Sabado, Abril 29, 2023

April 29, 2023

Paggunita kay Santa Catalina de Siena,
dalaga at pantas ng Simbahan

Mga Gawa 9, 31-42
Salmo 115, 12-13. 14-15. 16-17

Sa lahat ng ‘yong kaloob
ano’ng aking ihahandog?

Juan 6, 60-69


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Catherine of Siena, Virgin and Doctor of the Church (White)

Mga Pagbasa mula sa
Sabado sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 9, 31-42

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang Simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito’y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon.

Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito’y paralitiko at walong taon nang nararatay. “Eneas,” ani Pedro, “pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka’t ayusin mo ang iyong higaan!” At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron, at nanampalataya sila sa Panginoon.

Sa Jope naman, may isang alagad na babae, ang pangala’y Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihi’y usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawanggawa. Nang mga araw na iyon, siya’y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito’y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Jope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya’y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaing balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito’y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat; siya’y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, “Tabita, bumangon ka!” Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaing balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Jope, kaya’t marami ang sumampalataya sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 12-13. 14-15. 16-17

Sa lahat ng ‘yong kaloob
ano’ng aking ihahandog?

o kaya: Aleluya.

Sa Diyos ko’t Panginoon, ano’ng aking ihahandog
sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob?
Ang handog ko sa dambana, ay inumin na masarap,
bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas.

Sa lahat ng ‘yong kaloob
ano’ng aking ihahandog?

Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang,
ang anumang pangako ko, ay doon ko ibibigay.
Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw,
kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam.

Sa lahat ng ‘yong kaloob
ano’ng aking ihahandog?

Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod,
katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos;
yamang ako’y iniligtas, kinalinga at tinubos.
Ako ngayo’y maghahandog ng haing pasasalamat,
ang handog kong panalangi’y sa iyo ko ilalagak.

Sa lahat ng ‘yong kaloob
ano’ng aking ihahandog?

ALELUYA
Juan 6, 63k. 68k.

Aleluya! Aleluya!
Espiritung bumubuhay
ang Salita mo, Maykapal,
buhay mo ang tinataglay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 60-69

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Hesus ang nagsabi, “Mabigat na pananalita ito; sino ang makatatanggap nito?” Alam ni Hesus na nagbubulung-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya’t sinabi niya, “Dahil ba rito’y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng Tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay; hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin.” Sapagkat talastas ni Hesus buhat pa noong una kung sinu-sino ang hindi nananalig sa kanya, at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, “Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama.”

Mula noo’y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya’t tinanong ni Hesus ang Labindalawa, “Ibig din ba ninyong umalis?” Sumagot si Simon Pedro, “Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayo’y natitiyak naming kayo ang Banal ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez May 2, 2020 at 1:54 am

Pagninilay: Matapos ang ilang araw ng pagninilay tungkol sa Diskurso ng Tinapay ng Buhay ayon sa ika-6 na kabanata ng Mabuting Balita ni San Juan, dito natatapos ang teleseryeng ito. Malungkot man ang nangyari sa huli, mayroong nagbigay-liwanag sa buong teleserye. Nakita natin ang taong dating humanga kay Kristo dahil sa tinapay na bumusog sa kanila ay hindi inakala na si Hesus na Tinapay ng Buhay ang ibibigay sa kanila para nilang kainin. Parang niliteral nila ang mga salita ng Panginoon, kaya’t sila’y nag-aaway at nagdududa sa kanya. At hindi lang sila, kundi iilan sa mga tagasunod ni Hesus ay biglang nagduda at nais sumuko dahil sa mga salita ni Hesus. Hindi nila naunawaan na ang mga salita ng Panginoon ay nagbibigay-buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At alam ni Hesus na iilan sa kanila ay iiwanan siya, kaya ganun nga ang nangyari. Ngunit nanatili ang 12 Apostol, kaya tinanong din sila kung aalis sila. Alam din ni Kristo na maraming pagkakataong hindi nauunawaan ng mga Apostol ang kanyang mga salita. Subalit sa kabila ng malungkot na pangyayari, parang isang kislap na nagbigay-liwanag sa buong diskurso. Ito ang pagtatapat nang buong pananampalataya ni San Pedro na wala silang mapupuntahan kundi sa Panginoong nagpapahayag ng mga salitang nagbibigay-buhay. At dagdag pa ni Pedro ang pananalig at katiyakan na si Hesukristo ay Anak ng Kataas-taasang Diyos. Ito siguro ang maaaring hamon sa atin sa pagtatapos ng ating pagninilay tungkol sa diskurso ng Tinapay ng Buhay, na ang pakikinig at pagsasabuhay sa Salita ng Diyos ay isang panawagan upang maging “tinapay” sa bawat taong nakikisalamuha natin. Katulad ni Hesus na nagtatag ng Eukaristiya upang palusugin tayo ng kanyang Salita at Katawan, tayo rin ay inaanyayahang maging saksi ng Mabuting Balita at ipadala ang diwa ng Pakikinabang sa ating kapwa, lalung-lalo na sa mga nangangailangan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: