Linggo, Disyembre 11, 2022

December 11, 2022

Ikatlong Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)

Isaias 35, 1-6a. 10
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Halina, Panginoong D’yos
upang kami ay matubos.

o kaya
Aleluya! Papurihan
ang ating Poong Maykapal

Santiago 5, 7-10
Mateo 11, 2-11


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Third Sunday of Advent (Gaudete Sunday) (Rose or Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 35, 1-6a. 10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ang ulilang lupaing malaon nang tigang
ay muling sasaya,
mananariwa at mamumulaklak ang ilang.
Ang dating ilang ay aawit sa tuwa,
ito’y muling gaganda tulad ng mga Bundok ng Libano
at mamumunga nang sagana, tulad ng Carmelo at Saron.
Mamamasdan ng lahat ang kaningningan
at kapangyarihan ng Panginoon.
Inyong palakasin ang mahinang kamay,
at patatagin ang mga tuhod na lupaypay,
ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob:
“Huwag kang matakot,
laksan mo ang iyong loob,
darating na ang Panginoong Diyos,
at ililigtas ka sa mga kaaway.”
Ang mga bulag ay makakikita,
at makaririnig ang mga bingi;
katulad ng usa, ang pilay lulundag,
aawit sa galak ang mga pipi.
Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem,
masiglang umaawit ng pagpupuri.
Paghaharian sila ng kaligayahan.
Lungkot at dalamhati ay mapapalitan
ng tuwa at galak magpakailanman.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Halina, Panginoong D’yos
upang kami ay matubos.

o kaya:
Aleluya! Papurihan
ang ating Poong Maykapal.

Ang maaasahang lagi’y Panginoon,
panig sa naaapi, ang Diyos na hukom,
may pagkaing handa, sa nangagugutom.

Halina, Panginoong D’yos
upang kami ay matubos.

o kaya:
Aleluya! Papurihan
ang ating Poong Maykapal.

Pinalaya niya ang mga nabihag;
isinasauli, paningin ng bulag;
lahat ng inapi ay itinataas,
ang mga hinirang niya’y nililingap.

Halina, Panginoong D’yos
upang kami ay matubos.

o kaya:
Aleluya! Papurihan
ang ating Poong Maykapal.

Isinasanggalang ang mga dayuhang
sa lupain nila’y doon tumatahan;
tumutulong siya sa balo’t ulila,
masamang balangkas pinipigil niya.

Halina, Panginoong D’yos
upang kami ay matubos.

o kaya:
Aleluya! Papurihan
ang ating Poong Maykapal.

Walang hanggang Hari, ang Diyos na Poon!
Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion!

Halina, Panginoong D’yos
upang kami ay matubos.

o kaya:
Aleluya! Papurihan
ang ating Poong Maykapal.

IKALAWANG PAGBASA
Santiago 5, 7-10

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Kaya nga’t magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin, at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon.

Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang Hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Isaias 61, 1

Aleluya! Aleluya!
Espiritu ng Maykapal
nasa akin upang hat’dan
ang mga dukha ng aral.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 2-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon: Nabalitaan ni Juan Bautista, na noo’y nasa bilangguan, ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya’t nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, “Kayo po ba ang ipinangakong paririto, o maghihintay pa kami ng iba?” Sumagot si Hesus, “Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita: nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin!”

Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Hesus sa mga tao tungkol kay Juan: “Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuutan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari! Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng Kasulatan: ‘Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa iyo; ihahanda niya ang iyong daraanan.’ Sinasabi ko sa inyo: sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista; ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos at dakila kaysa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 8, 2019 at 12:52 am

Pagninilay: Tayo ngayon ay nakapasok sa kalagitnaan ng Panahon ng Adbiyento. At ito’y tinatawag bilang Linggo ng Gaudete. Ang “Gaudete” ay isang salitang Latin na nangangahulugang “magalak”. Sapagkat sa Pambungad na Antipona sa Misa, ang binibigkas na mga pahayag ay “Gaudete Israel” mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang tanda ng Linggo nito ay ang kagalakan sapagkat malapit na ang kaligtasang makakamtan ng sangkatauhan. Para sa ating mga Katoliko’t Kristiyano, ang Linggo ng Gaudete ay palatandaan na malapit na ang Kapistahan ng ating kaligtasan sa darating na Kapaskuhan. Kaya sinisindi ngayon ang kulay rosas na kandila sa Korona ng Adbiyento, at ang mga Pari ay maaring sumuot ngayon ng mga rosas na kasulya/istola. Kaya ang mensahe ng mga Pagbasa ngayon ay magalak sa gitna ng mga kalungkutan sa buhay. Ang Unang Pagbasa ay isang magandang propesiya ni Isaias tungkol sa kagandahang-loob ng Mesiyas. Magkakaroon ng mabungang paglaki/paglago ng mga bulaklak at iba pang mga halaman. Mapupuno rin ang mga disyerto at kapatagan. At ang mga tao’y inaanyayahang maging matatag sa pagpapalakas ng kanilang mga kamay at tuhod. Ang pagdating ni Kristo ay tanda na ang mga bulag ay makikita, ang mga bingi ay makakarinig, ang mga pipi ay makakapagsalita, at ang mga pilay ay makakalakad. Kaya ito yung inihayag ni Hesus sa mga alagad ng kanyang pinsan na si San Juan Bautista. Noong si Juan Bautista ay nakabilanggo dahil sa paglalantad sa pakikiapid nina Haring Herodes at Reynang Herodias, ipinadala niya ang kanyang mga alagad upang tanungin si Hesus kung siya nga ang tinutukoy ng Tagapagpauna na “Mesiyas”. Matapos umalis ang mga alagad upang ipahayag ito kay Juan, tinipon ni Hesus ang mga tao at ipinaalala sa kanila ang naging mensahe ni San Juan Bautista noong ito’y nangangaral pa sa disyerto ng Ilog Jordan. At dito’y idineklara ni Hesus na higit sa mga taong ipinanganak ng mga babae, si San Juan Bautista ay tunay na dakila, ngunit mas dakila pa ang mga taong pinaghaharian ng Diyos. Makikita natin ang parehas na pahayag ni Juan na minsa’y sinabi niya na siya ay magiging huli, samantala si Kristo ay magiging una. Ito’y isang paanyaya ni Hesus na magalak sa Mabuting Balita na dala niya. At nangyari nga noong siya’y gumawa ng mga kababalaghan, at namangha ang mga tao at sabay-sabay na nagpupuri sa Panginoong Diyos. Kaya mahalaga itong pagsasaya sa gitna ng mga kalungkutan at problema sa buhay. Kahit ngayon ay nararanasan natin ang mga pighati at pagdurusa, sa huli ay makakamtan natin ang kagalakan at kaginhawaan. May mga taong nakaranas na ng mga matitinding suliranin sa buhay mula sa pagsisimula ng taon kahit hanggang ngayon. Subalit makikita natin na sinasabi pa rin nila na kahit gaano man kabigat ang kanilang mga problema, tuloy pa rin ang pamumuhay nila. At sa napakatanging okasyon nitong Disyembre, sa kabila ng ating mga naranasan nitong mga nakaraang araw at buwan, tuloy pa rin ang Pasko. Ngayong Adbiyento ay pinaghahandaan din natin ang muling pagpaparito ni Kristo. At ipinapaalala sa atin ni Apostol Santiago sa Ikalawang Pagbasa na maging matiyaga at mapagtiis at gawing matatag ang ating mga puso upang matuntunan tayong handa sa pagdating muli ni Hesus. Minsan iniisip ng tao na ang katapusan ng mundo ay nagdadala ng katakutan, kaya kailangan daw natin na magsisi upang hindi raw maparusahan tayo ng Panginoon. Subalit hindi kailanma’y dapat tayo naghahasik ng takot tungkol sa katapusan sapagkat ang pinakamahalagang gantimpala rito ay ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kapag pinapag-usapan natin ang tungkol sa katapusan, huwag nating palakihin ang pagiging “bitter”, bagkus ay itrato ang ating buhay upang makagawa pa ng mga bagay na “better”. Ito yung dapat nating pansinin na ugali ng pagiging masaya kahit marami nang pagsubok ang dumating sa ating buhay. Mapagsalamat tayo sa Panginoon na kahit anupamang problemang mangyari, tayo ay patuloy pa rin na namumuhay sa daigdig na ito.

Reply

Roy Angelo B. Villarico December 11, 2022 at 3:09 pm

Sa Diyos Lahat Ang Kapurihan…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Loida Annie Bartolome December 9, 2022 at 5:53 am

salamat po aming Panginoon Jesus at binigyan mo kmi ng pag-asa

Reply

Ma. Luisa L. Belardo December 9, 2022 at 12:59 pm

Salamat po. Very useful po sa akin bilang Commissioned Reader at sa Bible service. Thank you so much.

Reply

Awit at Papuri Communications December 10, 2022 at 7:13 am

Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless you!

Reply

ruel arcega December 10, 2022 at 8:16 am

Nasa ikatlong linggo ng Adbiyento, na ang tawag ay Gaudate sa latin na ibig pakalulugan ay magalak, Bakit balikan natin ang mga pagbasa lalo na sa ipinahayag ni Propeta Isaias, na magalak dahil muling babalik ang kasanahan, kaayusan, mga biyaya darating. subalit maging matiyaga na paalala sa sulat ni apostol Santiago nakatulad nang pahihintay ng mga magsasaka sa kanilang mga ani na darating . At ebanghelo pinadala at itinuro ni Juan Baustista sa kanyang mga alagad na pumunta kay Hesus at itanonng kung sila bay maghihitay pa o kayo na ba ang kaganapan ng pangako kanilang hinihintay at anu sagot ni Hesus, mula sa mga ginawa niya mga himala, nakakakita na ang mga bulag , nakakalakad na ang mga pilay, mga may sakit ay gumgaling itoyu pagpapahiwatig na narito na ang ating taga pagligtas. Kaya’t kagalakan ang hatid ng linggong ito. Sana tayo magtiwala at huwag mawalan ng pag-asa. Muli nais ni Juan na tumungo tayo kay Hesus at doon nating masusumbunga ang ating kagalakan.

Reply

Francisco R. Azupardo December 10, 2022 at 9:59 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Amen

Reply

Celine loveko December 11, 2022 at 5:16 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a Comment

{ 1 trackback }Previous post:

Next post: