Biyernes, Abril 28, 2023

April 28, 2023

Biyernes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

o kaya Paggunita kay San Pedro Chanel, pari at martir
o kaya Paggunita kay San Luis Maria de Monfort, pari

Mga Gawa 9, 1-20
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan
Mabuting Balitang aral.

Juan 6, 52-59


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Third Week of Easter (White)

or Optional Memorial of St. Peter Chanel Priest and Martyr (Red)
or Optional Memorial of St. Louis Mary de Montfort, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 9, 1-20

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya’t lumapit siya sa pinakapunong saserdote, at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya – maging lalaki, maging babae – at madala sa Jerusalem.

Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya’y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit, anupat nasubasob siya.

At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, “Saulo, Saulo! Bakit mo ako inuusig?” “Sino po kayo, Panginoon?” tanong niya. “Ako’y si Hesus, ang iyong inuusig,” tugon sa kanya. “Tumindig ka’t pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin.” Natilihan ang mga kasama ni Saulo; narinig nila ang tinig ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata ngunit hindi siya makakita, kaya’t siya’y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita, at hindi kumain ni uminom.

Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangala’y Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain, “Ananias!” “Ano po iyon, Panginoon?” tugon niya. “Pumunta ka sa kalye Matuwid, sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangala’y Saulo,” sabi ng Panginoon. “Siya’y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita.” Sumagot si Ananias, “Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan.” Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, “Pumaroon ka! Sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga Hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin.”

Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. “Kapatid na Saulo,” wika niya, “pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita, at mapuspos ng Espiritu Santo.” Pagdaka’y may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo, at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas.

Si Saulo’y ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Hesus. “Siya ang Anak ng Diyos,” wika niya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan
Mabuting Balitang aral.

o kaya: Aleluya.

Purihin ang Poon!
Dapat na purihin ang lahat ng bansa,
siya ay purihin
ng lahat ng tao sa balat ng lupa.

Humayo’t dalhin sa tanan
Mabuting Balitang aral.

Pagkat ang pag-ibig
na ukol sa ati’y dakila at wagas,
at ang katapatan niya’y walang wakas.

Humayo’t dalhin sa tanan
Mabuting Balitang aral.

ALELUYA
Juan 6, 56

Aleluya! Aleluya!
Ang sinumang kumakain
sa katawang aking hain
ay nananahan sa akin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 52-59

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, nagtalu-talo ang mga Judio. “Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin?” tanong nila. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo: malibang kanin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin, at ako’y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit; ang kumakain nito’y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang; namatay sila bagamat kumain niyon.” Sinabi ito ni Hesus nang siya’y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 28, 2020 at 1:22 pm

Pagninilay: Kung tayo’y nakasubaybay sa ating teleserye tungkol sa Tinapay ng Buhay, makikita natin sa simula ay humanga ang mga tao kay Hesus dahil sa pagpaparami ng isda at tinapay na nagpabusog sa kanilang pagkagutom. Nang mahanap nila siya sa Capernaum, sinabi sa kanila ni Hesus na dapat sila’y sumikap sa pagkaing nagbibigay-buhay sa pamamagitan ng pananamapalataya sa kanya. At nang tanungin sila kung anong tanda ang ipapakita niya sa kanila, sinabi ni Hesus na magbibigay siya ng tinapay. At nang hilingin nila na bigyan sila palagi ng pisikal na tinapay upang hindi na sila kailangang magsumikap, idineklara ni Hesus ang kanyang sarili bilang Tinapay ng Buhay. Sa kabila ng kanilang pagkahanga sa kanila ay nagkaroon sila ng pagduda tungkol sa mga pahayag nito ni Kristo. Kaya pinalawak pa ni Kristo ang kanyang diskurso tungkol sa kanyang sarili bilang Tinapay, at kung sino mang kumakain nitong tinapay na kanyang laman ay ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, biglang umungol ang mga tao at nagtatalu-talo sa kanilang sarili kung paano kaya maibibigay ni Hesus ang kanyang laman para kainin nila. Akala nila na dapat nilang kainin ang kanyang pisikal na katawan, na kung baga parang ang tingin nila na dapat sila’y maging mga kanibal. Ngunit hindi nila labis na naunawaan ang pahayag ng Panginoon. Ang nais lamang sabihin ng Panginoon ay ang pakikibahagi sa kanyang Laman at Dugo. Tunay nga ang kanyang Laman ay tunay na pagkain, at ang kanyang Dugo ay tunay na inumin. Sa madaling salita, ang nais ni Hesus ay tayo ay makisalo sa kanyang buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At itong Ebanghelyong ito ay binibigyang-bisa ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Tuwing ipinagdiriwang natin ang Banal na Misa, nakikibahagi tayo sa buhay na ibinigay sa atin ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. Ang pagkatatag sa Eukaristiya noong gabi ng Huling Hapunan ay isang paggunita natin sa halimbawa at gawain ng ating Panginoon. Kaya nga ang tinapay at alak ay nagiging kanyang totoong Katawan at Dugo. Hindi lang ito mga simbolismo na itinuturo ng ilang ating mga humiwalay na kapatid sa pananampalataya. Tayong mga Katoliko ay sumasampalataya na si Hesus ay kapiling natin, lalung-lalo na sa Sakramento ng Eukaristiya. At nais niyang palusugin tayo sa pamamagitan ng kanyang Salita at Katawan upang maging makabuluhan ang ating buhay-espirituwal. At ang hamon ng bawat Misa ay ang pagkahayo sa ating mga personal na buhay upang ipadama sa iba ang presensiya ng Diyos sa pamamagitan ng mga mabubuting salita at gawain. At nakita natin sa katauhan ni San Pablo sa Unang Pagbasa mula sa isang tapag-usig ay naging isang malakas na saksi ni Kristo upang ipahayag at bigyan-saksi ang Mabuting Balita. At ito yung naririnig natin sa mga sulat ng Apostol na nawa’y magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa ating sarili, sa ating kapwa, at higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Ito’y mga paraan upang maging “Eucharistic” ang ating buhay: a life blessed, broken, and shared.

Reply

Rosalinda m. Jubilado April 30, 2023 at 10:00 am

sa unang pagbasa si saulo ay isang halimbawa ng taong ARAL SA SALITA NG DIYOS NGUNIT WALA SA GAWA noong hindi pa niya personally naencounter si Jesus.. kulang sa pang unawa at pagpapasakop sa Banal na Kalooban ng Diyos, sa kaparaanan ng Diyos para sa ating Kaligtasan. Hanggang nagkaroon siya ng Personal Encounter kay Jesus where Jesus Himself ay pinili siya upang ipakilala si Jesus na Siya ay Anak ng Diyos, Tunay na Anak ng tao at Diyos na Totoo.
at makikita natin ang naging buhay ni San Pablo na maramng hirap, sakit, tiisin sa pagsunod sa Banal na Kalooban ng Diyos sa paghahayag tungkol kay Jesus. ipinapakita din sa katauhan ni Saulo o San Pablo na kung tayoy tinawag ni Jesus na kabahagi sa pagpapahayag ng Kanyang mga Salita marapat din na tayo ay magpasakop sa Simbahang , si Jesus mismo ang nagtatag na kung saan ay pinamumunuan ng Kanyang unang tinawag na simbahan Niya si San Pedro at ang kasamahan niyang mga apostol kasama ang mga unang mananampalataya sa pangangaral ni Jesus. Kaya nga sinabi ni Jesus mismo na ang hindi dumaan sa pintuan ng Kanyang simbahsn na si Jesus mismo ang nagtatag ay tinawag na magnanakaw.

sa Ebangelio maliwanag na ipinauunawa ni Jesus lalo sa mga henerasyon pagkatapos na umakyat si Jesus sa piling ng Ama, na ang FAITH WITHOUT ACTION IS DEAD.
KUNG TUNAY NA SUMASAMPALATAYA TAYO KAY JESUS DAPAT BUONG PUSONG TANGGAPIN NATIN , PANIWALAAN NATIN ANG KANYANG BANAL NA KATAWAN AT DUGO SA BANAL NA EUKARISTIYA AY SI JESUS MISMO, NA SI JESUS NA RIN ANG NAGTATAG SA SACRAMENTO NG BANAL NA EUKARISTIYA NA TINATANGGAP NATIN HANGGANG SA KASALUKUYAN AT SUSUNOD PANG GENERASYON AS HE PROMISED.
WALA NG IBANG TUNAY NA BANAL NA KATAWAN AT DUGO NI JESUS KUNDI ANG NAGSIMULA SA HULING HAPUNAN NA.IPINAGKATIWSLA NIYA KAY SAN PEDRO.HANGGANG SA KASALUKUYAN NA SUCCESSOR NI SAN PEDRO SI POPE FRANCIS.
nawa pagkalooban tayo ng lubos na pang unawa ng ating Panginoong Jesus upang hindi tayo maakit sa mga maling katuruan. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: