Sabado, Hunyo 24, 2023

June 24, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Pagsilang ni San Juan Bautista
Hunyo 24

Sa unang saglit pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng liwanag sa mga bansa, ang pag-asa ng mundo. Sa kagalakan ng pagdiriwang ito, manalangin tayo sa Diyos.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
O Diyos, maging mapagpala ka sa amin.

Ang Simbahan nawa’y palakasin ng Banal na Espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng mga bansa nawa’y maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan at akayin ang kanilang mamamayan sa daan ng kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y makarating kung saan tayo inaakay ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga dukha at nagdurusa nawa’y magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kaluwalhatian ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kasalanan ng mga yumaong tapat sa Panginoon nawa’y alisin ng Kordero, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama ng panahon at kawalang hanggan, hinahanap mo at sinasaliksik ang aming mga pangangailangan bago pa man kami humingi sa iyo. Sa tulong ni San Juan Bautista, kahabagan mo kami at dinggin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 18, 2021 at 4:22 pm

PAGNINILAY: Sa buong liturhikong Kalendaryo ng Simbahan, tatlong kaarawan ng tatlong tauhan ang ipinagdiriwang ng Simbahan. Una na diyan ang ating Panginoong Hesukristo, na ating ipinagdiriwang sa araw ng Kapaskuhan (Disyembre 25). Ikalawa ang ating Mahal na Ina, ang Birheng Maria, na ating ipinagdiriwang tuwing ika-8 ng Setyembre. At ang huli ay ang ating pagdiriwang ngayon ng kaarawan ni San Juan Bautista (Hunyo 24). Mahalaga ang mga kaarawan nina Kristo at Maria sapagkat si Mariang ipinaglihing walang kasalanan ang nagsilang kay Hesus na Tagapagligtas ng mundo. Ganun din kahalaga ang Pagsilang ni San Juan Bautista sapagkat siya ang Tagapaguna ng daan para sa pagdating ng Mesiyas, na kanyang pinsan at Anak ng Diyos na si Hesukristo. Alam natin na si San Juan Bautista ay anak nina San Zacarias at Santa Isabel (Elisabet). Habang si Zacarias ay nag-aalay ng insenso sa altar ng kabanalan sa Templo, nagpakita ang Arkanghel na si San Gabriel sa kanya at ipinahayag ang kapanganakan at misyon ni San Juan Bautista, na siyang iluluwal ni Elisabet sa kanyang sinapupunan. Dahil 2 sila ay matanda na at matagal nang baog si Elisabet, nagduda si Zacarias, kaya naging pipi at bingi siya hanggang hindi natutupad ang nakatakdang pangyayari ayon sa plano ng Diyos.

At narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang pagsilang ni San Juan Bautista mula sa sinapupunan ni Elisabet. Sinasabi rin dito na ang Birheng Maria na bumista sa bahay ng kanyang pinsan ay nanatili riyan ng tatlong buwan hanggang sa pangyayaring iyon. Ang mga kamag-anak ng sanggol ay nag-iisip kung anong ipapangalan sa kanya. At ayon nga sa kanilang tradisyon, dapat magmula sa pangalan ng kanilang pamilya at kamag-anak ang ibibigay sa bagong isinilang. Kaya nais nilang tawagin ang sanggol na Zacarias, katulad ng ama nito, subalit sinabi ng kanyang ina na ang pangalan ng sanggol ay Juan. At hindi sila sumang-ayon sa desisyon ni Elisabet, kaya ipinasulat nila kay Zacarias kung ano ang magiging pangalan ng bata. At isinulat ng ama nito ang Juan ang kanyang pangalan. Ito ang pangalang ibinigay ng Diyos nang magpakita si San Gabriel kay Zacarias. At nagtaka ang kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay kung ano ang magiging kapalaran ng sanggol na si Juan, sapagkat alam nila na siya ay kinalulugdan ng Diyos. Ang pangalang ‘Juan’ ay nangangahulugang “Ang Diyos ay mapagpala.” Binigyan ng Diyos ng pagpapala sina San Zacarias at Sta. Isabel ng isang anak kahit ang dalawa ay nasa katandaan ng edad. Higit na riyan, biniyayaan ng Panginoon ang tinig ng isang propeta’y nagpapahayag ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisisi mula sa mga kasalanan at pagbabalik-loob sa Diyos.

Ang kanyang pagbibinyag sa Ilog Jordan ay tanda na nais ng Panginoong Diyos makamtan ng lahat ang kanyang pagtubos. Mahalaga rin sa buhay ni San Juan Bautista ang kanyang kababang-loob na ang kanyang pinsan, na ating Panginoong Hesukristo, ang dapat ipadakila, habang siya ay ipagpapakumbaba. Sa huli ng kanyang buhay, si Juan ay naging saksi sa katotohanan nang ipahayag niya na mali ang pakikiapid ni Haring Herodes Antipas kay Reyna Herodias, na dating asawa ng kapatid ng hari na si Felipe. Si San Juan Bautista ay tunay nga saksi sa Panginoon sa pagpapatawad ng Diyos, pagpapanumbalik ng relasyon ng tao sa Panginoon, at paninindigan sa katotohanan.

Reply

Jose M. Javier June 24, 2021 at 5:26 am

Pinaaalala ng Panginoon sa pammagitan ni Juan Bautista na muli natin linisin Ang ating buhay Kristyano dahil kailanman at paruloy o ayaw ng Panginoon na tayo ay mawalay sa kanta. Kaya’t parati Ang paalala. Upang maging maayos Ang ating buhay Kristyano. Tulad ng isang sasakyan para smooth sailing ay required Ang preventive maintenance.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 24, 2021 at 6:50 am

Pinili ka ba ng Diyos? Ang sarap isipin na may mga tao palang di pa man isinisilang ay pinili na ng Diyos. Ngunit kaakibat nito ay ang misyong ipangaral ang darating na Mesiyas at ang kaharian ng Diyos. Sa ating buhay, lahat tayo ay pinili ng Diyos kaya nga tayo ay nabubuhay. Ngunit nagagampanan ba natin ang misyon nakapaloob sa ating pagkatao ang pagbabahagi ng Salita ng Diyos. Ang mas mahirap dito ay ang pagsasabuhay nito. Ito ang malaking hamon sa atin ngayon, kung paano matatalikdan ang mga kasalanan at sumunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Ervi Sobrevinas June 24, 2023 at 4:48 am

amen

Reply

tammy amar June 27, 2023 at 7:20 am

kakaibang misyon sa buhay minsan masasabi natin Ang propetang Isiah haring david San Pablo at si juan Bautista mga pinili nang diyos upang ibahagi at ihanda Ang pagdating nang Mesiyas tayo rin may kanya kanya misyon sa buhay dahil tayo ang asin sa sanlibutang ito kung paano maging malasa at mahalaga sa bawat isa tayo rin ay isang binhi na inihagis para mamunga nang kabutihan kung paano ang puno mamunga nang dahil sa ugat na dumadaloy sa lupa itinanim tayo nang ating Mahal na Panginoon Hesus sa isang malawak na lupain upang pagdating nang ani han meron na tayong maipamahagi sa lahat kaya itong aral na ito maging permamente na sana ito sa ating buhay upang sa gayon pagdating nang takdang panahong lilipas meron na tayong maipamana sa ating kapwa at sa ating pamilya.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: