Linggo, Hunyo 25, 2023

June 25, 2023

Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Jeremias 20, 10-13
Salmo 68, 8-10. 14 at 17. 33-35

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

Roma 5, 12-15
Mateo 10, 26-33


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Twelfth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Jeremias 20, 10-13

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan.
Tinagurian nila akong “Kilabot saanman.”
Sinasabi nila, “Isuplong natin! Isuplong natin!”
Pati matatalik kong kaibiga’y naghahangad ng aking kapahamakan.
Wika pa nila, “Marahil ay malilinlang natin siya;
pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan.”
Subalit ikaw’y nasa panig ko, Poon, malakas ka’t makapangyarihan;
madarapa ang lahat ng umuusig sa akin,
hindi sila magtatagumpay kailanman.
Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi.
Mapapahiya sila habang panahon,
at ito’y hindi na makakalimutan.
Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao,
Poon, Diyos na Makapangyarihan,
alam mo ang laman ng kanilang mga puso’t isip.
Kaya’t ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko,
ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan.
Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Poon
sapagkat inililigtas niya ang mga api
mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 68, 8-10. 14 at 17. 33-35

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

Dahilan sa iyo, ako’y inaglahi,
napahiyang lubos sa pagkaunsiyami.
Sa mga kapatid parang ako’y iba,
kasambahay ko na’y di ako kilala.
Ang pagmamahal ko sa banal mong templo,
matinding-matindi sa kalooban ko;
sa akin bumagsak, paghamak sa iyo.

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

At sa ganang akin, ako’y dadalangin
sa iyo, O Poon, sana’y iyong dinggin
sa mga panahon na iyong ibigin;
dahil sa dakilang pag-ibig sa akin,
ang iyong pangakong pagtubos ay sundin.
Poon, sa buti mo’t pag-ibig sa akin,
sa aking pagtawag ako sana’y dinggin,
sa pagkahabag mo, ako ay lingapin.

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

Kung makita ito niyong mga dukha,
sila ay sasamba sa laki ng tuwa.
Dinirinig ng Diyos ang may kailangan,
lingkod na bilanggo’y di nalilimutan.
Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa,
maging karagata’t naroong nilikha!

Panginoon, iyong dinggin
akong iyong ginigiliw.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 5, 12-15

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang Kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang Kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasala’y di tulad ng pagsuway ni Adan.

Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang-loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang-loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao – si Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 15, 26b. 27a

Aleluya! Aleluya!
Kayo at ang Espiritu
ang s’yang magpapatotoo
tungkol sa aral ni Kristo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 26-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag; at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan, sa impiyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya nang dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila’y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo’y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya.

“Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 17, 2020 at 12:25 pm

Pagninilay: Matapos nating ipagdiwang ang mga Dakilang Kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo (Banal na Santatlo, Corpus Christi, at Mahal na Puso) pagkatapos ng Pentekostes, bumabalik tayo sa mga Linggo ng Karaniwang Panahon. Makikita natin sa napakahabang panahon, ang ating mga kaparian na sumusuot ng kulay na luntian/berde bilang tanda na si Kristo ay nagbibigay ng kasaganaan ng ating pangkaraniwang buhay. At siya ang ating tanging pag-asa, kaya ang katapusan ng Karaniwang Panahon, na siyang katapusan din ng Liturhikong Kalendaryo ng Simbahan, sa pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ni Kristong Hari. Kaya pinagninilayan natin sa pinakamahabang panahon ng ating Simbahan ang Pampublikong Ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo, mula sa kanyang mga pangangaral hanggang sa kanyang mga makapangyarihan at mahabaging kababalaghan.

Tatlong beses sinabi ni Hesus sa Ebanghelyo na “Huwag kayong matakot.” Ito’y hindi lang pagdidiin, kundi isang paninigurado na hindi dapat sila matakot. Ang konteksto ng Ebanghelyo ngayon ay ang pagususgo ng Panginoon sa kanyang 12 Apostol sa mga nayon at bayan ng Israel upang ipangaral ang Mabuting Balita ng Paghahari ng Diyos at gumawa ng mga kababalaghan. At alam ni Hesus na may mga taong hindi tatanggap sa kanyang mga alagad. Kaya una niyang binilin sa kanila na ipagpag nila ang alikabok sa kanilang mga paa bilang patotoo para sa kanya. Ngayon ay nagbigay ng babala si Kristo tungkol sa banta ng tao laban sa mga saksi ng Mabuting Balita ng Diyos. Alam din niya na sa hantungan ng kanyang buhay, mararansan niya ang mga pang-uusig, pag-aalipusta, paguyuyurakan, at pag-iinsulto nang haharapin niya ang kanyang Pagpapakasakit. At batid rin ni Hesus na bagamat siya ay babalik sa Ama nating Diyos sa langit at isusugo niya ang kanyang mga Apostol at alagad upang ipagpatuloy ang misyon, sila rin ay hindi tatanggapin ng ibang tao at minsan nga ay kukutyain sila. Subalit pinapatibay ni Kristo ang kanilang katauhan sa pamamagitan ng pananamapalataya. Kaya hindi sila dapat matakot o mangamba, sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Kaya pala sa buong Kasulatan, ang katagang “Huwag kayong matakot” ay inuulit ng 365 beses. At dahil alam natin na mayroong 365 araw sa 1 taon, parang araw-araw sinasabi sa atin ng Panginoon na huwag tayong mangamba. Pagkagising natin sa umaga, iyan ay isang pang-araw-araw na biyaya mula sa kanya, na binibigyan tayo ng panibagong simula upang sa lahat ng ating gawain, mapaginhawa man o mapahirap, kapiling natin siya. At ang mahalaga ay patuloy tayo sa pagiging saksi niya sa pagpapalaganap ng pagmamahal at kabutihan sa bawat isa.

Reply

Mercedes O. Perez June 19, 2020 at 12:48 pm

Salamat sa Diyos at lalung tumitingkad ang aking pananamplataya sa Kanya dahil sa salitang huwag kang matakot…kaya pala ang Diyos ay pag-ibig. sapagkat ipinadama pinatuklas ng Diyos ang pagmamahal Niya sa akin, nagkaroon ako ng sakit at hindi pangkaraniwang sakit..ngunit dahil mahal tayo ng Diyos pinagaling Niya ako..halos mag 15 years na ngayon ibinalik Niyang muli ang aking kalusugan..naalala ko ang salita Niyang “huwag kang matakot andito ako”….Mahal tayo ng Diyos lalu na ang taong nagsusumikap na maging matuwid..lahat ng kahilingan mo ay Kanyang tinutupad.Tapat Siya sa Kanyang pangako.. Marami pong salamat.

Reply

flor valencia July 21, 2020 at 11:41 pm

Napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon kung saan sinabi niya sa banal na kasulatan na huwag tayong MATAKOT at MANGAMBA sa pangkat kapiling nating ang POONG DIYOS, tama po mga minamahal kong mga kapatid sa PANANAMPALATAYA, kung anumang PAGSUBOK ang dumating sa ating BUHAY huwag tayong MATAKOT ang ating PANGINOON ang bahala sa atin siya ang GAGABAY at PAPATNUBAYAN pa niya tayo sapagkat ang lumalapit sa kanya ay nagkakaroon ng MATIWASAY at PAPGPAPALA mula sa kanya Amen

Reply

Mel Mendoza June 22, 2023 at 1:44 am

Sa mga pagbasa sa Linggong ito ay naglalarawaran ng kahulugan ng isang pagiging Kristyano. Ito ay salita na para bang sinasabi na gaano ba kahirap ang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Alam nating lahat na mga mananampalataya na hindi ganung kadali ang ipinakitang buhay ng ating Panginoon ng Siya ay makipamayan sa atin dito sa lupa. Bagamat Siya ay ang Diyos na totoo ang kapangyarihan ng kanyang pagka-Diyos ay ipinakita nya ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa lahat ng Kanyang binatang dusa’t pasakit na ipinadanas sa kanya ng kanyang mga kaaway sinuklian nya ito ng pag-ibig hanggang sa kamatayan sa krus ang dalangin pa din nya ay “Ama patawarin ninyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa”. Sa ating mga buhay ang malaking tanong paano ba maging Kristyano na kung sa kabila ng kabutihan mo sa kapwa ay igaganti sa iyo ay kawalanghiyaan? Paano ba maging Kristyano kung kaliwa’t kanan sa ating lipunan ay nasasaksihan natin ang mga pumapatay, mga magnanakaw, mga naghahasik ng lagim at kaguluhan at kung pati ang ating simbahan ay pinagduduhan ng mga korupsyon at mga eskandalo at naapektuhan ng mga pampulitikang mga usapin? Mahirap. Parang walang kasigurahan ang buhay kahit gumawa ka ng mabuti kung napapaligiran ka naman ng kasamaan. Ito ang realidad ng buhay at mga isyu na halos araw araw ay ating kinakaharap nawawalan tayo ng katiwasayan. Sa ating ebanghelyo ito ay ang lunas sa mga matitinding hamong nabanggit. Sa salita ng pag-asang na ni ang ibong maya na makokunsidera na ibong walang halaga ay kailanman hindi pababayaan ng Panginoon na bumagsak sa lupa tao pa kayang iniwangis sa kanya ay hindi Niya iingatan? Nasa Diyos lamang ang tunay na kaligtasan at huwag mangangamba iasa at itaas sa kanya ang lahat ng mga alalahanin. Kung may pagkakataon man na tayo ay nakakalimot sa Diyos dahil sa mga dagok ng buhay na atin dinadaranas ang Diyos ay kailanman hindi makakalimot sa kanyang mga nilalang. Ang buhay Kristyano ay isang buhay na nakasentro kay Kristo at nakaugat ang isang pananampalaya na hindi dapat natitinag mapa-kahit anong unos pa ang dumating sa ating buhay. Sikapin natin mga kapatid na sa araw araw nating paglalakbay sa mundong ito ay lagi nating isama si Kristo sapagkat sa kanya lamang tayo makakasumpong ng payapang at tunay na kapahingahan, at mapayapang buhay.

Reply

Bro. NSP June 22, 2023 at 5:21 pm

MAHALAGA KA, kahit sa mga sandaling pakiramdam mo ay ubos na ubos ka na!

May mga pagkakataong tila ba nanliliit tayo sa ating sarili dahil sa kahihiyan na idinudulot ng ating mga kasalanan. Mga sandali ng ating buhay kung saan hindi natin makita ang tunay na halaga natin sa mundong ito. Mga kaganapang tila ba napagtatanto nating wala na tayong halaga pa, maaring sa trabaho, sa pag-aaral, sa kaibigan o sa pamilya. Mga pagkakataong maging tayo ay hindi natin makita ang halaga natin sa ating sarili.

Tandaan mong MAHALAGA KA, lalong higit sa mga mata ng Diyos. Mahalaga ka kahit sa mga sandaling walang naghahanap sayo, HAHANAPIN KA NG DIYOS. Mahalaga ka kahit sa mga sandaling walang nangangamusta sayo, ALAM NG DIYOS ANG PAKIRAMDAM MO. Mahalaga ka kahit sa mga pagkakataong walang pumapansin sayo, NARIYAN ANG DIYOS SA TABI MO. Mahalaga ka kahit sa mga sandaling walang nakakaappreciate ng mga ginagawa mo, ANG DIYOS AY HUMAHANGA SAYO. Mahalaga ka kahit sa mga pagkakataong ubos na ubos ka na, ANG DIYOS ANG MAGPUPUNO SAYO!

Sa mundong hindi makita ang ating halaga, may Diyos na kilalang kilala ka. Sabi nga sa ebanghelyo na maging hibla sa ating mga buhok ay bilang na lahat, at higit tayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Sobrang halaga pala natin sa Diyos noh? Sapagka’t kilala nya tayo higit pa sa kung gaano natin kakilala ang sarili natin. Bakit? Sapagkat Mahal nya tayo at Mahalaga tayo sa kanya!

Binanggit rin sa ebanghelyo na “Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag.” Wala naman talagang sikreto sa mundong ito, sapagkat anumang gawin mo ay nababatid at nakikita ng Diyos kahit saan ka magpunta o saan ka man magtago. Kaya’t wala tayong maipagmamalaki at maipagmamayabang sa Diyos.

Binibigyan tayo ng hamon ngayong ika-12 linggo sa karaniwang panahon na makita ang ugnayan ng Diyos sa bawat isa na tayo’y lubusan nyang kilala at lubos na pinahahalagahan niya. Tayo rin nawa’y hangarin nating makilala pa ang Diyos at pahalagahan siya na tunay na nararapat sa kanya. Hindi nagmamalaki, hindi nagmamayabang, bagkus maging isang buhay na nagpapatotoo kay Kristo.

(Pagninilay sa ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon | Taon A – Mateo 10, 26-33)

Reply

Bobby Javier June 25, 2023 at 6:43 am

Napakaganda ng mensahe ng Panginoon ngayon,, huwag kang matakot narito ako,,at sinabi sa ebanghelyo walang natatago na hindi nalalantad,,, Totoo po walang nalilihim sa panginoon,kahit ang iyong pagkatao mula ng ikaw ay isilang ay. alam na ng Panginoon ang patutunguhan ng iyong buhay,, Ang Panginoon alam ang atin sarili, pero tayo hindi nating alam ang atin sarili,, Amen po ba…..AMEN…

Reply

Buendia June 25, 2023 at 5:42 pm

Praise to you Oh Lord Jesus Christ.

Reply

tammy amar June 27, 2023 at 7:54 am

totoo talaga walang lihim na naitatago habang nabubuhay tayo sa mundong ito kasi kahit Anu pa yan sisingaw pa rin at maibubunyag ang katotohanan huwag tayo matakot na ibalita Ang ating naririnig maging saksi tayo sa harap nang ating Mahal na Panginoon dahil mahalaga tayo sa kanya at balang araw dadalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: