Panalangin sa Pagdalaw sa Sementeryo o Puntod ng Yumao

PASIMULA

Namumuno: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, + at ng Espiritu Santo.
Bayan: Amen.


Namumuno: Purihin ang Diyos na bumuhay na muli kay Hesukristo.
Bayan: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga- Corinto (2 Corinto 5:1-5)

Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang-lupa, tayo’y may tahanan sa Iangit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao.

Dumaraing nga tayo sa tirahan nating ito at Iabis nating pinanabikan ang tahanang panlangit upang kung maibsan na tayo nito, hindi tayo matatagpuang hubad. Habang tayo’y nakatira pa sa toldang ito – sa katawang-lupa – tayo’y namimighati’t dumaraing, hindi upang mawala ang katawang panlupa kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin niya tayo.

Ang Salita ng Diyos.

Bayan: Salamat sa Diyos.

PAGNINILAY

PANALANGIN NG BAYAN

Namumuno: Kinikilala natin si Kristong Panginoon na siyang ating inaasahan upang ang ating marupok na katawa’y matulad sa kanya sa kaluwalhatian. Ating wikain:

Panginoon, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay.

O Kristong Anak ng Diyos, na bumuhay kay Lazaro na iyong kaibigan, mula sa mga patay: buhayin at luwalhatiin ang mga yumao na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dugong banal. Manalangin tayo.

O Kristong tagapag-aliw sa mga nagdadalamhati, pinahiran mo ang mga Iuha ng angkan ni Lazaro: aliwin ang nagdadalamhati dahil sa mga yumao. Manalangin tayo.

O Kristong Tagapagligtas, wasakin ang paghahari ng kasalanan sa aming katawang makasanlibutan upang matamo namin sa pamamagitan mo ang walang hanggang buhay.Manalangin tayo.

O Kristong Manunubos, tunghayan ang mga walang pag- asa dahil hindi ka nakikilala. Makatatanggap nawa sila ng pananampalataya sa muling pagkabuhay at sa buhay na walang hanggang buhay. Manalangin tayo.

Ipinahayag mo ang iyong sarili sa isang taong bulag na humuhingi sa iyo ng liwanag para sa kanyang mga mata. Ipakita ang iyong mukha sa mga namatay na pinagkaitan ng iyong Iiwanag. Manalangin tayo.

Kapag dumaiing na ang panahong maglaho na ang aming pansamantalang tirahan sa sanlibutan, bigyan kami ng isang tahanang di tulad ng gawa sa Iupa, kundi tirahang walang hanggan doon sa kalangitan. Manalangin tayo.

Namumuno: Manalangin tayo bilang isang angkan ng Diyos kay Hesukristo na ating Panginoon.
Bayan: Ama Namin…

PAGBABASBAS

Namumuno: Panginoong naming Diyos na walang katapusan, ang habag mo ay walang hanggan. Lagi mong ipaalaala sa amin na maikli ang buhay at ang oras ng kamatayan ay Iingid sa aming kabatiran. Gabayan sana ng iyong Banal na Espiritu ang mga araw namin sa mundong ito upang Iagi naming tahakin ang daan ng kabanalan at katarungan. Kaisa ng iyong simbahan, mapaglingkuran ka sana namin sa matinding pananampalataya, matatag na pag-asa at sa pag-ibig na ganap. At sa pagwawakas ng aming paglalakbay sa daigdig na ito,akayin mo kami nang may galak patungo sa iyong kaharian, kung saan ka nabubuhay magpakailanman.

Bayan: Amen.

(Maaaring wisikan ng Banal na Tubig ang puntod.)

Namumuno: Pagkalooban mo sila ng kapayapaang walang hanggan.
Bayan: Silayan mo sila ng liwanag na walang katapusan.


Namumuno: Mapanatag sila sa kapayapaan.
Bayan: Amen.

Namumuno: Kahabagan ng Diyos ang kanilang kaluluwa at ng lahat ng mga mananampalataya, at mapanatag sila sa kapayapaan.
Bayan: Amen.

(Ang lahat ay mag-aantanda ng Krus sa pagwawakas ng Namumuno.)

Namumuno: Sa kapayapaaan ng Diyos, + atin sanang matanto ang dakilang pag-ibig niya at ng kanyang Anak na ating Panginoon Hesukristo.


Bayan: Amen.

(Maaaring isunod ang pagdarasal ng Santo Rosaryo.)

{ 1 comment }

ANALISA M. VIRAY October 31, 2019 at 6:38 am

Thank you for this prayer…AMEN