Miyerkules, Mayo 8, 2024

May 8, 2024

Miyerkules sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

Juan 16, 12-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Sixth Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea, taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, “Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito: ‘Sa Diyos na hindi nakikilala.’ Ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya’t hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya’y nangangailangan ng anuman kaya siya pinaglilingkuran ng tao; sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa’y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin; sapagkat

‘Hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao.’
Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata,
‘Tayo nga’y mga anak niya.’

Yamang tayo’y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak, o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao, ngunit ngayo’y iniuutos niya na magsisi sila’t talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito’y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang buhayin niyang muli ang taong iyon!”

Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan ngunit sinabi naman ng iba, “Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito.” At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos; kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaing nag-ngangalang Damaris, at mga iba pa.

Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

o kaya: Aleluya

Purihin ang Diyos, nitong kalangitan,
kayo sa itaas siya’y papurihan.
Ang lahat ng anghel, magpuri’t magdiwang,
kasama ang hukbo roong karamihan!

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

Pupurihin siya ng lahat ng tao,
hari at prinsipe, lahat ng pangulo,
babae’t lalaki, mga kabataan,
matatandang tao’t kaliit-liitan.

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

Sa ngalan ng Poon lahat ay magpuri,
ang kanyang pangala’y pinakamaigi;
sa langit at lupa’y walang kasimbuti.

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

Siya’ng nagpalakas sa sariling bansa,
kaya pinupuri ng piniling madla,
ang bayang Israel, mahal niyang lubha!

Ang kadakilaan ng D’yos
sa lupa’t langit ay lubos.

ALELUYA
Juan 14, 16

Aleluya! Aleluya!
Hihilingin ko sa Ama
Espiritu’y isugo n’ya
upang sumainyo’t t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 16, 12-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili; sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin; kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 20, 2022 at 8:48 pm

PAGNINILAY: Tayo ay papalapit na sa Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng ating Panginoon sa Langit. At matapos ito, ang Linggong pagkatapos nitong pagdiriwang, ay ang Dakilang Kapistahan ng Linggo ng Pentekostes. Kaya pinaghahandaan tayo ng ating liturhiya para sa nalalapit na pagtatapos ng Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Si Hesus na namatay sa Krus, ngunit muling nabuhay, ay nakatakdang tapusin ang kanyang misyon sa lupa. At alam niya ay babalik na siya sa Amang nagsugo sa kanya. Kaya makikita natin sa mga Ebanghelyo ang kanyang mga huling habilin bago siya lumisan sa mundong ito pauwi sa kalangitang kanyang tahanan. At ito’y nararapat upang tayo rin ay makasigurado na kapiling niya tayo, at mayroon siyang nakahandang isang magandang paninirahan upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan.

Kaya patuloy ang paalala ni Hesus sa Ebanghelyo tungkol sa biyaya ng Espiritu Santo. Ang lahat ng kanyang sinasabi ay hindi niya maipahayag, kaya ipinangako niya sa kanyang mga alagad na ipapadala niya ang Espiritu Santong magsisilbing Patnubay upang mas maunawaan ang kanyang mga salita. At ang Espiritu rin sa ating buhay-pananampalataya ay may pitong kaloob upang tayo ay mabigyan ng kakahayang tahakin ang landas ng buhay ng may pananampalataya at katapatan sa Diyos.

Kaya si San Pablo sa Unang Pagbasa ay masasabi natin isang matapang na saksi na puno ng Espiritu Santo upang ipahayag ang Mabuting Balita ni Kristo sa mga Hudyo at Hentil. At narinig natin ang kanyang pangangaral sa bayan ng Atenas, kung saan itinuwid niya ang pamumuhay ng mga Kristiyanong komunidad roon na sumasamba sa “diyos na hindi nakikilala” patungo sa tunay na Diyos nating Ama. Ito ang papel ng Espiritu Santo sa ating buhay bilang Patnubay, upang mas kilalanin pa natin ang Diyos. At siya’y nagpapatotoo sa ating tungkol sa katotohanang mahal tayo ng Panginoon.

Kaya ang hamon sa atin ay mamuhay sa katotohanan at kabutihan, na alam natin ang Espiritu ang patuloy na gagabay sa atin upang maramdaman natin palagi ang presensiya ng Panginoon.

Reply

ruel arcega May 25, 2022 at 6:07 am

Sa ebanghelo ay sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad na sa kanyang pagbalik ay meron siyang ipapadala na tutulong sa atin upang samahan , gabayan at pabanalin tayo ang banal na Espiritu , dahil siya ang maghahayag na buong katotohana. Kapag ating itong tatanggapin, dahil hindi natin ganap namauunawaan ang lahat. Ang banal na Espiritu ang tutulong upang harapin ang katotohanan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 25, 2022 at 9:21 am

Madalas tayong nahiling sa Diyos mg ating mga panganga-ilangan, maging materyal, kalusugan, kapayapaan ng isip at pagresolba ng ating mga suliranin. Lingid sa kaalaman ng marami na dapat din natin hilingin sa Diyos na lukuban tayo ng Espiritu Santo. Ang banal na espiritu ay ang magbibigay gabay sa atin sa ating pang araw araw na gawain. Ang Espiritu ang magbubukas ngbating mga kaisipan tungkol sa Salita ng Diyos upang maisakatuparan natin ito ng tama. Ang Espiritu ay ang syang tutulong sa ating desisyon kung ano amg tamang iisipin, kung ano ang tamang sasabihin at kung ano ang tamang gagawin.

Ano ang halaga ng iyong pagdarasal ng madalas kung ang sarili mo namang ugali ay hindi mo binabago. Kung tayo ay humihiling ay humihiling di si Hesus na sundi mo ang mga kautusan. Manalangin ka at ibigay ang buong tiwala sa Diyos na diringgin ang iyong dalangin, sabayan mo nman ito ng pgsisiskap na matalikuran ang kasamaan. At unti unting mararamdaman mo ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ng isip. Huwag mabalisa, sapagkat kapag ikaw ay may pangamba pa pagkatapos manalangin ay hindi monlubos na ibinibigay kay Hesus ang tiwala.

Reply

Malou Castaneda May 7, 2024 at 9:17 pm

PAGNINILAY
Walang sinuman na nananahan sa labas ng katotohanan ang maaaring magsabi na tagasunod ni Hesus. Kung wala ang Banal na Espiritu ay hindi natin maaaring harapin si Satanas sa mundong ito. Ang Banal na Espiritu lamang ang tumutulong sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Kung wala ang Banal na Espiritu ay hindi natin magagawa ang pagsulong sa ating pang-araw-araw at espirituwal na buhay. Kung wala ang Banal na Espiritu ay limitado tayo sa ating buhay sa mundo, tinatanggap natin ang bagong buhay pagkatapos na isilang na muli sa Banal na Espiritu. Tinutulungan tayo ng bagong buhay na manatiling nagkakaisa kay Hesus at maunawaan ang mga misteryo na may kaugnayan kay Hesus. Nawa’y isilang tayong muli sa Banal na Espiritu at magsimula ng isang bagong buhay.

Panginoon muling nabuhay, pinupuri Ka namin at pinasasalamat sa pagnanais na pumasok kami sa Iyong presensya at “makilala” Ka. Amen.
***

Reply

Joshua S. Valdoz May 8, 2024 at 7:55 am

REFLECTION: Madalas tayong nahiling sa Diyos na ating mga pangangailangan, maging materyal, kalusugan, kapayapaan ng isip at pagresolba ng ating mga suliranin. Lingid sa kaalaman ng marami na dapat din natin hilingin sa Diyos na lukuban tayo ng Espiritu Santo. Ang banal na espiritu ay ang magbibigay gabay sa atin sa ating pang araw araw na gawain. Ang Espiritu ang magbubukas ngbating mga kaisipan tungkol sa Salita ng Diyos upang maisakatuparan natin ito ng tama. Ang Espiritu ay ang s’yang tutulong sa ating desisyon kung ano amg tamang iisipin, kung ano ang tamang sasabihin at kung ano ang tamang gagawin.

Ano ang halaga ng iyong pagdarasal ng madalas kung ang sarili mo namang ugali ay hindi mo binabago. Kung tayo ay humihiling ay humihiling di si Hesus na sundi mo ang mga kautusan. Manalangin ka at ibigay ang buong tiwala sa Diyos na diringgin ang iyong dalangin, sabayan mo nman ito ng pgsisiskap na matalikuran ang kasamaan. At unti-unting mararamdaman mo ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ng isip. Huwag mabalisa, sapagkat kapag ikaw ay may pangamba pa pagkatapos manalangin ay hindi monlubos na ibinibigay kay Hesus ang tiwala.

Reply

Joshua S. Valdoz May 8, 2024 at 8:39 am

REFLECTION: Maligayang Kapistahan ng Mahal na Birhen ng Katotohanan sa ating lahat, mga kapanalig, magandang Tanghali po, Madalas tayong nahiling sa Diyos na ating mga pangangailangan, maging materyal, kalusugan, kapayapaan ng isip at pagresolba ng ating mga suliranin. Lingid sa kaalaman ng marami na dapat din natin hilingin sa Diyos na lukuban tayo ng Espiritu Santo. Ang banal na espiritu ay ang magbibigay gabay sa atin sa ating pang araw araw na gawain. Ang Espiritu ang magbubukas ngbating mga kaisipan tungkol sa Salita ng Diyos upang maisakatuparan natin ito ng tama. Ang Espiritu ay ang s’yang tutulong sa ating desisyon kung ano amg tamang iisipin, kung ano ang tamang sasabihin at kung ano ang tamang gagawin.

Ano ang halaga ng iyong pagdarasal ng madalas kung ang sarili mo namang ugali ay hindi mo binabago. Kung tayo ay humihiling ay humihiling di si Hesus na sundi mo ang mga kautusan. Manalangin ka at ibigay ang buong tiwala sa Diyos na diringgin ang iyong dalangin, sabayan mo nman ito ng pgsisiskap na matalikuran ang kasamaan. At unti-unting mararamdaman mo ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ng isip. Huwag mabalisa, sapagkat kapag ikaw ay may pangamba pa pagkatapos manalangin ay hindi monlubos na ibinibigay kay Hesus ang tiwala.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: