Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/.mysql/#sql-temptable-154615-23f0e1-bae.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/jericpen/public_html/awitatpapuri.com/wp-includes/class-wpdb.php on line 2431

Panalangin Para Sa Yumao (Umaga)

PANALANGIN PARA SA YUMAO

mula sa Panalangin ng mga Kristiyano sa Maghapon (Liturhiya ng Mga Oras)
Office of the Dead | Panalangin Para sa Patay

Download (PDF): Panalangin Para sa Yumao

Panginoon, buksan mo ang aking mga labi.
– At pupurihin ka ng aking bibig.

PAANYAYA SA PANALANGIN

ANTIPONA: Halina at purihin natin ang Panginoon; ang lahat ng bagay ay nabubuhay para sa kanya.

SALMO 95

Ang panawagan upang papurihan ang Diyos

Tayo ay lumapit sa ‘ting Panginoon, Siya ay awitan,
Ating papurihan ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat,
Siya ay Purihin ng mga awiting may tuwa at galak.
(Uulitin ang Antipona)

Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila,
Ang dakilang Haring higit sa sinuman na binabathala.
Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman,
Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan.
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang.
(Uulitin ang Antipona)

Tayo ay lumapit, sa kanya’y sumamba at magbigay-galang,
Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati’y lumalang.
Siya an gating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang,
Mga tupa tayong inaalagaan.
(Uulitin ang Antipona)

Ang kanyang salita ay ating pakinggan:
“Iyang inyong puso’y huwag patigasin,
Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang
Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
Ako ay tinukso’t doon ay sinubok ng inyong magulang,
Bagamat nakita ang aking ginawang sila’ng nakinabang.
(Uulitin ang Antipona)

Apatnapung taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam,
Ang aking sinabi, “Sila ay suwail, walang pakundangan
At ang mg autos ko ay sinuway!”
Dahil sag alit ko, ako ay sumumpang di sila daratal,
Sa lupang pangakong aking inilaan.”
(Uulitin ang Antipona)

Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo;
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan.
Amen.
(Uulitin ang Antipona)

Panalangin sa Umaga

AWIT

REFRAIN
Yahweh, alam kong Ika’y naririto.
Lagi na tuwina sa tabi ko.
Sa kapahamakan, inililigtas ako.
Sa buhay na walang hanggan, akay-akay Mo.

Puso ko’y ‘Yong nasiyasat, batid Mo ang lahat-lahat.
Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo.
Kamay ko’y lagi Mong tangan, kahit sa bingit ng kamatayan.
Yakap MO ako sa ‘Yong bisig, kanlungan ko ang ‘Yong pag-ibig. (REFRAIN)

Pag-ibig Mo’y s’an tatakasan? Sa rurok ng langit ‘Ka’y nariyan.
Ikaw ang kaagapay saanman ako maglakbay.
Sa ningning man ng araw, hahantungan lagi ay Ikaw.
Yakap Mo ako sa ‘Yong bisig, kanlungan ko ang ‘Yong pag-ibig. (REFRAIN)

KODA
Sa buhay na walang hanggan, akay-akay Mo.

Pages: 1 2

{ 28 comments }

Dominic Pantoja January 2, 2018 at 8:32 pm

Send me this

Ma. Luisa L. Belardo February 28, 2018 at 5:44 am

Thank You Lord.

Lilian M.Saltore March 12, 2018 at 6:47 am

Salamat sa Diyos.

Lilan M. Saltore March 15, 2018 at 6:26 am

Salamat sa Diyos.

Lilian M.Saltore March 23, 2018 at 7:14 am

Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.

Lilian M.Saltore April 2, 2018 at 5:22 am

Panginoon, bigyan mo kami ng buhay kay Kristo.

Lilian M.Saltore April 4, 2018 at 6:20 am

Pagpalain nawa tayo ng Diyos patungo sa buhay na walang hanggan.

Lilian M.Saltore April 7, 2018 at 4:25 am

Panginoon bibigyan mo kami ng bagong buhay kay Kristo.

Lilian M.Saltore April 10, 2018 at 7:36 am

Halina at purihin natin ang atin Paniginoon,ang lahat ng bagay ay nabubuhay para sa Kanya.

Lilian M.Saltore April 11, 2018 at 7:15 am

Papupurihan ko ang aking Diyos sa lahat ng aking buhay.

Lilian M.Saltore April 17, 2018 at 6:33 am

Panginoon buksan mo ang aking labi at pupurihin ka ng making bibig.

Lilian M.Saltore April 19, 2018 at 7:04 am

Sa buhay na walang hanggan akay akay mo.

Lilian M.Saltore April 30, 2018 at 6:34 am

Pupurihin kita Panginoon sapagkat sinagip mo ako.

Lilian M.Saltore May 2, 2018 at 7:10 am

Panginoon,bigyan mo kami ng bagong buhay kay Kristo.

Lilian M.Saltore May 9, 2018 at 6:16 am

Panginoon buksan mo ang aking mga labi.At pupurihin ka ng aking mga bibig.

Lilian M.Saltore June 7, 2018 at 6:00 am

Panginoon ang iyong landas’y ituro sa akin.

Grace Argosino June 7, 2018 at 7:37 am

For Sthe soul of Jaime V. Argosino. Silayan po ninyo siya ng walang hanggang liwanag.

Lilian M.Saltore June 17, 2018 at 6:21 am

Totoong kalugodlugod ang magpasalamat sa Diyos.

Lilian M.Saltore June 18, 2018 at 7:03 am

Panginoon,akoy dinggin,pagbigyan sa aking daing.

Nini Bukis July 19, 2018 at 7:44 am

Im using my book Panalangin ng Kristiyano sa Maghapon. A big help, thank you. Praise the Lord!

Lilian M.Saltore June 26, 2018 at 6:58 am

Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay n’yang lakas.

Lilian M.Saltore September 11, 2018 at 7:00 am

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Lilian M.Saltore September 18, 2018 at 6:43 am

Lahat tayo’y kanyang bayan,kabilang sa kanyang kawan.

Lilian M.Saltore November 23, 2018 at 6:16 am

Panginoon bigyan mo kami ng bagong buhay kay Kristo.

Ramon Nuguid December 1, 2018 at 8:21 am

Maraming2 salamat
Panginoon ng nangabubuhay at nangamatay.
Diyos at taong totoong tunay,..
SA pagkakataon ako ay naka pag Puri
At pasasalamat SA walang humpay mong kabutihang na maisagawa ko Ang panalangin para SA Aming yumaon mga magulang at kapatid SA harap NG puntod Nila..SA kaarawan NI kuya+mannie+ na tinawag mo kailan Lang at nawa lahat sila at masinagan na ng iyong walang Lisa AG at kalugayan SA piling din NG iyong Mahal na Birheng Maria, SA kalualhatian SA langit , ngayon at maoag kailanman ,…
AMEN..

Edward Ramirez January 7, 2019 at 8:20 am

Sa buhay na walang hanggan akay akay mo

Lilian M.Saltore January 17, 2019 at 5:40 am

Panginoon bigyan mo kami ng bagong buhay kay Krosto.

Edward Ramirez March 20, 2019 at 11:20 am

Salamat sa diyos