Biyernes, Abril 28, 2023

April 28, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ikatlong Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Biyernes

Ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang Anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, panatilihin Mo ang aming buhay
sa pamamagitan ng Eukaristiya.

Ang Simbahan nawa’y lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang Tinapay ng Buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng Banal na Misa, manalangin tayo sa Panginoon.

Bilang isang pamayanan nawa’y hindi natin ipagwalang-bahala ang ating buhay-pananampalataya bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak nawa’y lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y palakasin ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mahal natin sa buhay na yumao nawa’y magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, ibinigay mo sa amin ang Katawan at Dugo ng iyong Anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipag-isa sa kanya, kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng kanyang Katawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 28, 2020 at 1:22 pm

Pagninilay: Kung tayo’y nakasubaybay sa ating teleserye tungkol sa Tinapay ng Buhay, makikita natin sa simula ay humanga ang mga tao kay Hesus dahil sa pagpaparami ng isda at tinapay na nagpabusog sa kanilang pagkagutom. Nang mahanap nila siya sa Capernaum, sinabi sa kanila ni Hesus na dapat sila’y sumikap sa pagkaing nagbibigay-buhay sa pamamagitan ng pananamapalataya sa kanya. At nang tanungin sila kung anong tanda ang ipapakita niya sa kanila, sinabi ni Hesus na magbibigay siya ng tinapay. At nang hilingin nila na bigyan sila palagi ng pisikal na tinapay upang hindi na sila kailangang magsumikap, idineklara ni Hesus ang kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay. Sa kabila ng kanilang pagkahanga sa kanila ay nagkaroon sila ng pagduda tungkol sa mga pahayag nito ni Kristo. Kaya pinalawak pa ni Kristo ang kanyang diskurso tungkol sa kanyang sarili bilang Tinapay, at kung sino mang kumakain nitong tinapay na kanyang laman ay ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, biglang umungol ang mga tao at nagtatalu-talo sa kanilang sarili kung paano kaya maibibigay ni Hesus ang kanyang laman para kainin nila. Akala nila na dapat nilang kainin ang kanyang pisikal na katawan, na kung baga parang ang tingin nila na dapat sila’y maging mga kanibal. Ngunit hindi nila labis na naunawaan ang pahayag ng Panginoon. Ang nais lamang sabihin ng Panginoon ay ang pakikibahagi sa kanyang Laman at Dugo. Tunay nga ang kanyang Laman ay tunay na pagkain, at ang kanyang Dugo ay tunay na inumin. Sa madaling salita, ang nais ni Hesus ay tayo ay makisalo sa kanyang buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At itong Ebanghelyong ito ay binibigyang-bisa ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Tuwing ipinagdiriwang natin ang Banal na Misa, nakikibahagi tayo sa buhay na ibinigay sa atin ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. Ang pagkatatag sa Eukaristiya noong gabi ng Huling Hapunan ay isang paggunita natin sa halimbawa at gawain ng ating Panginoon. Kaya nga ang tinapay at alak ay nagiging kanyang totoong Katawan at Dugo. Hindi lang ito mga simbolismo na itinuturo ng ilang ating mga humiwalay na kapatid sa pananampalataya. Tayong mga Katoliko ay sumasampalataya na si Hesus ay kapiling natin, lalung-lalo na sa Sakramento ng Eukaristiya. At nais niyang palusugin tayo sa pamamagitan ng kanyang Salita at Katawan upang maging makabuluhan ang ating buhay-espirituwal. At ang hamon ng bawat Misa ay ang pagkahayo sa ating mga personal na buhay upang ipadama sa iba ang presensiya ng Diyos sa pamamagitan ng mga mabubuting salita at gawain. At nakita natin sa katauhan ni San Pablo sa Unang Pagbasa mula sa isang tapag-usig ay naging isang malakas na saksi ni Kristo upang ipahayag at bigyan-saksi ang Mabuting Balita. At ito yung naririnig natin sa mga sulat ng Apostol na nawa’y magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa ating sarili, sa ating kapwa, at higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Ito’y mga paraan upang maging “Eucharistic” ang ating buhay: a life blessed, broken, and shared.

Reply

Rosalinda m. Jubilado April 30, 2023 at 10:00 am

sa unang pagbasa si saulo ay isang halimbawa ng taong ARAL SA SALITA NG DIYOS NGUNIT WALA SA GAWA noong hindi pa niya personally naencounter si Jesus.. kulang sa pang unawa at pagpapasakop sa Banal na Kalooban ng Diyos, sa kaparaanan ng Diyos para sa ating Kaligtasan. Hanggang nagkaroon siya ng Personal Encounter kay Jesus where Jesus Himself ay pinili siya upang ipakilala si Jesus na Siya ay Anak ng Diyos, Tunay na Anak ng tao at Diyos na Totoo.
at makikita natin ang naging buhay ni San Pablo na maramng hirap, sakit, tiisin sa pagsunod sa Banal na Kalooban ng Diyos sa paghahayag tungkol kay Jesus. ipinapakita din sa katauhan ni Saulo o San Pablo na kung tayoy tinawag ni Jesus na kabahagi sa pagpapahayag ng Kanyang mga Salita marapat din na tayo ay magpasakop sa Simbahang , si Jesus mismo ang nagtatag na kung saan ay pinamumunuan ng Kanyang unang tinawag na simbahan Niya si San Pedro at ang kasamahan niyang mga apostol kasama ang mga unang mananampalataya sa pangangaral ni Jesus. Kaya nga sinabi ni Jesus mismo na ang hindi dumaan sa pintuan ng Kanyang simbahsn na si Jesus mismo ang nagtatag ay tinawag na magnanakaw.

sa Ebangelio maliwanag na ipinauunawa ni Jesus lalo sa mga henerasyon pagkatapos na umakyat si Jesus sa piling ng Ama, na ang FAITH WITHOUT ACTION IS DEAD.
KUNG TUNAY NA SUMASAMPALATAYA TAYO KAY JESUS DAPAT BUONG PUSONG TANGGAPIN NATIN , PANIWALAAN NATIN ANG KANYANG BANAL NA KATAWAN AT DUGO SA BANAL NA EUKARISTIYA AY SI JESUS MISMO, NA SI JESUS NA RIN ANG NAGTATAG SA SACRAMENTO NG BANAL NA EUKARISTIYA NA TINATANGGAP NATIN HANGGANG SA KASALUKUYAN AT SUSUNOD PANG GENERASYON AS HE PROMISED.
WALA NG IBANG TUNAY NA BANAL NA KATAWAN AT DUGO NI JESUS KUNDI ANG NAGSIMULA SA HULING HAPUNAN NA.IPINAGKATIWSLA NIYA KAY SAN PEDRO.HANGGANG SA KASALUKUYAN NA SUCCESSOR NI SAN PEDRO SI POPE FRANCIS.
nawa pagkalooban tayo ng lubos na pang unawa ng ating Panginoong Jesus upang hindi tayo maakit sa mga maling katuruan. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: