Linggo, Abril 30, 2023

April 30, 2023

Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (A)

Mga Gawa 2, 14a. 36-41
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

1 Pedro 2, 20b-25
Juan 10, 1-10


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fourth Sunday of Easter (White)
Good Shepherd Sunday
World Day of Prayer for Vocations

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 2, 14a. 36-41

Pagbasa mula sa mga Gawa ng Mga Apostol

Noong araw ng Pentekostes, tumayo si Pedro at ang labing-isang apostol, at nagsalita siya nang malakas, “Dapat malaman ng buong Israel na itong si Hesus na ipinako ninyo sa krus – siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo!”

Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, “Mga kapatid, ano ang gagawin namin?” Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako’y para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo – sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos.”

Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, “Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo’y maligtas.” Kaya’t ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag; at nadagdag sa kanila ang may tatlunlibong tao nang araw na iyon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

o kaya: Aleluya.

Panginoo’y aking Pastol, hindi ako magkukulang.
Ako’y pinahihimlay sa mainam na pastulan,
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan,
binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan
sa matuwid na landasi’y doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan,
hindi ako matatakot pagkat ika’y kaagapay;
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang,
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang ako’y nabubuhay;
doon ako sa templo mo lalagi at mananahan.

Pastol ko’y Panginoong D’yos,
hindi ako magdarahop.

IKALAWANG PAGBASA
1 Pedro 2, 20b-25

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal ko:

Pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo’y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos; sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumagawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya’y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya’y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo’y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng Pastol at Tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 10, 14

Aleluya! Aleluya!
Ako’y pastol na butihin
kilala ko’ng tupang akin;
ako’y kilala nila rin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 10, 1-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo ito: ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay-pinto, at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan, at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya’y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga’y patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig.”

Sinabi ni Hesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin.

Kaya’t muling sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo: ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko’y maliligtas. Papasok siya’t lalabas, at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa’y magkaroon ng buhay – isang buhay na ganap at kasiya-siya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez April 25, 2020 at 6:51 pm

Pagninilay: Ang Ikaapat na Linggo ng Pagkabuhay ni Hesus ay mas kilala bilang Linggo ng Mabuting Pastol. Mababatid natin sa Bibliya na ang pagpapastol ay isa sa mga pinakatanyag na hanapbuhay ng mga tao sa Luma at Bagong Tipan. Makikita natin sa Aklat ni Exodo na si Moises matapos niyang takasan ang tangka ni Faraon at nakitungo sa Midian ay nagpastol sa kawan ng kanyang biyenang si Jetro. Sa nagliliyab na punongkahoy siya’y tinawag ng Panginoon upang magsilbi bilang gabay ng mga Israelita sa pagkalikas mula sa pagkaalipin. Si Haring David ay ang pinakabata sa mga anak ni Jesse, na siya’y nagsisilbing pastol sa kanyang kawan. Siya’y pinili ng Diyos na pahiran ni Samuel ng langis upang maging susunod na Hari ng Israel. Si Isaias ay isa ring pastol na pinili ng Diyos na maging propeta upang magpahayag tungkol sa pagdating ng Mesiyas. At si Hesus ay ang Mabuting Pastol ng ating mga kaluluwa dahil ang kanyang pakay ay akayin tayong lahat tungo sa kaligtasan. Bilang pastol, hindi niya nais tayo’y pabayaan sa kasalanan, ngunit tubusin sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay sa Krus at Muling Pagkabuhay. Makikita natin sa buong kasaysayan ng Bibliya na ang pagpapastol ay nagsisimbolo ng isang mahalagang tungkulin tungo sa tupa. Kaya sinasabi ng Salmo 23 na ang Panginoong Diyos ay ang Pastol na hindi tayo kailanma’y kukulangin sa buhay. Alam natin na ang pastol ay namamahala sa pangangaalaga ng kanyang kawan, at kapag ang isang tupa ay sumuway ay kanilang hahampasin nito ng tungkod upang sumunod. Makikita dito na alam ng pastol ang amoy ng kanyang kawan sapagkat gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng lahat. Ganun rin ang Panginoong Hesus na siya ang Mabuting Pastol. Iba po ang pagiging mabait sa pagiging mabuti. Bilang Mabuting Pastol, si Kristo ang gumagabay sa atin patungo sa kanyang Ama. Ang kanyang pagiging mabuti ay makikita rin sa kanyang katuwiran at katarungan sa mga panahong tayo’y sumuway sa dakilang kalooban. Minsan nga’y sinabi ni Arsobispo Socrates Villegas: “Ang tungkod ni Hesus kapag tayo’y nagkakasala ay AWA.” Siya ang maawaing Pastol na nagmamahal sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakamali sa buhay. Ipinakita niya ito nang ialay niya ang kanyang buhay upang tayo’y mailigtas at mas gawin pang matapat sa Diyos Ama. At dito’y ipinamana ni Hesukristo ang misyon ng pagpapahayag ng Mabuting Balita. At narinig natin sa Unang Pagbasa kung paanong tumindig sina Pedro at ang iba pang mga Apostol nang mangsimula silang mangaral sa mga tao. At marami nga sa mga narinig ay napabilang sa Sambayanan ng Diyos, ang Simbahang itinatag ni Kristo. At minsan na nga’y sinabi ni Hesus na hindi kailanma’y mananaig ang anupamang hakbang ng kasamaan laban sa Simbahan. Narinig din natin sa Ikalawang Pagbasa ang paalala sa atin ni San Pedro na ang Simbahan ay kailangang maging matatag sa kabila ng mga pagsubok at suliranin ng buhay. Tayong mga mananampalataya ay kailangang ipahigit ang ating pananampalataya sa Panginoon bagamat tayo’y dumadaan sa maraming mga pagdurusa, lalung-lalo ang mga nararasang sitwasyon. Matapos ng ating mga pagkaranas ng ginhawa at dusa sa lupang ibabaw, mararanasan natin balang araw ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Kaya nawa tayo ay sumunod sa ating Mabuting Pastol sa pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga ng Mabuting Balita. Maging mabuting pastol din tayo sa ibang tao sa paggawa ng kabutihan at katuwiran sa kanila.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: