Biyernes, Nobyembre 25, 2022

November 25, 2022

Biyernes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay Santa Catalina ng Alexandria, dalaga at martir

Pahayag 20, 1-4. 11 – 21, 2
Salmo 83, 3. 4. 5-6a at 8a

Ang Diyos ay nananahan
sa piling ng kanyang bayan.

Lucas 21, 29-33


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Catherine of Alexandria, Virgin and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Pahayag 20, 1-4. 11 – 21, 2

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ring Diyablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng sanlibong taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ang lalim, saka sinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang sanlibong taon. Pagkatapos noo’y palalayain siya sa loob ng maikling panahon.

Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakalulok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Hesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng sanlibong taon.

Pagkatapos nito’y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon. Naparam ang lupa’t langit sa kanyang harapan, at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng Kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang Kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay.

Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa; wala na rin ang dagat. At nakita ko ang Banal na Lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaing ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 83, 3. 4. 5-6a at 8a

Ang Diyos ay nananahan
sa piling ng kanyang bayan.

Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok.
Ang buo kong pagkatao’y umaawit na may lugod,
sa masayang pag-awit ko pinupuri’y buhay na Diyos.

Ang Diyos ay nananahan
sa piling ng kanyang bayan.

Panginoon, sa templo mo, mga maya’y nagpupugad,
maging ibong layang-laya sa templo mo’y nagagalak,
may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar;
O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas.

Ang Diyos ay nananahan
sa piling ng kanyang bayan.

Mapalad na masasabi, silang doo’y tumatahan
at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan.
Ang sa iyo umaasa’y masasabing mapalad din,
habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin.

Ang Diyos ay nananahan
sa piling ng kanyang bayan.

ALELUYA
Lucas 21, 28

Aleluya! Aleluya!
Naririto, malapit na
ang kaligtasang pag-asa
upang ating matamasa.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 29-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga: “Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punongkahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo: magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko’y hindi magkakabula.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 26, 2020 at 11:54 pm

Pagninilay: Totoong malapit na magtapos ang Kalendaryo ng ating Simbahan. Sa darating ngayong Linggo, papasok tayo sa bagong taon sa pagsisimula ng Panahon ng Pagdating (Adbiyento), na kung saan ipaghahadaan natin ang ating mga puso para sa Pagdating ni Kristo sa ating buhay, sa ating paglalapit sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang at sa ating pananabik sa kanyang muling pagpaparito sa katapusan ng panahon. Kaya ang mga pagbasa nitong pagtatapos ng taong panliturhiya ng ating Simbahan ay nagpapaalala sa atin ukol sa pagwawakas ng mundo.

Ang Unang Pagbasa ngayon ay isang kakaibang pangitain ni San Juan: ang sunud-sunod na mga pangyayari na minsan masasama, subalit ay nagiging mabuti. Ito ang mga iba’t ibang pagsubok na kung saan minsan nagtatagumpay ang kabutihan, subalit may mga pagkakataong ang kasamaan ay nananaig. Sa kabila ng nakikilabot na mga pangyayari sa ating buhay, na minsan hindi natin mapaliwanag kung bakit naganap ang mga ito, mayroong pag-asang nakita ang Apostol sa isa pang kagila-gilalas na pangitain: ang bagong Jerusalem. Ito ang bagong langit at bagong lupa, na kung saan wala na ang dating lupa’t dagat. Kaya ang ating disposisyon ay hindi lang dapat puno ng takot o pag-alinlangan, kundi puno ng pag-asa at kagalakan dahil sa kaganapan ng pangako ng Diyos na tayo’y sasamahan at aakuin niya tungo sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kaya ang mga kasalukuyang pangyayari sa mundo, kahit masaya o malungkot, ay nagpapaalala sa atin na hindi dapat tayo maging kabado o maguluhan sa ating pag-iisip, kundi dapat tayo mag-asam ng mga bagay na makakamit natin kapag kapiling na natin ang Panginoon sa ating mga buhay.

Ang ating Ebanghelyo ngayon ay ang patuloy na mensahe ng Panginoon ukol sa darating na katapusan. Kaya ang ginamit niyang larawan ay ang puno ng igos at ng iba pang punongkahoy. Kapag ang mga ito ay nagdamo, ito’y tanda na malapit na ang tag-araw. Ganun din ang mga “tanda ng panahon”, na nagsasabing malapit na ang paghahari ng Diyos. Subalit may iilang tao ay ginagawang literal na “malapit na raw magunaw ang mundo”. Ang nais ipahiwatig dito ng Panginoon na huwag tayong maging masyadong kumpiyansang magtatapos na ang ating daigdig at bukas ay darating na raw si Kristo. Bagkus, dapat tayo ay magkaroon ng sapat na paghahanda sa ating kalooban para sa pagdating na oras na yaon. At kahit lumipas pa ang langit at lupa, magiging matatag pa rin ang mga salita ng Panginoon. Kaya dapat tayong puno ng pag-asa na ang lahat ng mga pagsubok sa ating buhay ay balang araw lilipas din, subalit ang Panginoon ay patuloy na manantili sa atin magpakailanman. Kaya patuloy tayong maging tapat sa kanyang mga salita at isabuhay ang mga ito sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Alfred B. Sugayan November 25, 2022 at 6:53 am

Lagi nating purihin, sambahin at dakilain ang ating mahal na Panginoon at Diyos Hesus, amen

Reply

Leave a Comment

{ 2 trackbacks }Previous post:

Next post: