Sabado, Nobyembre 26, 2022

November 26, 2022

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon
Sabado

Manalangin tayo sa Diyos Ama para tulungan tayong maghanda sa pagdating ng ating Panginoon sa ating daigdig at sa ating buhay.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, pangalagaan mo kami sa iyong pag-ibig.

Ang Simbahan nawa’y huwag magkulang na paalalahanan ang mga sumasampalataya ukol sa pangangailangan sa pagiging aktibong pagbabantay at bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon na may pananalangin at paggawa ng kabutihan, manalangin tayo sa Panginoon.

Bilang isang pamayanan nawa’y hindi natin makaligtaang malaman ang pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuha natin sa araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y magpakita ng habag sa mga dumaranas ng pagdurusa sa kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga maysakit nawa’y madama ang mapagpagaling na presensya ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y matagpuan si Kristo sa kanilang makalangit na paglalakbay, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng bagong pangarap habang aming hinihintay nang may masayang pag-asa ang pagdating ng iyong Anak na si Jesu-Kristo. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Ben J. Balugo Jr. December 1, 2018 at 4:09 am

Paghahandaan natin ang pangalawang pagdating ng Panginoon Hesus. Ang uri ng paghahanda ay iisa lamang ang ibig sabihin ang mamumuhay tayo sa ilalim ng liwanag ng ebanghelyo Niya; ang tapat at taos pusong pakikikapwa s ating mga kapatid kay Kristo. Amen.

Reply

Reynald Perez December 1, 2018 at 6:13 am

Pagninilay: Ngayong Unang Araw ng Disyembre ay sinasabi ng marami na malapit na mag-Pasko. At napakahalaga itong Disyembre 1, 2018 sapagkat kahit nagsimula na ang huling buwan ng taong pangsibil, nagtatapos na rin sa araw na ito ang taong panliturhiya. Bukas ay magsisimula muli ang Kaledaryo Liturhiko sa pagsisimula ng Panahon ng Adbiyento. At sa pagpasok sa panahon ng pananabik para sa Pagdating ni Kristo, tayo ay inaanyayahan ngayon tungkol sa mga kaganapan ng katapusan. Ang Unang Pagbasa ay isang panitain ni San Juan tungkol sa pagdating ng Panginoon na kasinganda ng umaagos na tubig sa ilog. Ito’y nagpapakita ng kagandahang-loob ng buhay na walang hanggan na inihanda sa atin ni Kristo na Kordero ng Diyos. Kaya ang Ebanghelyo ay nagsisilbing paalala sa atin na huwag tayo’y makipagsaya kahit sa pagiging matakaw at lasing bago pumarito si Hesus. Sa halip ay inaanyayahan tayo na maging handa at manalangin upang magkaroon tayo ng lakas na makaharap siya. At kapag muling pumarito siya, itatanong niya sa atin kung anong kabutihan at pagmamahal na ating ginawa. Nawa’y sa pagtatapos ng Taong Panliturhiya ng Simbahan, at pagsisimula ng isa pang bagong taon sa pagpasok ng Adbiyento, nawa’y tunay maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon sa ating mga buhay.

Reply

Reynald Perez November 24, 2022 at 6:52 pm

PAGNINILAY: Ngayong araw na ito, nagtatapos ang taong panliturhiya ng ating Simbahan. Bukas ay magsisimula muli ang Kaledaryo Liturhiko sa pagsisimula ng Panahon ng Adbiyento. At sa pagpasok sa panahon ng pananabik para sa Pagdating ni Kristo, tayo ay inaanyayahan ngayon tungkol sa mga kaganapan ng katapusan.
Ang Unang Pagbasa ay isang panitain ni San Juan tungkol sa pagdating ng Panginoon na kasinganda ng umaagos na tubig sa ilog. Ito’y nagpapakita ng kagandahang-loob ng buhay na walang hanggan na inihanda sa atin ni Kristo na Kordero ng Diyos.

Kaya ang Ebanghelyo ay nagsisilbing paalala sa atin na huwag tayo’y makipagsaya kahit sa pagiging matakaw at lasing bago pumarito si Hesus. Sa halip ay inaanyayahan tayo na maging handa at manalangin upang magkaroon tayo ng lakas na makaharap siya. At kapag muling pumarito siya, itatanong niya sa atin kung anong kabutihan at pagmamahal na ating ginawa.

Nawa’y sa pagtatapos ng Taong Panliturhiya ng Simbahan, at pagsisimula ng isa pang bagong taon sa pagpasok ng Adbiyento, nawa’y tunay maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon sa ating mga buhay.

Reply

Roy Angelo B. Villarico November 26, 2022 at 8:05 am

Salamat Sa Diyos…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Francisco R. Azupardo November 25, 2022 at 8:17 pm

Salamat sa Diyos! Amen. Aleluya

Reply

Alfred B. Sugayan November 26, 2022 at 6:22 am

Ating sambahin, purihin at pasalamatan ang dakilang Panginoon Diyos Hesus, amen.

Reply

Celine loveko November 27, 2022 at 2:12 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a Comment

{ 1 trackback }Previous post:

Next post: