “Nakita ko ang Panginoon!” At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 16, 2021 at 10:52 am

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang ng buong Simbahan ngayon ang Kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Dati itong Paggunita, ngunit itinaas bilang Kapistahan dahil si Santa Maria Magdalena ay itinuturing na “Apostol ng mga Apostol”. Kilala siya sa Kasulatan na isa sa mga kababaihang malapit kay Hesus at naglingkod sa mga pangangailangan nito at ng mga Apostol. Sinasabi rin na pinalayas ni Kristo ang 7 demonyo mula sa kanya, na maaring nangangahulugang siya ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Siya rin ay tumayo sa paanan ng Krus habang minamasdan ang Panginoong nabayubay, at sumama kina Jose ng Arimatea at Nicodemo sa paglilibing sa Panginoon. Narinig natin sa Ebanghelyo ang pagpapakita ng Muling Nabuhay na Panginoon kay Maria Magdalena. Marahil dahil sa kanyang katapatan, paglilingkod, at labis na pagmamahal kay Hesus, tumangis siya nang makita niyang wala na ang katawan ng Panginoon sa libingan. At sa di kalayuan ay nagpakita si Kristo sa kanya, na akala niya noon ay isang hardinero. Subalit nang tawagin ni Kristo ang kanyang pangalan, nakilala ni Maria ang Panginoon at lubos na natuwa. Subalit sinabihan siya ni Hesus na huwag nitong hawakin, bagkus ay ipabalita sa mga Apostol na ang Panginoon ay aakyat sa Diyos Amang nasa langit. Kaya buong kagalakan ibinalita ni Maria Magdalena na nakita niya ang Panginoong muling nabuhay.

Makikita natin sa kwento ni Santa Maria Magdalena ang pagtawag sa kanya upang maging alagad ni Hesus. Ang kanyang pagsisilbi upang paglingkuran ang ministeryo niya at ng mga Apostol ay tanda ng pagsisikap at pagtutulong sa misyon. Ang kanyang kagalakan sa Muling Pagkabuhay ay tanda na dapat nating ibalita ang magandang balita na si Hesus ay palaging buhay. Sa kabila ng mga problema at pagsubok ng ating buhay, na sinisimbolo ng puntod na walang laman, kailangan tayo’y mamuhay sa bagong pag-asang dala ni Hesus para sa atin at ipahayag sa ibang tao ang kanyang presensiya sa bawat isa.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 22, 2021 at 9:28 am

Sa muling pagkabuhay ni Hesus nagpakita sya kat Maria Magdalena, nauna pa kesa sa mga apostol. Sapagkat kinalulugdan nya si Maria Magdalena na dating isang maruming babae na nagbagong buhay, tinalikuran ang masamang gawu at nagsimulang maglingkod kay Hesus, si Hesus na ang ginawa nyang sentri ng kanyang buhay at minahal nya ng husto, gayun din naman ang pgamamahal sa kanya ni Hesus. Nawa ay tularan natin si Maria Magdalena, pinagsisishan ang mga gawing mali, hiningi ng tawad sa Diyos at pinatawad naman sya, nanumbalik sa lumikha at hindi na muli gumawa ng kasalanan at nagkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Si Maria Magdalena ay pinaniniwaaang bayarang babae o nakikiapid. Kung ano ka man nagyon kaptid ay hindi pa huli ang lahat, magsisi, humingi ng kapatawaran, talikuran ang kasamaan at gumawa ng mabuti sa iyong kapwa at tayo ay kalulugdan ng ama nating si Hesukristo.

Reply

tammy amar July 22, 2023 at 8:55 am

Ang paniniwala ni Maria Magdalena at ang kanyang ispiritwal na pananalig ay naging loyal siya sa ating Mahal na Panginoon Hesus dahil doon umaapaw ang kanyang pagmamahal at tagasunod kung saan man ang Panginoon Hesu kristo mapunta dito pinakita niya na maging tapat at sa paniniwala na ang Diyos lamang ang kanyang tugon kaya sa kapistahan ni Maria Magdalena ating sariwain ang kanyang mga gawa at isabuhay sa henerasyon na mapanatili at tularan natin ang kanyang pananalig at pagmamahal sa atin Panginoon Hesus.

Reply

Rosalinda m. Jubilado July 22, 2023 at 9:40 am

while reading the Gospel, the Holy Spirit showed me the PURITY OF HEART NI MARY MAGDALENE.
HER Love to Jesus.
nasusulat, ang pinatawad sa malaking pagkakasala niya ang siyang higit na may pag-ibig sa Diyos
at iyon ay makikita kay Magdalene.
Her gratefulness ay nakikita sa pagmamahal at paglilingkod niya sa Ministry ni Jesus.
tayo, may nadama ba tayong gratefulness nung bininyagan tayo ay inalis ang manang kasalanan natin, ibinilang tayong mga anak Niya, pag aari Niya, etc, iniligtas tayo sa walang hanggang kamatayan sa impyerno?
minahal ba natin Siya sa pamamagitan ng ating araw araw na paglilingkod sa Kanya?
o lagi tayong may mga complains, being indifferent, ordo not cares to others?
if we desire to see God ,
have the purity of heart in everyway.
just like Mary Magdalene , siya ang unang pinagpakitaan ng muling nabuhay si Jesus.
Ayon sa Mat.5:5 Blessed are the pure in heart for they will see God.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: