Sabado, Nobyembre 26, 2022

November 26, 2022

Sabado ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Pahayag 22, 1-7
Salmo 94, 1-2. 3-5. 6-7

Marana tha! Dumating Ka!
Poong Hesus, halika na!

Lucas 21, 34-36


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Pahayag 22, 1-7

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Ako’y si Juan. Ipinakita sa akin ng anghel ng Panginoon ang ilog na nagbibigay-buhay. Ang tubig nitong sinlinaw ng kristal ay bumubukal sa trono ng Diyos at ng Kordero at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punongkahoy na nagbibigay-buhay. Ang bunga nito’y iba-iba bawat buwan, at nakalulunas sa sakit ng mga bansa ang mga dahon nito. Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos.

Matatagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod, at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Doo’y walang gabi, at hindi na sila mangangailangan ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, pagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila, at maghahari sila magpakailanman.

At sinabi sa akin ng anghel, “Maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.”

“Makinig kayo!” wika ni Hesus. “Darating na ako! Mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 94, 1-2. 3-5. 6-7

Marana tha! Dumating Ka!
Poong Hesus, halika na!

Tayo ay lumapit
sa ‘ting Panginoon, siya ay awitan,
ating papurihan
ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit,
sa kanyang harapan na may pasalamat,
Siya ay purihin,
ng mga awiting may tuwa at galak.

Marana tha! Dumating Ka!
Poong Hesus, halika na!

Sapagkat ang Diyos,
ay ang Panginoong napakadakila,
ang dakilang Haring
higit sa sinuman na binabathala.
Nasa kanyang palad
ang buong daigdig, pati kalaliman;
ang lahat ay kanya
maging ang mataas nating kabundukan.
Kanya rin ang dagat
at pati ang lupa na kanyang nilalang.

Marana tha! Dumating Ka!
Poong Hesus, halika na!

Tayo ay lumapit,
sa kanya’y sumamba at magbigay-galang,
lumuhod sa harap
nitong Panginoong sa ati’y lumalang.
Siya ang ating Diyos,
tayo ay kalinga niyang mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan.

Marana tha! Dumating Ka!
Poong Hesus, halika na!

ALELUYA
Lucas 21, 36

Aleluya! Aleluya!
Manalanging walang humpay
samantalang hinihintay
si Hesus na Poong mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 34-36

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito; baka abutan kayo ng Araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya’t maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Ben J. Balugo Jr. December 1, 2018 at 4:09 am

Paghahandaan natin ang pangalawang pagdating ng Panginoon Hesus. Ang uri ng paghahanda ay iisa lamang ang ibig sabihin ang mamumuhay tayo sa ilalim ng liwanag ng ebanghelyo Niya; ang tapat at taos pusong pakikikapwa s ating mga kapatid kay Kristo. Amen.

Reply

Reynald Perez December 1, 2018 at 6:13 am

Pagninilay: Ngayong Unang Araw ng Disyembre ay sinasabi ng marami na malapit na mag-Pasko. At napakahalaga itong Disyembre 1, 2018 sapagkat kahit nagsimula na ang huling buwan ng taong pangsibil, nagtatapos na rin sa araw na ito ang taong panliturhiya. Bukas ay magsisimula muli ang Kaledaryo Liturhiko sa pagsisimula ng Panahon ng Adbiyento. At sa pagpasok sa panahon ng pananabik para sa Pagdating ni Kristo, tayo ay inaanyayahan ngayon tungkol sa mga kaganapan ng katapusan. Ang Unang Pagbasa ay isang panitain ni San Juan tungkol sa pagdating ng Panginoon na kasinganda ng umaagos na tubig sa ilog. Ito’y nagpapakita ng kagandahang-loob ng buhay na walang hanggan na inihanda sa atin ni Kristo na Kordero ng Diyos. Kaya ang Ebanghelyo ay nagsisilbing paalala sa atin na huwag tayo’y makipagsaya kahit sa pagiging matakaw at lasing bago pumarito si Hesus. Sa halip ay inaanyayahan tayo na maging handa at manalangin upang magkaroon tayo ng lakas na makaharap siya. At kapag muling pumarito siya, itatanong niya sa atin kung anong kabutihan at pagmamahal na ating ginawa. Nawa’y sa pagtatapos ng Taong Panliturhiya ng Simbahan, at pagsisimula ng isa pang bagong taon sa pagpasok ng Adbiyento, nawa’y tunay maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon sa ating mga buhay.

Reply

Reynald Perez November 24, 2022 at 6:52 pm

PAGNINILAY: Ngayong araw na ito, nagtatapos ang taong panliturhiya ng ating Simbahan. Bukas ay magsisimula muli ang Kaledaryo Liturhiko sa pagsisimula ng Panahon ng Adbiyento. At sa pagpasok sa panahon ng pananabik para sa Pagdating ni Kristo, tayo ay inaanyayahan ngayon tungkol sa mga kaganapan ng katapusan.
Ang Unang Pagbasa ay isang panitain ni San Juan tungkol sa pagdating ng Panginoon na kasinganda ng umaagos na tubig sa ilog. Ito’y nagpapakita ng kagandahang-loob ng buhay na walang hanggan na inihanda sa atin ni Kristo na Kordero ng Diyos.

Kaya ang Ebanghelyo ay nagsisilbing paalala sa atin na huwag tayo’y makipagsaya kahit sa pagiging matakaw at lasing bago pumarito si Hesus. Sa halip ay inaanyayahan tayo na maging handa at manalangin upang magkaroon tayo ng lakas na makaharap siya. At kapag muling pumarito siya, itatanong niya sa atin kung anong kabutihan at pagmamahal na ating ginawa.

Nawa’y sa pagtatapos ng Taong Panliturhiya ng Simbahan, at pagsisimula ng isa pang bagong taon sa pagpasok ng Adbiyento, nawa’y tunay maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon sa ating mga buhay.

Reply

Alfred B. Sugayan November 26, 2022 at 6:22 am

Ating sambahin, purihin at pasalamatan ang dakilang Panginoon Diyos Hesus, amen.

Reply

Leave a Comment

{ 1 trackback }Previous post:

Next post: