Linggo, Nobyembre 6, 2022

November 6, 2022

Ika-32 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

2 Macabeo 7, 1-2. 9-14
Salmo 16, 1. 5-6. 8b at 15

Paggising ko, Poong sinta,
sa piling mo’y magsasaya.

2 Tesalonica 2, 16 – 3, 5
Lucas 20, 27-38


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thirty-Second Week of Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
2 Macabeo 7, 1-2. 9-14

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila’y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Isa sa mga anak ang nangahas tumayo at nagsalita, “Ano ba ang inyong ibig mangyari sa pagpapahirap sa amin? Matamis pa sa amin ang mamatay kaysa lumabag sa mga kautusan ng aming ninuno!”

Bago namatay, sinabi ng ikalawang anak nang malakas sa hari, “Kasumpa-sumpang halimaw! Maaari mong kunin ang buhay namin dito sa lupa, ngunit bubuhayin kaming muli ng Hari ng buong daigdig upang hindi na muling mamatay, sapagkat sinusunod namin ang kanyang mga utos.”

Ganoon ding parusa ang sinapit ng ikatlong anak. Noong siya’y utusang ilawit ang kanyang dila, ginawa niya ito agad at walang atubiling iniabot ang kanyang mga kamay. Ganito ang sinabi niya, “Tinanggap ko ang mga kamay na ito buhat sa langit. Subalit mas mahalaga para sa akin ang mga utos ng Diyos, at umaasa akong ibabalik niya ang mga kamay ko.” Pati ang hari at mga tauhan niya’y humanga sa ipinakita niyang tapang ng loob at sa pagiging handa sa pagtanggap ng pagpaparusa nila.

Namatay rin ang ikatlong kapatid na ito. Isinunod namang parusahan ang ikaapat sa ganito ring malupit na pamamaraan. Nang mamamatay na, sinabi nito, “Ako’y maligayang mamamatay sa kamay ninyo sapagkat alam kong ako’y muling bubuhayin ng Diyos. Ngunit ikaw, Antioco, ay walang pag-asang mabubuhay uli.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 16, 1. 5-6. 8b at 15

Paggising ko, Poong sinta,
sa piling mo’y magsasaya.

Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan,
Poon, ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan;
pagkat ako’y taong tapat, di nandaya kailanman,
kaya ako’y sumasamong dalangin ko ay pakinggan.

Paggising ko, Poong sinta,
sa piling mo’y magsasaya.

Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda,
hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa.
Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig,
kaya ako’y dumudulog at sa iyo humihibik.

Paggising ko, Poong sinta,
sa piling mo’y magsasaya.

Kung paanong sa mata mo’y lubos ang ‘yong pag-iingat,
gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak.
Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamalas
kapag ako ay nagising, sa piling mo’y magagalak.

Paggising ko, Poong sinta,
sa piling mo’y magsasaya.

IKALAWANG PAGBASA
2 Tesalonica 2, 16 – 3, 5

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti.

Sa wakas, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at dakilain ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Idalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buktot at masasamang tao sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos.

Tapat ang Panginoon. Bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa Diyablo. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinabi namin sa inyo. Akayin nawa kayo ng Panginoon tungo sa pag-ibig sa Diyos at sa pananatili kay Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Pahayag 1, 5a. 6b

Aleluya! Aleluya!
Sa yumao’y s’yang panganay
si Hesus na Poong mahal
na dapat nating idangal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 20, 27-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Hesus. Ang Saduseo’y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. “Guro,” anila, “naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin: ‘Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki’y dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay.’ May pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa, at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito: isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-huliha’y namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa niya yamang napangasawa niya silang lahat?”

Sumagot si Hesus, “Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae’y nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki’t babaing karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay spaagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila’y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punongkahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang ‘Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob.’ Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay – sa kanya’y buhay ang lahat.” Sinabi ng ilan sa mga eskriba, “Magaling ang sagot ninyo, Guro!” At wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya:
Maikling Pagbasa
Lucas 20, 27. 34-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Hesus. Ang Saduseo’y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Sinabi ni Hesus sa kanila, “Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae’y nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki’t babaing karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay spaagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila’y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punongkahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang ‘Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob.’ Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay – sa kanya’y buhay ang lahat.” Sinabi ng ilan sa mga eskriba, “Magaling ang sagot ninyo, Guro!” At wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman.

PAGNINILAY

Katatapos lamang ng Undas. Para sa ating Katolikong Pilipino, panahon ito kung kailan inaalaala at binibigyang pansin at oras ang mga taong malapit sa ating puso na nangamatay na. Kaakibat ng mga gawaing ito ang pag-iisip tungkol sa kabilang buhay—na sila ay nasa isang tahimik at masayang kalagayan.

Ipinapaalaala sa atin ng Panginoon sa Mabuting Balita ngayon ang buhay na walang hanggang—ang susunod na buhay na parang buhay ng anghel. Ito ay isang imahe ng kagandahan at kasayahan.

Hindi na natin kailangan isipin ang mga pasanin ng pamumuhay sa lupa. Hindi na natin mararanasan ang gutom, pagka-uhaw, kirot o hapdi, karamdaman o kamatayan. Pawang walang hanggan ang kaligayahan sa langit.

Para sa ating nananampalataya kay Jesus, ang kamatayan ay daan tungo sa kaganapan ng buhay na walang hanggan.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 5, 2019 at 12:07 am

Pagninilay: Ang buong buwan ng Nobyembre ay inaalay para sa mga Yumaong Kristiyano, kasama na dito ang lahat ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Noong una at ika-2 ng buwang ito, inalala natin sila sa ating mga panalangin, ipinagmisa, at binista ang kanilang mga puntod dala ang mga kandila at bulaklak. Patuloy nating sila ginugunita sa buong Nobyembre dahil sa Panginoon na buhay. Ibig sabihin na may pag-asa pang naghihintay para sa atin matapos tayong papanaw sa mundong ito. At ito’y pinatototoo ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo bilang pahayag na mayroon ngang “muling pagkabuhay,” na ito naman ay hindi pinaniniwalaan ng mga Saduceo. Kaya nagbanggit sila ng isang sitwasyon kung saan 7 magkapatid na lalaki ay nagpakasal sa iisang babae matapos mamatay ang isa, ngunit hindi nagkaanak. Kaya pagdatng ng “pagkabuhay na mag-uli”, kanino raw sa 7 magkapatid ang kikilaning asawa. Tugon ni Hesus na hindi kailanma’y sila’y kasal habambuhay kapag nasa kabilang buhay na. Kaya ang pagsasama ng babae at lalaki bilang mag-asawa ay hanggang sa mundo nito lamang. Subalit sa kabilang buhay, lahat ng tao ay magiging pantay na tatawaging anak ng Kataas-taasang Diyos. Ito’y patunay na mayroon talagang pag-asang naghihintay sa pamamagitan ng biyaya ng buhay na walang hanggan. At ito’y patotoo na ang Panginoon ay Diyos ng buhay, hindi ng patay, sapagkat ang lahat sa kanya ay tunay na buhay. Kaya nga n’ung si Hesus ay namatay sa Krus at inilibing, siya’y nabuhay na mag-uli upang ipamalas sa atin na wala nang kamandag ang kamatayan na manatiling tapos ang ating buhay. Kaya huwag po tayong matakot sa kamatayan sapagkat lahat tayo ay papanaw sa daigdig na ito. Subalit lahat tayo ay muling mabubuhay at kakamtan ang kaligayan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kaya nawa maging makabuluhan ang ating buhay dito sa lupa upang patuloy natin ang pagpapalaganap ng Paghahari ng Panginoon na nasa Langit.

Reply

Claribelle J. Bautista November 3, 2022 at 7:41 pm

Do you have the English Readings?

Reply

Awit at Papuri Communications November 4, 2022 at 4:46 am

Please visit https://bible.usccb.org/ for the English Mass Readings. Thank you and God bless you!

Reply

ruel arcega November 4, 2022 at 7:56 am

Sa ating pagdadasal ng pananampalataya or creedo, ating sinasampalatayanan ang muling pagkabuhay dahil ito yung ipinakita ni Hesus sa mga alagad niya tapos siya’y namatay sa krus at ang muli niyang pagkabuhay, Dahil ang muling pagkabuhay ni Hesus ay pagpapakita ng kapangyarihan ng anak ng Diyos na si Hesus na hindi lang tayo niligtas mula sa kasalanan kung hindi kasama nito ay binigyan tayo ng bagong buhay, at ang muling pagkabuhay ni Hesus ay papatunay na ang tagumpay ni Hesus laban sa kasamaan. Ngayon ang pagkubuhay natin ay nagbibigay nang panigabong anyo sa ating pagkatao na dito sa lupa ang may kanya kanya tayong pamilya, pero ito’y hanggang sa lupa lamang dahil ang isang biyaya ng muling pagkabuhay ni Hesus at ang pagkakaloob sa atin nang bagong stato ng buhay sa muling kabuhay ay iisa natong pamilya. Sa langit iisa ang ating Ama at si Hesus ay ating kapatid. at magkakapatid tayo sa kabilng buhay na puno ng pagmamahal. Kung ating tinitingnan sa sakramento ng binyag hindi binabangit ang apeldo , tanging pangalan lamang ng bibinyagan at sinusunod ay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at gayun din sa pagbabangit ng mga yumao tanging pangalan lamang dahil ipinaalala na dito sa lupa na tayong iisang angkan ng Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya’t alam natin ang na ang muling pagkabuhay ay magkakapatid tayo.

Reply

Mauro Austria November 6, 2022 at 7:57 pm

Ang karangalan at papuri ay tinataas namin sa iyong aming Dakilang Ama, na lumikha ng lahat. Kasama ng aming Panginoong Hesuskristo na tagapagligtas. Kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.

Reply

Ruben nobleza November 8, 2022 at 7:36 am

ang lahat ng papuri ay sa Inyo panginoon thank you to all the blessings that I have mostly when I wake up every morning.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: