Martes, Disyembre 13, 2022

December 13, 2022

Paggunita kay Santa Lucia, dalaga at martir

Sofonias 3, 1-2. 9-13
Salmo 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 at 23

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

Mateo 21, 28-32


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Lucy, Virgin and Martyr (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Martes ng Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

UNANG PAGBASA
Sofonias 3, 1-2. 9-13

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Sofonias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
Kahabag-habag ang lungsod na itong suwail
at punong-puno ng karumihan at pang-aapi.
Wala siyang pakikinig sa Panginoon at hindi tumatanggap ng kanyang payo.
Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon,
ni lumalapit man upang pasaklolo.
“Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao, at bibigyan ko sila ng dilang malinis,
upang silang lahat ay tumawag sa pangalan ng Panginoon at buong pagkakaisang maglingkod sa kanya.
Mula sa ibayo ng mga ilog ng Etiopia,
ang aking nangalat na bayan, ay sasamba sa akin, magdadala ng kanilang handog.
Sa araw na yaon ay hindi kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin;
sapagkat aalisin ko ang mapagmataas,
at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok.
At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba,
na lalapit sa akin upang pasaklolo.
Ang natira sa Israel ay hindi na gagawa ng kasamaan at hindi na magsisinungaling ni mandaraya man.
Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 at 23

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

Nagalak ang aping umasa sa kanya,
pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa,
sila’y iniligtas sa hirap at dusa.

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

Nililipol niya yaong masasama
hanggang sa mapawi sa isip ng madla.
Agad dinirinig daing ng matuwid
inililigtas sila sa mga panganib.

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

Tumutulong siya sa nasisiphayo
ang walang pag-asa’y hindi binibigo.
Mga lingkod niya’y kanyang ililigtas,
sa napakukupkop, siyang mag-iingat.

Dukhang sa D’yos tumatawag
ay kanyang inililigtas.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Panginoon ay darating,
Siya’y hindi magmamaliw,
tayo’y kanyang tutubusin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 21, 28-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, tinanong ni Hesus ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan: “Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, ‘Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.’ ‘Ayoko po.’ tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya’y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. ‘Opo’ tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama?” “Ang nakatatanda po,” sagot nila. Sinabi sa kanila ni Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: ang mga publikano at masasamang babae’y nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay, at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 13, 2021 at 8:07 am

PAGNINILAY: Habang tayo ay papalapit na sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon, tayo’y inaanyayahan ngayong Adbiyento na maging matapat sa kanya at tumalima sa kanyang kalooban.

Ayon kay Propeta Sofonias sa Unang Pagbasa, gagawa ang Panginoong Diyos ng nararapat para sa mga tao. Makikita natin ang kanyang katarungan para palaging manaig ang kabutihan, at hindi ang kasamaan. Kaya itutuwid niya ang mga nagkakamali, at pagpapalain pa ang mga mabubuti upang ipakita sa lahat na patuloy na nagmamahal ang Diyos. Ganun din ang mga pinuspos na sila’y palalakasin nila upang maging panindigan para sa kabutihan at katotohanan. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang tao, sapagkat nangangako siya para sa kaligtasan nila.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isang talinghaga ng Panginoong Hesukristo bilang tugon sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan na nagtanong sa kanya kung anong awtoridad ang nagbigay sa kanya upang gawin ang mga bagay ng pangangaral at paggawa ng kababalaghan. Kaya isinalaysay ni Hesus ang Talinghaga tungkol sa Dalawang Anak. Iniutos ng ama ang kanyang 2 anak upang magtrabaho sa ubasan: ang una ay tumanggi, ngunit nagdalawang-isip at ginawa ang tungkulin, ang ikalawa naman ay nag-oo, subalit hindi siya sumunod. At ginamit ito ni Hesus bilang paglalarawan sa mga tumanggap sa mensahe ni San Juan Bautista, na hindi sila mga dalubhasa o matatalino, kundi sila ay mga makasalanan. At alam niya na ang mga pinuno ng mga Hudyo ay narinig din sa pangangaral ni Juan, subalit hindi sila nagbago, bagkus ay nagmataas pa ng sarili.

Mga kapatid, ang ating pananampalataya ay isang matatag na relasyon sa ating Diyos. Bilang mga Katoliko, ito ay dapat isabuhay hindi lang sa mga magagandang Tradisyon at Sakramento, kundi pati na rin sa pagsunod sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanya at sa ating kapwa. Ngayong Adbiyento, tayo’y hinihikayat na maging handa sa pagsalubong sa ating Mesiyas, na hindi lang natin maipagdiwang ang kanyang kaarawan sa Pasko, kundi maisapuso natin ang kanyang presensiya sa ating mga buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 14, 2021 at 9:10 am

Sa Unang Pagbasa ay babala na ang mga mapgmataas ay parurusahan at gantimpala nman ang naghihintay sa mga mapagkumbaba. Paalala ito na ano man ang iyong narating kapatid, maging mataas na posisyon, maraming ari arian, malaki at kilalang pamilya, hindi nawawalan ng pera, hindi nagugutom o nauuhaw ay kailangang hindi ka pa din nakakalimot sa Diyos at marunong kang magpuri at magpasalamat sa kanya, nararapat din marunong kang magmahal ng kapwa at magbahagi ng biyay ng bukal sa kalooban at wag mang aapi, magyayabang at magmamataas.

Sa ating ebanghelyo namang aral ata hamon ay wag maging mapag imbabaw. Wag pakitang tao na kunwari’y malinis at banal ngunit bulok naman kalooban dahil hindi sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Huwag iangat ang sarili na makaDiyos pero walang takot na gumagawa ng kahalayan at pagdaramot sa nangangailangan. Huwag ipakitang relihiyoso pero hindi man lang makapagpatawad ng kapatid o ng kapwa.
Mas maigi pang aminin natin na tayo ay makasalanan pero nagsisisi at nagsisikap na matalikuran na ang kasamaan. Huwag maging mga bulaan, ipokrito at hangal.

Reply

Alfred B. Sugayan December 13, 2022 at 6:35 am

Ang nagtitiwala sa Diyos ay may kagalakan at pag-asa sa puso, amen.

Reply

Rosalinda m. Jubilado December 13, 2022 at 7:58 am

sa unang pagbasa ipinapakita sa atin ng Panginoon na wala tayong dapat ipagmalaki sa ating buhay SAPAGKAT ANG LAHAT AY BIYAYANG GALING SA DIYOS. maging ang mga pagbabagong pangyayari sa ating ispiritwal na pamumuhay ay grasyang mula sa Diyos. kahit ang mga material na meron tayo, katagumpayan natin sa ating paggawa sa araw araw is a blessings from God. even our life nagigising tayo araw araw is a a blessing from Him.

sa Ebangelio ay ipinapakita sa atin na we are being judged sa kung ano ang ating desisyong ginagawa sa araw araw.. by our words we speak, sa mga ginagawa natin sa araw ay doon tayo nahuhusgahan kahit araw araw ka pang nasa simbahan, araw araw nagbabasa ng Salita ng Diyos kung WALA KA NAMANG PAG IBIG SA DIYOS AT SA KAPWA NA BUMUBUKAL MULA SA PUSO ANG LAHAT AY BALEWALA. IT IS PURELY OUR OBEDIENCE TO HIS WORDS, HUMBLENESS AND LOVE THAT WE ARE COUNTED IN HIS KINGDOM.
nawa dalangin natin na bigyan Niya tayo ng pusong masunurin at mababang loob till the end. God bless.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: