Biyernes, Hunyo 23, 2023

June 23, 2023

Biyernes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 11, 18. 21b-30
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Mat’wid ay tinutulungan
sa lahat ng kagipitan.

Mateo 6, 19-23


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Eleventh Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
2 Corinto 11, 18. 21b-30

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri.

Kung may nakapagmamapuri, ako’y makapagmamapuri din — ako’y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba’y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako’y gayun din. Sila ba’y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako’y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal; makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit nang maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng tatlumpu’t siyam na palo mula sa mga Judio, tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano, at minsang binato. Maikatlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsa’y maghapo’t magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba’t ibang panganib: sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Judio at sa mga Hentil; mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalaala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako; at kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko.

Kung kailangang ako’y magmapuri, ang ipagmamapuri ko’y ang aking mga kahinaan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7

Mat’wid ay tinutulungan
sa lahat ng kagipitan.

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!

Mat’wid ay tinutulungan
sa lahat ng kagipitan.

Ang pagkadakila niya ay ihayag
at ang ngalan niya’y purihin ng lahat!
Ang aking dalangi’y dininig ng Diyos,
nawala sa akin ang lahat kong takot.

Mat’wid ay tinutulungan
sa lahat ng kagipitan.

Nagalak ang aping umasa sa kanya,
pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa,
sila’y iniligtas sa hirap at dusa.

Mat’wid ay tinutulungan
sa lahat ng kagipitan.

ALELUYA
Mateo 5, 3

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang mga dukha
na tanging D’yos na lumikha
ang pag-asa at adhika.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 6, 19-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa; dito’y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit; doo’y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso.

“Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya’t kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya’t kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Jose M. Javier June 21, 2019 at 4:39 am

Hang nabubuhay Tayo ay pagkakataon mag invest Tayo dito sa lupa meaning gawin natin Ang naayon sa kagustuhan Ng Panginoon, sa lahat Ng ating ginagawa at gagawin palang at lahat Ng iisipin. Amen

Reply

Reynald Perez June 17, 2021 at 11:02 pm

PAGNINILAY: Patuloy nating pinagninilayan ang Pangangaral ni Hesus sa Kabundukan, sa harap ng kanyang mga alagad at ng napakaraming tao. Nais ipakita ni San Mateo na si Hesus na totoong Diyos ay may kakayahang intindihan ang sitwasyon natin bilang totoong tao. Subalit para kay Hesus, ang pagkaintindi sa sitwasyon ng karaniwang tao ay mahintulad nawa sa kabanalan ng Diyos na nagbibigay ng pagpapala at naghahangad ng kagandahang-loob sa kabila ng paghihirap, kasamaan, at pagnanasa. Kaya ang paanyaya ngayon ni Kristo sa Ebanghelyo ay mag-imbak hindi ng mga kayamanang lilipas, mabubulok, at mananakawan ng tulisan, kundi mga tunay na espirituwal na pagkakaloob na mula sa langit. Sapagkat sabi ng Panginoon na kung saan ang kayamanan natin ay matutunghayan din natin ang ating puso. Kaya ang pinakapuso ng ating kayamanan ay yung pagkakaroon ng tunay na kababang-loob na tanggapin ang Diyos at ang kanyang mga biyaya sa atin. Wala namang masama kung tao ay nais yumaman, lalung-lalo na kung ito ang makakaahon sa kanya & sa pamilya, kaibigan, o mahal sa buhay mula sa kahirapan. Ang nais ipahiwatig ni Hesus sa atin na ang lahat ng bagay na ating tinatanggap, maging materyal man o espirituwal, ay binibigay ng Diyos ayon sa kanyang oras at kalooban.

Sa panahon natin ngayon, patuloy na nagsisikap ang tao upang makapaghanap-buhay para sa pamilya o kaya sa kapwa tao, ekonomiya, o sarili. Subalit huwag nawa nating kalimutan na hindi lang tayo naghahanap-buhay, kundi nabubuhay rin tayo bilang mga Kristiyano. Mahalaga nga ang hanap-buhay, ngunit mas mahalaga ang buhay na kaloob sa ating ng Panginoon. Ito ang pinakamagandang yaman na pwede nating sabihin na tunay na pinagpala, at hindi naman sinuwerte lamang. Mula pagkagising hanggang pagkatulog, magandang biyaya sa atin ang buhay sapagkat mayroong halaga ito upang patuloy nating tuparin ang misyon na iniatas sa atin ng Panginoon.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 18, 2021 at 7:11 am

Ano ba ang inyong pinapahalagahan, kayamanan sa lupa o kayamanan sa langit? Madaling makita at maramdaman ang kayamanang panlupa kaysa pang langit. Ang may magandang bahay at sasakyan, pagkaing masasarap ay di maikakailang maunlad. Ngunit ang nagiimpok ng kayamanan sa langit ay di halata. Tanging ang tao lamang at ang Diyos ang nakakaalam. Gayun pa man, mapalad siyang ang inaasahan ay ang Diyos, siksik, liglig ang umaapaw na biyaya ang nag-aantay sa kanya sa langit.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 18, 2021 at 9:29 am

Nung mga nakaraang taon ay nagsipanaw ang mga business tycoons, mga multi billionaires, Nung sila ay magkasakit ay hindi rin sila ng naisalba o nailigtas ng bilyon bilyon nilang pera. Hindi natin alam pero sana ay naging biyaya din sila sa nung sila ay nabubuhay pa dahil pagdating nila sa kabilang buhay ay hindi sila susukatin sa naipon nilang pera kundi sa naipon nilang kabutihang loob sa kapwa.
May ipon ka bang pera, may tinatabing mga bagong damit na hindi sinusuot, mga bagong gamit na nakatabi, gamitin mo nga mga ito sa pamilya mo at para sa ibang tao, maigsi lamang ang buhay, mas magandang maalala ka ng tao sa mga ginawa mong pagtulong kesa sa maalala kang Isang mayaman. Gamitin mo ang iyong mga mata upang makita ang dapt mong tulungan at gamitin mo nman ang malakas na ktawan na ibinigay sayo upang maisakatuparan ang pagtulong, darating ang panahon na gustuhin man natin gawin ang mga bagay na kalugod lugod sa Diyos ay huli na kung tayo ay ginupo na ng sakit at katandaan. Sabi ng BSP “Mag impok sa Banko”. Sabi ni Hesus ay “ Mag impok sa Langit” walang gastos, patawarin lamang ang nagkakasala sayo, ibigin ang kapwa at Mahalin ang Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa, at malaki ang interes na kikitain mo, hindi galing sa banko, pero galing sa Ama.

Reply

tammy amar June 26, 2023 at 7:35 am

noong unang panahon Meron Isang tao na nagtanong sa ating Mahal na Panginoon kung anu daw ang pinamahalagang utos nang Diyos at sinabi nagawa na niya ang lahat nang mga utos mahalin ang kapwa gaya nang pagmamahal sa sarili pero nang sinabi nang ating Panginoon Hesus na ibenta ang iyong kayamanan at ipamigay sa mahihirap at doon lumuho sa narinig dahil hindi niya kayang gawin ito ngunit sa kabila nang lahat inaanyayahan pa rin tayo nang ating Panginoon na maging isang mabuting pastol dahil kung saan ang ating puso doon ang ating kayamanan habang nabubuhay tayo dito sa mundo ay magtanim tayo nang kabutihan para doon sa langit makamit natin ang tagumpay na ating minimithi ang bagay ay lilipas pero ang salita nang diyos habang buhay ay dala dala natin magpasawalang hanggan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: